Zapraszamy wszystkich młodych ludzi

2021-05-14 08:00:00(ost. akt: 2021-05-14 07:04:30)
O „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” rozmawiamy z Piotrem Mazurkiem, Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.

— Panie ministrze, „Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia” to pierwszy od czasu odzyskania
niepodległości w 1989 roku całościowy projekt dedykowany młodym ludziom, młodemu
pokoleniu. Skąd pomysł, aby go stworzyć?
— Moim zdaniem jest to naturalna odpowiedź na zgłaszane od wielu lat potrzeby polskiej
młodzieży. Stworzenie Strategii na rzecz Młodego Pokolenia wpisuje się w konsekwentnie
realizowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i premiera Mateusza Morawieckiego politykę
zwiększania roli młodych ludzi w procesach decyzyjnych i aktywizacji w życiu publicznym.
Jednym z elementów tych działań było powołanie w 2019 roku Rady Dialogu z Młodym
Pokoleniem. To pierwszy w historii ustawowy organ stanowiący forum stałego dialogu
pomiędzy najważniejszymi instytucjami państwowymi i samorządowymi a środowiskami
młodzieżowymi. Premier Mateusz Morawiecki powołując instytucję Pełnomocnika Rządu do
spraw Polityki Młodzieżowej i powierzając mi tę funkcję, postawił przede mną zadanie
stworzenia dokumentu definiującego politykę młodzieżową. Młodzi ludzie wiedzą najlepiej,
jakie są ich potrzeby, a skuteczne wdrażanie potrzebnych rozwiązań wymaga konkretnego
planu, rozpisanego na lata. Dlatego obecnie w sposób partycypacyjny wraz z Radą Dialogu z
Młodym Pokoleniem, prowadzę ogólnopolskie konsultacje zmierzające do opracowania tego
dokumentu.

— Politycy często zabierają głos w imieniu młodych, ale już mniej chętnie ich słuchają. Wy
deklarujecie, że chcecie to zmienić. I tworząc dla nich "Strategię" pytacie ich o ich
przyszłość. — Nie chcemy tej wieloletniej strategii tworzyć w gabinetach polityków. Nie
chcemy jej odgórnie narzucać — to pana słowa. Dlaczego to robicie?
— Młodzi ludzie przez wiele lat mieli poczucie, że ich głos nie był słyszalny i faktem jest, że byli
do tej pory byli zdecydowanie niedoreprezentowani w gremiach decyzyjnych. Tworzenie czy
narzucanie prawa nie licząc się ze zdaniem obywateli wypacza ideę demokratycznego
państwa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest pierwszym, który to wsłuchuje się w głos
obywateli. My wypracowujemy nasz plan działań rozmawiając bezpośrednio z obywatelami,
którym mają one służyć. Prowadząc konsultacje strategii polityki młodzieżowej działamy z
myślą o młodych, z młodymi a nie bez nich. Dlatego zapraszając polską młodzież do udziału
w konsultacjach mówimy – nic o Was bez Was.

— W każdym województwie odbyły się lub odbędą konsultacje dotyczące Strategii. Kogo
na nie zapraszacie i czego oczekujecie od ich uczestników?
— Zapraszamy na konsultacje wszystkich młodych ludzi i nie stawiamy przed nimi żadnych
wymagań czy oczekiwań, poza merytoryczną i kulturalną rozmową, wymianą poglądów i
pomysłów. To my jesteśmy dla nich – młodych Polaków – i to my wychodzimy naprzeciw ich
oczekiwaniom i potrzebom organizując konsultacje i przygotowując plan wieloletniej polityki
młodzieżowej. Naszym celem i oczekiwaniem jest przygotowanie młodych Polaków
do pełnego włączenia się nie tylko w życia zawodowe ale także w życie społeczne,
obywatelskie, aby uwierzyli, że mają realny wpływ na naszą wspólną przyszłość. Dlatego
zapraszamy młodych do tworzenia przyszłości Polski.

— Doprecyzujmy. Jedynym kryterium jest wiek? Udział mogą wziąć wszyscy, bez
względu na przekonania czy poglądy?
— W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na to, jakie reprezentują poglądy,
jakie mają przekonania polityczne czy bez względu na miejsce zamieszkania. Młodzież jest
wewnętrznie bardzo zróżnicowana, ma najróżniejsze światopoglądy i pomysły na siebie.
Zależy nam na tym, aby szukać takich rozwiązań, które będą atrakcyjne dla wszystkich.
Staramy się znajdować złoty środek i nam to wychodzi. W jednym z województw mieliśmy
np. bardzo merytoryczną debatę pomiędzy członkami Młodzieży Wszechpolskiej a osobami z
tęczowymi awatarami. Wiele konkretnych problemów dotyczy bowiem każdego młodego
człowieka, niezależnie od poglądów i jesteśmy dumni z tego, że udało się nam stworzyć pole
do tak szerokiej, opartej na wzajemnym szacunku dyskusji najróżniejszych środowisk
młodzieżowych.

— Dyskusje, w ramach konsultacji, podzielone są na kilka tematów. Co uznaliście za
szczególnie ważne dla przyszłości młodych Polaków? O czym będziecie z nimi rozmawiać?
— Rozmawiamy z młodymi Polakami o ich potrzebach we wszystkich kluczowych dla nich
aspektach życia, m.in. w zakresie edukacji, rynku pracy, przedsiębiorczości, polityki
prorodzinnej i mieszkaniowej, ochrony zdrowia, kultury a także klimatu i ekologii.
Należy podkreślić, że to młodzi ludzie decydują o czym rozmawiamy, wybierają sprawy
szczególnie dla nich ważne. Podczas konsultacji każdy może zabrać głos i jesteśmy otwarci na
wszystkie, najbardziej różnorodne opinie i pomysły, także te wykraczające poza główne
obszary tematyczne, które także wybraliśmy po wcześniejszych „prekonsultacjach” z
młodzieżą. Dzięki tak dużej otwartości i szacunkowi dla każdego bez względu na poglądy
mamy poczucie, że tworzona strategia będzie w pełni odpowiadać głosowi młodego
pokolenia Polaków.

— Konsultacje odbyły się już w kilku województwach. Jakie są pierwsze wrażenia, pierwsze
wnioski? I jak takie spotkanie wygląda od strony technicznej?
— Spotkania ze względu na pandemię odbywają się w formule zdalnej, poprzez komunikator do
wideokonferencji. W dotychczas przeprowadzonych spotkaniach konsultacyjnych w
województwach mazowieckim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-
pomorskim wzięło udział ponad 2000 młodych osób. Młodzi ludzie zgłosili blisko 1600
spostrzeżeń, a także wypracowali ponad 1100 pomysłów i rozwiązań. Po każdym ze spotkań
analizujemy wnikliwie zebrane dane, jednak za wcześnie jest na konkretne wnioski. Chcemy
dać na równych prawach możliwość udziału w konsultacjach młodym ludziom ze wszystkich
województw. Jesteśmy oczywiście pod ogromnym wrażeniem tak wspaniałych efektów pracy
uczestników konsultacji i bardzo liczymy na młodzież z województwa warmińsko-
mazurskiego. Ważnym wnioskiem jest to, że część z problemów i potrzeb młodych ludzi jest
podobna a niektóre są zależne od tego, czy np. młodzi ludzie mieszkają w dużym mieście czy na terenach wiejskich. Naszym celem jest znalezienie rozwiązań odpowiadających na
wszystkie te potrzeby, dlatego konsultacje odbywają się we wszystkich województwach.

— Kiedy planujecie zakończenie konsultacji? Kiedy możemy spodziewać się pierwszych
wniosków? Czy po ich opracowaniu powstanie konkretny plan działania?
— Po każdym ze spotkań konsultacyjnych prowadzimy analizy zebranych danych, jednak jest za
wcześnie, aby mówić o jakimś podsumowaniu – zależy nam, aby młodzież ze wszystkich
województw i regionów mogła zgłosić swoje opinie. Konsultacje wojewódzkie planujemy
zakończyć w tym roku. Projekt kompleksowego dokumentu, który powstanie przy udziale
środowisk naukowych, instytucji rządowych, pozarządowych i samorządowych zostanie
stworzony po podsumowaniu oraz przeanalizowaniu wszystkich zgłoszonych propozycji.
Pomimo trwającej pandemii nie zwalniamy tempa prowadzonych prac, a nasze spotkania
konsultacyjne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Młodzi ludzie są bardzo
zmotywowani, aby sprawić by przyszłość Polski była jak najlepsza.

— Jakie inne działania, poza pracami nad Strategią, podejmuje pan jako pełnomocnik rządu
do spraw młodych? Czy można się do pana zgłaszać z jakimiś problemami albo
propozycjami?
— Tych działań jest bardzo wiele. Kilka tygodni temu przeprowadziłem przez Sejm proces
legislacyjny ustawy wzmacniającej młodzieżowe rady przy JST na każdym szczeblu podziału
administracyjnego. Zagłosowało za nią 446 posłów ze wszystkich opcji politycznych.
Aktualnie ustawą zajmuje się Senat. Ustawa jest efektem długotrwałej pracy
przygotowującej wyczekiwany przez młodzież projekt, wielu debat, dyskusji, szerokich
konsultacji np. ze stroną samorządową oraz wszelkimi zainteresowanymi środowiskami.
Nasza ustawa w sposób zasadniczy i kompleksowy zmienia pozycję młodzieżowych rad,
wyznaczając wiele nienaruszalnych kompetencji oraz zapewniając zabezpieczenie możliwości
realnego wpływania na rzeczywistość w danym samorządzie.
W pierwszych miesiącach swojej pracy współpracowałem blisko z minister Marleną Maląg w
tworzeniu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, w który dzięki naszemu
wspólnemu wysiłkowi zaangażowało się ponad 320 środowisk młodzieżowych i
obywatelskich z całego kraju. Wspólnie z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, w której
pełnię funkcję współprzewodniczącego ze strony rządowo-samorządowej, jestem
zaangażowany w wiele różnorodnych działań, np. wypracowanie kampanii poświęconej
systemowi wsparcia zdrowia psychicznego młodych, przygotowanie młodzieżowego modułu
Światowego Forum Zarządzania Internetem, projekt Młodzieżowego Delegata RP do ONZ czy
reformę stypendium Prezesa Rady Ministrów (wspólnie z Centrum GovTech Polska).
Mamy w planach kolejne akcje, również takie, które są podejmowane z inicjatywy oddolnej
samej młodzieży. Jako wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego ściśle
współpracuję z wicepremierem Piotrem Glińskim w zakresie wspierania rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. W ramach tych działań także wspieramy środowiska
młodzieżowe. Uruchomiliśmy nowatorskie programy wspierające wolontariat, harcerstwo
czy międzynarodową wymianę młodzieży. Dbamy, aby organizacje młodzieżowe mogły
korzystać z programów dotacyjnych dla NGO-sów, takich jak Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (FIO) czy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO). W tegorocznej
edycji FIO uruchomiliśmy nawet strategiczne wsparcie dla inicjatyw związanych z
młodzieżowymi radami oraz edukacją ekologiczną (to postulat z naszych konsultacji
wojewódzkich). Współpracuję także z wieloma innymi członkami rządu (np. ministrem
edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem) w zakresie spraw, które mają wpływ na młode
pokolenie.

Swoje pomysły, opinie i potrzeby przedstawili już najmłodsi mieszkańcy Mazowsza, Dolnego Śląska czy Pomorza. Teraz czas na nas. Aby wziąć udział w konsultacjach, należy do 17 maja do godziny 12:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem: https://strategiadlamlodych6.webankieta.pl/.

Teraz czas na nas:

Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.
Konsultacje dla naszego województwa rozpoczną się 18 maja od godz. 17:00.
Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ