#135lat: Media regionalne? Oczywiste zalety!

2021-04-16 12:00:07 (ost. akt: 2021-04-16 14:25:30)

Autor zdjęcia: -

Dlaczego media regionalne są ważne, kluczowe, potrzebne? To proste: bo zwyczajnie jesteśmy bliżej. Bliżej czytelników i ich problemów, regionalnych firm i ich zmagań, mocnych i słabych stron regionu. Bo zainteresowania i problemy czytelników — bardzo często frapują i trapią dziennikarzy…
Jarosław Tokarczyk nowy„Local first” — najpierw swoi

Przy czym podobnego zdania są też dziennikarze pracujący w regionalnych mediach Hiszpanii, Izraela, Norwegii czy Portugalii. Oni także powtarzają na zmianę przysłówki „blisko” i „bliżej” — bo tak jest. — Kwestia bliskości wobec czytelnika ma bez wątpienia największe znaczenie dla gazety regionalnej. Nie ma sensu powtarzać tematów krajowych, kiedy w rzeczywistości liczą się sprawy naszej społeczności — twierdzi Artur Bacelar, dziennikarz Jornal Maia Hoje z miasta Maia w Portugalii.

— Media regionalne są silnie zaangażowane w obszar, na którym działają, przyczyniając się w sposób obiektywny i przejrzysty do poprawy jakości życia obywateli. Pełnią też inne ważne funkcje: podkreślają mocne strony obszaru, na którym działają; zapewniają przejrzystość działań przynoszących korzyści społeczności; pracują w ścisłej współpracy z zakładami społecznymi i biznesowymi; od czasu do czasu krytycznie odnoszą się do aspektów, które dla ich regionu nie są pozytywne; bronią wartości demokratycznych i przejrzystości; i wreszcie — dostarczają obywatelom wielu informacji, by ci mogli formułować własne kryteria — wylicza z kolei Adela Sánchez z hiszpańskiego El Diario Montañés.

— Ponieważ media regionalne są głosem społeczeństwa, nadają strukturę naszej codzienności. Informują obywateli, ale jednocześnie organizują i promują całą grupę różnych inicjatyw. Wydarzenia, warsztaty, praca z dziećmi, edukacja, organizacje charytatywne i wiele innych. Dzięki mediom regionalnym nasze miasta i regiony mają silniejsze korzenie, a nasze społeczeństwa lepiej się rozwijają — podsumowuje Jorge Gimeno Pawłowski z Atland Consulting.

Test pandemii tworzy sieć

Jednak działanie lokalnie nie wyklucza wymiany doświadczeń w gronie międzynarodowym. — W Grupie WM bardzo zależy nam na bliskich kontaktach z naszymi czytelnikami, mieszkańcami naszego regionu — mówi Beata Tokarczyk, Pełnomocnik Zarządu ds. Operacyjnych. — Ale dbamy też o rozwój firmy na arenie międzynarodowej i otwarciu na europejskie rynki i projekty. Mamy już duże doświadczenie z partnerami europejskimi i zagranicznymi, stąd idea Europejskiej Sieci Mediów Regionalnych — to nasze kolejne „dziecko“, które zamierzamy doprowadzić do pełnoletności. Grupa WM jest liderem tego projektu.

— Pandemia dobitnie wskazała, że media regionalne znalazły się w najgorszej sytuacji. Przede wszystkim ich zasięg terytorialny jest węższy — a to oznacza niższą dostępność i niższe przychody. Pomyślałam, że powinniśmy zewrzeć szyki z innymi mediami z różnych regionów Europy, aby na początek móc uczestniczyć w międzynarodowych projektach. Chcemy też być słyszalnym głosem w Brukseli, bo razem po prostu czujemy się silniejsi — uważa Beata Tokarczyk.

— Uważam, że na współpracy, wsparciu i stałej wymianie dobrych praktyk można tylko zyskać — dodaje Jarosław Tokarczyk, prezes Grupy WM. — A jeśli ten proces następuje w różnych kulturowo krajach Europy, zysk się zwielokrotnia. Zyskują wszyscy, choć każdy w innym wymiarze: wydawcy dostęp do sprawdzonych rozwiązań w innych krajach; dziennikarze — doświadczenie i inną perspektywę spojrzenia na sprawy regionów i ich mieszkańców. Najwięcej zyskają zaś czytelnicy i użytkownicy, bo dobre praktyki w różnych regionach Europy z pewnością przełożą się na poszerzenie horyzontów i inny sposób postrzegania wielu spraw. A dla lokalnych społeczności media regionalne zawsze będą ważniejsze od ogólnopolskich.


Regional media? Obvious advantages!Why are regional media important, crucial, and necessary? It's simple: because we are just closer. Closer to the readers and their problems, regional companies and their struggles, strengths and weaknesses of the region. Because the interests and problems of the readers — very often fascinate and bother journalists themselves...Local first


What’s worth mentioning, journalists working in the regional media of Spain, Israel, Norway, and Portugal are of a similar opinion. They also interchangeably repeat the adverbs “close” and “closer” — because it is so. “The issue of closeness to the reader is undoubtedly of the greatest importance for the regional newspaper. There is no point in repeating national topics when what really matters is our community,” says Artur Bacelar, journalist of “Jornal Maia Hoje”, a regional newspaper from Maia, Portugal.

“Regional media have a strong commitment to the territory in which they operate, contributing with objectivity and transparency to improve the quality of life of citizens. They also develop other important functions: they highlight the strengths of the territory in which they operate; they give visibility to actions that benefit the community; they work in close cooperation with the social and business factories; from time to time they are critical of those aspects that are not positive for their territory; they defend democratic values and transparency; and, last but not least — they provide citizens with plural information so that they can form their own criteria,” enumerates on the other hand Adela Sánchez of the Spanish El Diario Montañés.

“Because the regional media are the voice of the society, bringing structure to our everyday life. They keep citizens informed but at the same time they organise and promote a whole group of different initiatives. Events, workshops, work with children, education, charities and many others. Thanks to regional media our cities and regions have a stronger roots and our societies develop better,” as Jorge Gimeno Pawłowski of Atland Consulting sums up.

The pandemic test creates a network

However, acting locally does not exclude the exchange of experiences in an international group. “In Grupa WM, we really care about close contacts with our readers, the inhabitants of our region,” says Beata Tokarczyk, Management's Representative for Operations. “But we also care about the company’s development in the international arena and openness to European markets and projects. We already have extensive experience with European and foreign partners, hence the idea of the European Regional Media Network — this is our next “child” that we intend to bring to adulthood. Grupa WM is the leader of this project.

“The pandemic has clearly indicated that the regional media are in the worst situation. First of all, their territorial coverage is narrower — which means lower availability and lower revenues. I thought that we should join forces with other media from different regions of Europe in order to be able to participate in international projects at the beginning. We also want to be an audible voice in Brussels, because together we simply feel stronger,” believes Beata Tokarczyk.

“I believe that cooperation, support, and constant exchange of good practices can only benefit,” adds Jarosław Tokarczyk, the president of Grupa WM.

“And if this process takes place in culturally different European countries, the profit is multiplied. Everyone gains, although each in a different dimension: publishers have access to proven solutions in other countries; journalists — experience and a different perspective on the affairs of regions and their inhabitants. Readers and users will benefit the most, because good practices in various regions of Europe will certainly translate into broadening horizons and a different perception of many issues. And for local communities, regional media will always be more important than nationwide media,” Jarosław Tokarczyk admits.

Magdalena Maria Bukowiecka2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD