Były dyrektor Polikliniki uniewinniony

2021-04-07 14:39:48 (ost. akt: 2021-04-07 15:10:44)

Autor zdjęcia: PG/archiwum

Sąd Okręgowy w Olsztynie uniewinnił Janusza Ch., byłego dyrektora olsztyńskiej Polikliniki, ze wszystkich zarzutów Prokuratury Okręgowej w Olsztynie z sierpnia 2017 roku. Wyrok jest prawomocny.
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie — przypomnijmy — 1 sierpnia 2017 r. skierowała do olsztyńskiego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko Januszowi Ch. podejrzanemu o dokonanie 5 przestępstw.

Pierwszy i zarazem najcięższy zarzut miał polegać na wyrządzeniu w okresie od 29 października 2012 r. do 13 czerwca 2013 r. znacznej szkody (o łącznej wysokości ponad 760 tys. zł) w majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Zdaniem prokuratora oskarżony nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku należytego zajmowania się sprawami majątkowymi szpitala przy zawarciu m.in. umowy dzierżawy ze 108 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w zakresie budowy przez podmiot trzeci bunkra (do radioterapii) na terenie 108 Szpitala w Ełku.

W ocenie prokuratora umowa ta została zawarta bez przeprowadzenia właściwej i rzetelnej analizy finansowej oraz ogólnych warunków możliwości realizacji inwestycji, co miało skutkować poniesieniem bezzasadnych kosztów sporządzenia projektu koncepcyjnego, opłat za energię i podatki, czynsz dzierżawny oraz kosztów porozumienia rozwiązującego umowę dzierżawy.

Cztery pozostałe zarzuty dotyczyły przekroczenia uprawnień w związku z pobieraniem pełnego wynagrodzenia za pracę w szpitalu i prowadzeniem w tym samym czasie zajęć dydaktycznych u innego pracodawcy, wbrew warunkom uzyskanej zgody na dodatkowe zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach wolnych od pracy oraz w dni robocze w ramach urlopu.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z 27 października 2020 r. uniewinnił Janusza Ch. od najpoważniejszego zarzutu dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody w majątku szpitala. Tym samym wyrokiem sąd uznał jednak Janusza Ch. za winnego popełnienia pozostałych zarzucanych mu czynów związanych z pobieraniem pełnego wynagrodzenia za pracę w szpitalu i prowadzeniem w tym samym czasie zajęć w szkole policyjnej, korygując jednocześnie wysokość przywłaszczonych, nienależnych oskarżonemu kwot oraz uznając, że czyny te stanowią ciąg przestępstw. Janusz Ch. został za to skazany na karę rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 2 lat tytułem próby. Sąd orzekł wobec oskarżonego także karę grzywny w kwocie 10 tys. zł oraz obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego szpitala w kwocie 28 659,69 zł.

Sąd Rejonowy, odnosząc się do zarzutu, od którego Janusz Ch. został uniewinniony, wskazał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie dał wystarczających podstaw do przyjęcia, że oskarżony dopuścił się popełnienia czynu zabronionego. Projekt budowy ośrodka radioterapii w Ełku, który ostatecznie nie został zrealizowany, był przedsięwzięciem o znacznym stopniu trudności, a przesłuchani w sprawie świadkowie, nawet ci, którzy krytycznie odnosili się do oskarżonego, przyznawali, że z punktu widzenia społecznego, dla dobra osób chorych powstanie takiego ośrodka byłoby ze wszech miar korzystne.

W ocenie sądu oskarżony, decydując się na to przedsięwzięcie, miał świadomość, że będą wiązały się z tym pewne trudności i ryzyko. Niewątpliwie jednak, biorąc pod uwagę wcześniejsze przedsięwzięcia, jakich podejmował się Janusz Ch., mógł on liczyć, że również teraz ryzyko jest uzasadnione, a trudności uda mu się przezwyciężyć.

Oskarżony konsultował się z prawnikami i podejmował wiele działań mających na celu zabezpieczenie realizacji projektu oraz interesu szpitala. Jednak nie mógł przewidzieć, że z przyczyn od niego nie do końca zależnych nie uda się zrealizować tej inwestycji. W tej sytuacji — w ocenie Sądu Rejonowego w Olsztynie — trudno było czynić mu zarzut, że jego zachowania były nieprzemyślane i niegospodarne.

Apelacje od powyższego wyroku wnieśli prokurator i obrońca.

Sąd Okręgowy w Olsztynie VII Wydział Karny Odwoławczy 6 kwietnia 2021 r. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie uniewinniające Janusza Ch. od zarzutu dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody w majątku szpitala. Ponadto uniewinnił oskarżonego od czterech pozostałych zarzucanych mu czynów związanych z pobieraniem pełnego wynagrodzenia za pracę w szpitalu i prowadzeniem w tym samym czasie zajęć w szkole policyjnej.

Sąd Odwoławczy wskazał, że Janusz Ch., będąc dyrektorem szpitala, miał nienormowany czas pracy. Z zebranych w sprawie dowodów w postaci dokumentów, jak i zeznań świadków wynika, że czas poświęcony na prowadzenie zajęć w szkole policyjnej oskarżony odpracowywał w szpitalu m.in. w późnych popołudniowych godzinach, a także w weekendy. Dlatego w ocenie Sądu Okręgowego nie sposób było przyjąć, że Janusz Ch. dopuścił się przywłaszczenia jakichkolwiek kwot pobieranych tytułem pracy w szpitalu.

Wyrok jest prawomocny.

Źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD