Michał Wypij interweniuje w sprawie ośrodka

2021-02-26 13:16:25 (ost. akt: 2021-02-26 13:34:17)
Michał Wypij

Michał Wypij

Autor zdjęcia: Andrzej Sprzączak

Miasto chce zlikwidować Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie, bo — jak argumentuje — jest za drogi. W tej sprawie interweniuje poseł Michał Wypij. Zadaje konkretne pytania prezydentowi.
Pomysł likwidacji ośrodka dla niedosłyszących dzieci wywołał oburzenie na styczniowej sesji Rady Miasta wśród radnych z obu stron. Wymiaru sprawie nadaje fakt, że ośrodek obchodzi w tym roku swoje 50-lecie. Ma jednak zostać zlikwidowany do końca wakacji. Poszło oczywiście o pieniądze, bo koszt opieki nad pojedynczym wychowankiem jest zbyt wysoki. Przypomnijmy, że pracownicy — jak mówili — dowiedzieli się o likwidacji placówki praktycznie w ostatniej chwili. Napisali tylko list otwarty w do radnych, który dotarł do nich w dniu sesji.

Większość z nich zapoznawała się z jego treścią podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie w sprawie przyszłości ośrodka. Wniosek radnego Mirosława Arczaka o odroczenie głosowania i odpowiedź na list pracowników ośrodka specjalnego przepadł.

W podobnym tonie wystąpił klub PiS na czele z Jarosławem Babalskim, który poszedł do ośrodka rozmawiać z pracownikami o sytuacji. Z kolei Ko przekonywała, że to reorganizacja, a nie likwidacja.
— Zmniejszamy zatrudnienie w administracji i z internatu, który stoi praktycznie pusty, robimy bursę otwartą dla tych, którym brakuje miejsca w innych lokalizacjach — mówił radny Łukasz Łukaszewski.

Koszty


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie to przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła branżowa, liceum ze szkołą policealną oraz internat. W tej chwili ośrodek ma 56 uczniów i czworo przedszkolaków. Placówka zatrudnia 58 nauczycieli. Koszt jednego ucznia wyniósł w ostatnim roku szkolnym 66,5 tys. zł. Budżet ośrodka na ten rok to 6 mln zł. Radni przyjęli uchwałę intencyjną likwidacji ośrodka, ale to nie zakończyło sprawy. Wręcz przeciwnie.

Michał Wypij interpeluje


Poseł i były olsztyński radny, Michał Wypij, wysłał do ratusza pismo w sprawie likwidacji ośrodka.

W uchwale wyrażono zamiar likwidacji całej placówki z dniem 31 sierpnia 2021 roku i uchwała w tych ramach się zamyka. Nie wskazano w niej ewentualnej zmiany lokalizacji, czy połączenia z inną placówką, natomiast lakonicznie potraktowano tę sprawę w samym uzasadnieniu do uchwały, które nie jest w żaden sposób wiążące, a jedynie ogólnikowo informacyjne” — podkreśla w piśmie Michał Wypij.

Poseł zauważa, że samorząd, co prawda sam programuje politykę oświatową na swoim terenie, ale to szczególna sprawa dotycząca grupy najsłabszej, czyli dzieci, które dzięki takim placówkom mają możliwość nauki i rozwoju w warunkach dostosowanych do potrzeb oraz okoliczności.

A w tym przypadku są one szczególne, albowiem dzieci z takimi niedostosowaniami nie są ograniczone intelektualnie i mają prawo oczekiwać od samorządu wsparcia oraz organizacji edukacji dostosowanej do potrzeb i nie są one tożsame ani styczne z niepełnosprawnością intelektualną, o której wspomina się w uzasadnieniu do tej uchwały. W tym miejscu warto dodać, że programy nauczania dla tej grupy edukacyjnej są inne niżeli dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, dlatego lakoniczna propozycja jakiegoś enigmatycznego przeniesienia placówki
zawarta w uzasadnieniu do tej uchwały jest nielogiczna z jej treścią, która zakłada likwidację placówki
” — pisze poseł Wypij.

I zaznacza, że zgodnie z prawem szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie.

W tym przypadku, moim zdaniem, zadziwiające jest podejście organu prowadzącego, który w jednym rzędzie stawia dzieci z ograniczeniem narządów słuchu i mowy na równi z dziećmi o niepełnosprawności intelektualnej. Zwłaszcza że programy nauczania do obydwu grup są odmienne tak jak i metodyka edukacyjna - w tym rozumieniu nie ma punktów łącznych. W tym kontekście przeniesienie uczniów likwidowanej placówki do innej placówki powinno zamykać się w tym samym typie lub tym samym rodzaju prowadzonej przez ten organ placówki, o czym stanowi wprost ustawa prawo oświatowe” — czytamy w liście. I podkreśla:

Obranie ścieżki likwidacji placówki, którą prezentuje uchwała przedłożona radzie przez organ prowadzący, którym jest Prezydent miasta Olsztyna, będzie skutkowało utratą szans na możliwość dalszego harmonijnego rozwoju tej grupy Uczniów w optymalnie przygotowanym dla Nich środowisku edukacyjnym. Należy nadmienić, że likwidacja Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących będzie wiązała się z utrudnieniami w dalszej edukacji dla tej grupy mieszkańców”.

Dlatego poseł Wypij skierował do prezydenta Olsztyna trzy konkretne pytania.

1. Czy organ prowadzący przeprowadził konsultacje z pracownikami i społecznością placówki planowanej do likwidacji, a tym samym czy uznał w ten sposób podmiotowości Uczniów, Rodziców, Nauczycieli oraz Pracowników niepedagogicznych placówki?

2. Jak będzie wyglądała polityka miasta w zakresie zabezpieczenia oświatowego i rozwoju edukacyjnego tej grupy mieszkańców na dzień 1 września 2021 roku?

3. Jakie będą dostępne formy edukacji i wsparcia edukacyjnego prowadzonego przez miasto Olsztyn dla tej grupy mieszkańców po 2021 roku? Jakie formy edukacji planuje realizować miasto Olsztyn dla tej grupy mieszkańców w latach 2022/2023 - 2025/2026 (w jakiej formie, w jakiej organizacji systemu oświaty, w jakiej strukturze organizacyjnej, oraz w jakiej lokalizacji)?

W ramach odpowiedzi na powyższą interwencję poselską oczekuję, poza pisemnym ustosunkowaniem się do meritum sprawy, również o załączenie do niego przedmiotowych dowodów: zarządzeń oraz (lub) innych uchwał i dokumentów w tej sprawie - świadczących o wiarygodności i rzetelności odpowiedzi na niniejszą interwencję” — podkreśla Michał Wypij.

PJ

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Unia Europejska

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.