Nowy profesor — Piotr Krajewski

2021-02-18 12:28:32 (ost. akt: 2021-02-18 12:37:25)
Prof. dr hab. Piotr Krajewski

Prof. dr hab. Piotr Krajewski

Autor zdjęcia: uwm.edu.pl

Do grona profesorów tytularnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dołączył Piotr Krajewski. Akt nominacji podpisał prezydent RP. Prof. Krajewski opublikował ok. sto prac naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych, wydał sześć monografii; odbył kilkanaście zagranicznych staży naukowych.
Prof. dr hab. Piotr Krajewski studia zakończył w 1989 r. na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART w Olsztynie. W 1997 roku rozpoczął studia na Wydziale Obojga Praw Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. W 2000 roku obronił pracę doktorską. Od tego momentu głównym obszarem jego zainteresowań naukowych stała się szeroko pojmowana ochrona praw człowieka. Badania w tym zakresie łączył z zatrudnieniem na Wydziale Prawa i Administracji UWM.

Pracę w Zakładzie Prawa Rzymskiego (od 2005 r. Katedrze Prawa Rzymskiego i Porównawczego) rozpoczął w roku 2001. Prowadzenie wykładów i zajęć z prawa rzymskiego publicznego pozwoliło na równoległe badania z zakresu początków, historii i rozwoju praw człowieka. W 2004 roku kontynuował dalsze studia w zakresie prawa rzymskiego na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Z europejskiego programu Socrates-Erasmus w latach 2003-2006 wyjeżdżał z wykładami z elementów bioetyki w prawie międzynarodowym i bezpieczeństwa biologicznego na Uniwersytecie w Bari. Realizował zajęcia obejmujące problemy praw człowieka i prawa ochrony środowiska w administracji oraz kwestie bioetyki w naukach społecznych.

W roku 2007 został powołany na członka Komisji Praw Antycznych KNoKA na kadencję 2007-2010. Późniejsze badania nad różnymi przejawami współczesnych zagrożeń analizowanych pod kątem zagrożeń człowieka powodowanych postępem naukowym sfinalizował rozprawą habilitacyjną i uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu (2011).

W latach 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. studiów stacjonarnych. W roku 2012 r. ponownie został wybrany na tę funkcję; sprawował ją do roku 2016. Od lipca do września 2013 r. przejściowo pełnił też funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM. Od roku 2013 do 2016 był członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2016 r. pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych w zakresie „administracja" realizowanych na UWM.

Nabyte doświadczenie i umiejętności pozwoliły mu objąć od 2014 r. funkcję kierownika Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego (później Katedry Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego, a obecnie Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej).

Prof. Krajewski opublikował ok. sto prac naukowych w periodykach krajowych i zagranicznych, wydał sześć monografii; odbył kilkanaście zagranicznych staży naukowych.

Angażuje się w kształcenie młodej kadry i studentów. Wyrazem tego są dominujące tematy przygotowywanych prac doktorskich i magisterskich. W tym obszarze dorobek promotorski obejmuje ponad 200 obronionych prac magisterskich, kierowanie i pomyślne zakończenie trzech przewodów doktorskich oraz opieka promotorska nad czterema innymi. Również Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów kilkanaście razy wyznaczyła go do funkcji recenzenta i członka w przewodach habilitacyjnych.

źródło: pk, opr. syla

Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

https://m.wm.pl/2020/12/orig/logouwm-454988-668968.jpg2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD