Prawo pracy w obliczu koronawirusa

2020-12-10 12:29:57(ost. akt: 2020-12-11 06:54:30)
paragrafy

paragrafy

Autor zdjęcia: pixabay

Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy udzielali bezpłatnych porad telefonicznych dotyczących praw pracodawcy i pracownika podczas pandemii COVID-19. Oto druga część odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
PRACOWNIK NA KWARANTANNIE
— W jakiej formie należy poinformować pracodawcę o objęciu kwarantanną? Czy trzeba dostarczyć pracodawcy zaświadczenie z sanepidu?

Odpowiedź
— Nie trzeba dostarczać pracodawcy zaświadczenia. Obecnie sanepid zamieszcza informacje o kwarantannie lub izolacji w systemie elektronicznym. W systemie są one
widoczne dla pracodawcy, więc każdy pracodawca ma dostęp do tych danych. Nie zwalnia to jednak pracownika z obowiązku poinformowania pracodawcy o nieobecności w pracy z powodu kwarantanny. Pracownik może to zrobić telefonicznie, SMS-em lub mailem, najpóźniej drugiego dnia nieobecności w miejscu zatrudnienia.

PRACA ZDALNA
— Jak rozwiązać umowę z pracownikiem w trakcie pracy zdalnej? Czy można wypowiedzenie umowy o pracę wysłać e-mailem lub SMS-em?

Odpowiedź
— W myśl art. 3 specustawy COVID-19, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
Przepisy prawa pracy – przede wszystkim przepisy Kodeksu pracy – dalej k.p. – nie zostały jednak dostosowane do nowej rzeczywistości. Oczywiście jest to wynikiem wyjątkowej sytuacji, w której się znaleźliśmy.

W zakresie obowiązujących dotychczas zasad rozwiązywania umów w czasie pandemii nic się nie zmieniło. Zgodnie z art. 30 § 3 k.p., oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Mimo że przepisy przewidują formę pisemną wypowiedzenia, to z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że decydujące jest, czy oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do adresata, a nie fakt, czy zostało ono złożone na piśmie. Tytułem przykładu można podać wyrok Sądu Najwyższego z dn. 5.05.2016 r., II UK 280/15, wedle którego "Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, może być wyrażone przez każde zachowanie, ujawniające wolę w sposób dostateczny, a więc także w sposób dorozumiany, mimo jego formalnej wadliwości. Oświadczenie w takiej formie (ustnej, w rozmowie telefonicznej) nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej, aczkolwiek upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa.
Należy zatem uznać, że wypowiedzenie w innej formie niż pisemna jest skuteczne, ale jego wadliwość skutkuje powstaniem dla pracownika roszczenia z tego powodu.

Najlepszym zatem rozwiązaniem jest wysłanie pisma za pomocą operatora pocztowego. Może to odbyć się za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego. Istotne jest, by uzyskać potwierdzenie odbioru przesyłki. Formą równoznaczną z formą pisemną jest forma elektroniczna, do zachowania której wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Może się oczywiście zdarzyć, że pracownik nie będzie chciał odebrać przesyłki. W tej sytuacji jednak pamiętajmy, że dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktycznej możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy.

opr. Alicja Kowalczyk


Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl