W przyszłość ze zdrowiem!

2020-11-20 09:58:55 (ost. akt: 2020-11-20 10:06:22)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Nowa inteligentna specjalizacja dla Warmii i Mazur, czyli turystyka zdrowotna, to szansa dla całego regionu, wsparcie natury i nowi inwestorzy, a z nimi praca dla mieszkańców. No i dłuższy sezon turystyczny — mówi Jarosław Tokarczyk, prezes Grupy WM.
Inteligentne specjalizacje... Skąd one się w ogóle wzięły? Najkrócej — z przyjętego w 2010 roku przez Komisję Europejską dokumentu pt. „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. To właśnie w „Strategii” wskazano trzy priorytety: wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach; wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki konkurencyjnej i niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów; oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. By te priorytety skutecznie zrealizować, każdy region Unii Europejskiej zobowiązany został do opracowania własnej strategii inteligentnej specjalizacji.

Inteligentne specjalizacje miały za cel doprowadzić do transformacji gospodarki krajowej w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne, i stworzyć innowacyjne rozwiązania społeczno-gospodarcze tę transformację wspierające. Uwzględniały więc istniejący potencjał naukowy i biznesowy w obszarze badań, rozwoju i innowacji (B+R+I), aktualne możliwości rozwoju gospodarki, istniejące powiązania kooperacyjne w ramach obszarów specjalizacji, a także trendy rozwojowe i nisze rynkowe, w których kraj lub region ma lub może mieć przewagi w konkurowaniu z innymi. Inteligentne specjalizacje to swoisty kompas dla inwestorów w obszarze badań i innowacji, które dzięki aktywnemu zaangażowaniu naukowców w proces ich definiowania, a potem realizacji — umożliwią skuteczniejsze wdrażanie rozwiązań technologicznych na rynku i zwiększą szanse na szybszy zwrot z inwestycji w obszarze B+R+I.

Nasze inteligentne specjalizacje

Dotychczas nasze województwo miało trzy inteligentne specjalizacje: drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomię wody.

— A jednak rok temu, wspólnie z Gustawem Markiem Brzezinem, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego, zaczęliśmy wstępnie dyskutować nad konkretnymi rozwiązaniami, które nasz region doprowadzą do nowej inteligentnej specjalizacji. Konkretnie do turystyki zdrowotnej. Projekt roboczo nazwaliśmy „Zdrowe życie” — wspomina Jarosław Klimczak, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

— Zauważyliśmy, że dysponujemy bardzo dużym potencjałem naturalnym, który umożliwiłby nam również specjalizację w kierunku szeroko pojętej turystyki zdrowotnej — dodaje marszałek Gustaw Marek Brzezin. Jej profil decyduje, dlaczego jest tak ważna. Chodzi przecież o zabezpieczenie zdrowotne naszych mieszkańców: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, ale też wszystkich tych, którzy na co dzień zmagają się z różnymi schorzeniami, także bardzo często ze stresem. Chcemy, by ludziom było łatwiej stan własnego zdrowia monitorować i w miarę szybko diagnozować schorzenia. Wierzymy ponadto, że projekt „Zdrowe życie” pozwoli na szeroko pojętą profilaktykę wielu chorób — zapobiegać jest przecież łatwiej i taniej, niż leczyć. Poza tym właśnie dziś, w czasie pandemii, jak w soczewce widać ogromne znaczenie aktywności fizycznej dla budowania odporności. A promocja zdrowego stylu życia — to kolejny ważny aspekt projektu „Zdrowe życie”. No i nie zapominajmy, że wielką wartością dodaną tego projektu jest także wsparcie naszej bazy turystycznej i zapewnienie jej działalności całorocznej — nie tylko w sezonie letnim.

Pokłosiem tych wstępnych planów była konferencja „Perspektywy rozwoju nowej inteligentnej specjalizacji — Zdrowe życie”, która odbyła się pod koniec października.

Perspektywy rozwoju

— Sektor produkcji medycznej i farmaceutycznej, usług medycznych i okołomedycznych (np. senioralnych czy terapeutycznych) — to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi globalnej gospodarki — mówi Marek Karólewski, prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. — Warmia i Mazury mają wszelkie atuty, żeby z tego trendu skorzystać. Jest duża szansa, aby oprócz żeglarzy przyjeżdżali do nas także pacjenci i kuracjusze. Warunki są naprawdę sprzyjające.

— Po pierwsze, oprócz unikalnych warunków środowiskowych mamy także — o czym wciąż nie wszyscy wiedzą — potencjał czynników leczniczych: unikalny klimat, złoża borowin i termalnych wód solankowych. Unikalność nieskażonej przyrody jest naszym dużym atutem w rozwoju uzdrowisk — wylicza prezes Karólewski. — Po drugie, Warmia i Mazury to ceniona marka turystyczna, która jest kojarzona głównie ze względu na jeziora i czyste środowisko. Dzięki promocji Mazury Cud Natury nasza rozpoznawalność wzrosła. Jak podaje raport PWC „Trendy w polskiej ochronie zdrowia 2017”, atrakcyjność turystyczna to czynnik wspierający usługi sektora medycznego. Po trzecie, trendy demograficzne, które wskazują na starzejące się społeczeństwo, a — co za tym idzie — zwiększony popyt między innymi na usługi lecznicze we wszystkich zakresach medycyny.
— Inteligentna specjalizacja, jaką mogło by zostać „zdrowe życie”, to nie tylko usługi lecznicze czy opiekuńcze, ale też nowe technologie medyczne, usługi telekomunikacyjne związane z medycyną, producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego czy podnoszącego jakość życia po zabiegach medycznych. Naprawdę mamy tu duży potencjał i powinniśmy się w tym kierunku rozwijać. Pracujemy nad tym — deklaruje prezes Karólewski.

„Gazeta Olsztyńska” na zdrowie

Skąd udział Grupy WM, wydawca „Gazety Olsztyńskiej”, „Dziennika Elbląskiego” oraz tygodników miejskich i wielu innych czasopism o naszym regionie — w takim projekcie jak „Zdrowe życie”?

— Jesteśmy organizatorem Kongresu Przyszłości, już czwartej jego edycji — mówi Jarosław Tokarczyk, prezes zarządu Grupy WM. — W tym roku temat przewodni brzmi: Natura — Człowiek — Technologia. A zatem jedną z wiodących kwestii poruszanych w czasie dyskusji będzie zdrowe życie, także jako potencjalna nowa inteligentna specjalizacja dla naszego województwa i jego mieszkańców. Już dawno połączyliśmy więc siły z zarządem województwa i z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną, a po wysłuchaniu wszystkich uczestników październikowej konferencji mogę tylko potwierdzić, że to dla nas dobry kierunek rozwoju. Ale przede wszystkim szansa dla naszych mieszkańców. Działamy dla ich zdrowia — to przecież nasi bliżsi lub dalsi krewni, znajomi, sąsiedzi, współpracownicy, a nawet i my sami. Wspieramy ochronę środowiska, ale i dbamy, by jak najdłużej ono zostało zielone. Staramy się pozyskiwać dla regionu nowych inwestorów, bo to oznacza pracę dla mieszkańców i zasobność ich portfeli. No i chcemy wydłużyć sezon turystyczny. To projekt, który przyniesie korzyść absolutnie wszystkim…!

Magdalena Maria Bukowiecka