Jaka nowa Rada Rynku Pracy?

2020-11-12 15:09:40 (ost. akt: 2020-11-12 15:11:50)   Artykuł sponsorowany
Jaka nowa Rada Rynku Pracy?
Miejska Rada Rynku Pracy jest opiniodawczo-doradczym organem powołanym przez prezydenta miasta. Zrzesza specjalistów w dziedzinie rynku pracy i osoby zainteresowane tą problematyką.
Do zadań RRP należy m.in.:
* inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia,
* ocena racjonalności gospodarowania Funduszem Pracy,
* ocenianie sprawozdań z działalności urzędu pracy,
* opiniowanie celowości realizacji programów socjalnych,
* opiniowanie proponowanych przez prezydenta Olsztyna zmian realizacji programów specjalnych.
Kadencja Rady trwa cztery lata. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej, niż raz na kwartał. Obecna rada liczny 12 osób, w tym trzech przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego. Jej kadencja kończy się 17 stycznia 2021 roku.
O wytypowanie do działalności w Miejskiej Radzie Rynku Pracy w kadencji 2021-25 poproszonych zostało 10 organizacji.
Stopa bezrobocia w Olsztynie na koniec września 2020 roku to 3,5 proc. Bez pracy na koniec października 2020 pozostają 3004 osoby.
Poza Miejską Radą Rynku Pracy, prezydentowi Olsztyna doradzą również Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, Obywatelska Rada Kultury, Rada Sportu oraz Rady Osiedli.