Regionalny Program Operacyjny wypełnia swoją misję

2020-10-09 12:00:00 (ost. akt: 2020-12-09 20:36:05)   Artykuł sponsorowany
Celujemy w 100 proc. wykorzystania funduszy unijnych i wiele wskazuje na to, że ten cel uda się zrealizować — mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
Rok 2020 kończy siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej, w której realizowane są programy operacyjne w zakresie polityki spójności. Sześć lat temu każde z szesnastu województw określiło swoisty plan działania, którego nadrzędnym celem był rozwój danego regionu. Plan województwa warmińsko-mazurskiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską na początku 2015 roku i wskazywał precyzyjnie kierunek działań w duchu i zgodnie z zasadami unijnej polityki inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Ponieważ każde RPO to część większego planu — dążenia państw europejskich do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zaangażowania społecznego, osiągnięcia pewnego typu idealnego — spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Europy.

— Nie da się budować silnej i spójnej Europy jedynie przez pryzmat państwowości. Perspektywa regionalności jest tu niezwykle istotna. Dlatego też RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego uwzględnia specyfikę naszych potrzeb i zasobów. Program ten był skrojony na miarę naszego regionu i przez ostatnie lata wniósł do naszej gospodarki, kultury, edukacji, życia społecznego olbrzymią wartość dodaną, liczoną nie tylko w milionach euro — uważa marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Wystarczy spojrzeć na osie priorytetowe, w których pogrupowane są konkretne cele i możliwości wykorzystania unijnych środków. W kilkunastu punktach zawiera się całe życie regionu i jego potrzeby- od kultury, czy środowiska poprzez transport, cyfryzację, włączenie społeczne, aż po szeroko pojętą inteligentną gospodarkę, czy też rynek pracy.

Można śmiało postawić tezę, że każdy mieszkaniec Warmii i Mazur był lub jest beneficjentem tych środków. Samorząd województwa nie rozdysponowuje ich według własnego uznania, ale według wniosków składanych przez lokalne samorządy, przedsiębiorców, bezrobotnych, czy organizacje społeczne. Wszystko to zgodnie ze strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego posiada już analizy minionych lat, w związku z realizacją RPO, łącznie z prognozami dotyczącymi ostatniego kwartału tego roku. Wynika z nich, że choć w tym roku pandemia zachwiała gospodarką, to realizacja projektów w ramach RPO wypełni założone cele. W przypadku większości podmiotów wdrażających, wartości realizacji całego RPO przekroczą optymistyczny plan. Oznacza to, że nie tylko Unia Europejska słusznie wspiera regiony w ramach państw członkowskich, ale przede wszystkim samorządy i mieszkańcy regionu efektywnie z tego wsparcia korzystają — składając skuteczne wnioski na odpowiadające ich potrzebom konkursy.

– Wstępne wyniki analiz w większości pokrywają się z naszymi oczekiwaniami, co do efektów realizacji. Jednak staramy się ciągle podnosić sobie poprzeczkę. Kończąca się perspektywa nie oznacza, że nie ma nic przed nami. Wręcz przeciwnie — korzystając ze wszystkich dotychczasowych doświadczeń, obserwując trendy gospodarcze i społeczne — mamy już plan na kolejne lata. Jako samorząd województwa mamy jedynie nadzieję, że decyzje na poziomie państwowym i europejskim będą szły nadal w kierunku zrównoważonego rozwoju i spójności — dodaje marszałek województwa.
mp