Regulamin: Świąteczny Brzdąc 2020

2020-10-19 12:00:00(ost. akt: 2020-11-06 14:14:29)
§1. Informacje ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Świątecznego Brzdąca (wymiennie Gwiazdkowy Brzdąc, Zimowy Brzdąc) w 2020 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

§2. Organizator
Organizatorem Plebiscytu jest „GRUPA WM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania plebiscytu
Plebiscyt trwa od 23 października 2020 roku do 8 grudnia 2020 roku i swoim zasięgiem obejmuje woj. warmińsko – mazurskie.

§4. Uczestnicy
1.W plebiscycie mogą brać udział dzieci urodzone po 23.10.2008 roku.

2.W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.

3. Głosowanie rozpoczyna się w momencie pierwszego zgłoszenia w danym powiecie i trwa do godziny 23.59 dnia 8 grudnia 2020 roku.

4. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na jeden z poniższych adresów:

powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl
powiat braniewski: braniewo@gazetaolsztynska.pl
powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl
powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl
powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl
powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl
powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl
powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl
powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl
powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl
powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl
powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl
powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl
powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl
powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl
powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl
Elbląg i powiat elbląski: gazeta@dziennikelblaska.pl
Olsztyn i powiat olsztyński: redakcja@gazetaolsztynska.pl
Miasto i gmina Lubawa: lubawa@gazetaolsztynska.pl

5. W danym powiecie mogą być zgłaszane dzieci, których rodzice zamieszkują w danym powiecie. Dzieci można zgłaszać po pojawieniu się pierwszej informacji o plebiscycie.

6. Kandydatów można zgłaszać w terminie do 6 grudnia 2020 roku roku do godz.12.00. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Zimowy Brzdąc 2020.

7. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię i nazwisko dziecka, wiek i datę urodzenia i miejscowość
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekunów prawnych do wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu (Zgadzam się na wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu oraz akceptuję postanowienia regulaminu);
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz numer telefonu do kontaktu.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

9. W plebiscycie nie ma podziału na dziewczynki i chłopców.

10. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.

11. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach WWW Organizatora.


§5. Zwycięzca

1. Tytuł Świątecznego Brzdąca w danym powiecie otrzyma dziecko, które uzyska największą liczbę punktów poprzez prawidłowo oddane głosy (SMS). Rozstrzygnięcie konkursu na poziomie powiatowym odbywa się tylko w sytuacji, kiedy zgłosi się minimum 5 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń kandydatki/kandydaci uczestniczą tylko w klasyfikacji regionalnej.

2. Zdjęcie dziecka, które zostanie Świątecznym Brzdącem w danym powiecie zostanie umieszczone na pierwszej stronie tygodnika lub miesięcznika lokalnego wydawanego przez Grupę WM w wydaniu z dnia 17 lub 18.12.2020. Dzieci z Elbląga i powiatu elbląskiego tworzą jedną grupę, podobnie jak dzieci z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia umieszczenia zdjęcia do wydania w późniejszym terminie, nie później jednak niż 7 i 8 stycznia 2021. W przypadku Gazety Iławskiej termin wydłuża się do końca stycznia.
4. Tytuł regionalny otrzyma dziecko, które uzyska największą liczbę głosów ze wszystkich powiatów.
5. Jego zdjęcie umieścimy na 1 stronie w wydaniu GO z 22, 23, 24, 28 grudnia lub 4 stycznie 2021.
§ 6. Głosowanie
1. Głosowanie rozpoczyna się w momencie zgłoszenia pierwszego dziecka i trwa do godziny 23.59 dnia 8 grudnia 2020 roku.
Koszt wysłania 1 SMS to 2,46 zł z VAT
2. Wszelkie numery bramek wraz z kodami im odpowiadającymi umieszczone zostaną w artykułach na stronach WWW Organizatora
3. Na stronach internetowych widoczny będzie ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.
4. Organizator może w trakcie trwania plebiscytu wprowadzić kategorię regionalną.

§ 7.
1.Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów(SMS-ów).
3. Nadesłanie zdjęcia do plebiscytu oznacza, iż opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin, spełnia jego warunki oraz wyraża zgodę na jego stosowanie. Nadesłanie zdjęcia dziecka niezgodnie z regulaminem uprawnia Organizatora do wyciągnięcia pełnych konsekwencji prawnych wobec osób dopuszczających się takiego działania.

§8
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem,

§9
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na "Zimowego Brzdąca 2020" ze wskazaniem dziecka, które zostało "Zimowym Brzdącem 2020" w dany powiecie;
7/ podpisy osób wykonujących czynność.

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach tygodników Grupy WM oraz na stronach interenetowych wm.pl.

§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Zuzanna Leszczyńska,
b) Igor Hrywna,
c) Mirosław Wieczorek

§12

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§13

1. Dane osobowe czytelników będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora (dane kontaktowe w § 2), którym jest Organizator w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących Plebiscytu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie czytelnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie czytelnicy mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli czytelnicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu Plebiscytu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane przez czytelników dane osobowe zostaną zniszczone.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
11. Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Czytelnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Czytelników głosujących w Plebiscycie. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu czytelników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-10 z tą różnicą, iż celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.

§14

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

§ 15

Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§16

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl