Centra wiedzy o dostępności przy polskich uczelniach - nowy konkurs NCBR!

2020-09-01 08:00:00(ost. akt: 2020-10-13 09:05:15)
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane do 20 października 2020 r., do godz. 14:00

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane do 20 października 2020 r., do godz. 14:00

Do 20 października br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyjmuje wnioski w nowym konkursie adresowanym do publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Aż 30 mln zł z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, trafi do placówek, które zaproponują utworzenie i prowadzenie centrum wiedzy o dostępności, zajmującego się projektowaniem uniwersalnym.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane do  20 października 2020 r., do godz. 14.00To ogromna szansa także dla uczelni z naszego regionu. Ogłoszony przez NCBR konkurs stanowi część rządowego Programu Dostępność Plus, który powstał dla zapewnienia osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. Jednym z filarów programu jest tworzenie tzw. centrów wiedzy o dostępności. Do ich zadań należy rozwijanie i propagowanie takiego planowania wszelkich produktów, elementów otoczenia, usług i procesów, aby mogli z nich korzystać możliwie wszyscy, bez wykluczeń.

- Zachęcamy do projektowania usług, produktów, urządzeń i przedmiotów przyjaznych ludziom starszym i z niepełnosprawnościami. Zapraszamy przedsiębiorców do włączenia się w tworzenie dostępnego otoczenia - mówi Małgorzata Jarosińska - Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. - Dlatego dodatkowe środki z Funduszy Europejskich kierujemy do uczelni wyższych. Niektóre z nich realizują już programy nauczania z wykorzystaniem projektowania uniwersalnego. A nowe centra wiedzy o dostępności, które powstaną w wybranych szkołach wyższych, będą służyć pomocą w tworzeniu i projektowaniu dostępnych produktów czy usług i upowszechnianiu standardów dostępnościowych.

Najważniejsze wymagania

Uczelnie otrzymują wsparcie na utworzenie oraz funkcjonowanie centrum wiedzy o dostępności jako jednostki wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w jednym z pięciu obszarów ważnych dla codziennego życia osób o szczególnych potrzebach, a mianowicie:
• architektura, urbanistyka i budownictwo, cyfryzacja i komunikacja,
• transport i mobilność,
• design i przedmioty codziennego użytku,
• zdrowie.

Budżet konkursu „Centrum wiedzy o dostępności" to 30 mln zł, przy czym maksymalna wartość pojedynczego projektu to 6 mln zł - jest to dofinansowanie jednego z obszarów tematycznych.

Wnioski w konkursie NCBR szkoły wyższe składają w partnerstwie z co najmniej jedną uczelnią.

- Partnerstwo międzyuczelniane wzmocni potencjał centrów wiedzy o dostępności, wniesie interdyscyplinarne podejście do projektowania uniwersalnego w danym obszarze. Jestem przekonany, że nasi naukowcy podejmą to wyzwanie. Dzieląc się swoją wiedzą np. z przedsiębiorcami i specjalistami, przyczynią się do ułatwienia życia osób o szczególnych potrzebach – ocenia Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Do udziału w konkursie zaproszone są uczelnie wiodące we wdrażaniu idei dostępności, a więc takie, w których od co najmniej trzech lat działa biuro ds. osób z niepełnosprawnościami lub inna jednostka ds. dostępności.

Wnioskodawca powinien wykazać, że w centrum będzie zatrudniona kadra mająca doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami lub organizacjami, które działają na ich rzecz. Od aplikujących wymagane jest też realizowanie elementów projektowania uniwersalnego na przynajmniej jednym kierunku studiów.

Planowane efekty

Przed centrami wiedzy o dostępności stawiane są konkretne zadania. Mają m.in. współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół wyższych w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, co stanie się jednocześnie kolejnym impulsem rozwojowym dla naszego regionu. Będą przy nich działały punkty informacyjno-konsultacyjne dla podmiotów zewnętrznych. Centra mają też wspierać uczelnie w prowadzeniu kształcenia oraz działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego i dostępności, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia ekspertów z Polski i zagranicy.

Projekt wybrany do dofinansowania może trwać nie dłużej niż dwa lata, ale musi zakładać funkcjonowanie danego centrum przez co najmniej trzy lata po zakończeniu jego realizacji.

- Nasz konkurs ma charakter pilotażowy. W jego efekcie ma powstać pięć centrów wiedzy o dostępności, każde w innym obszarze. Chcemy, żeby ich działalność na trwałe wpisała się w akademicką mapę Polski. Aby rzeczywiście tak się stało, nie wystarczy, że dane centrum powstanie. Kluczowe jest zapewnienie jakości i ciągłości jego pracy - podkreśla Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs „Centrum wiedzy o dostępności" (POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20) realizowany jest przez NCBR w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Więcej informacji o konkursie: https://www.ncbr.gov.pl/centrum-wiedzy-o-dostepnosci
Materiał informacyjny NCBR


Obrazek w tresci