Poszukiwani młodzi obrońcy środowiska. Młodzieżowa Rada Ekologiczna szuka kandydatów

2020-08-10 11:09:29(ost. akt: 2020-08-10 11:22:09)

Autor zdjęcia: Młodzieżowa Rada Ekologiczna

Do Młodzieżowej Rady Ekologicznej działającej przy Ministerstwie Środowiska dołączyć mogą uczniowie i studenci w wieku 13-21 lat, którzy chcą się aktywnie włączyć w działanie na rzecz ochrony środowiska. Rekrutacja trwa do 9 września.
Młodzieżowa Rada Ekologiczna jest ogólnopolską inicjatywą społeczno-edukacyjną działającą pod Patronatem Ministra Środowiska, mającą na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez promowanie idei zrównoważonego rozwoju i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Do kompetencji Młodzieżowej Rady Ekologicznej przy Ministrze Środowiska należą wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej dotyczącej środowiska, a w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra Środowiska, w tym propozycji rozwiązań oraz propozycji rozwiązań.


Żeby dołączyć do MRE należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej.
1. Do kiedy trwa rekrutacja do Młodzieżowej Rady Ekologicznej?
Rekrutacja do MRE potrwa do 09 września 2020 roku.

2. W jaki sposób kandydaci na radnych MRE zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji?
Kandydaci do Młodzieżowej Rady Ekologicznej zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach prowadzonej rekrutacji w terminie 7 dni od zakończenia procesu otrzymania zgłoszeń.

3. Gdzie znajdę regulamin Młodzieżowej Rady Ekologicznej?
Regulamin MRE dostępny jest w arkuszu zgłoszeniowym. Przejdź do formularza zgłoszeniowego MRE.

4. Jaki jest przedział wiekowy uczestników Młodzieżowej Rady Ekologicznej?
Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która w dniu ogłoszenia Naboru ma skończone 13 lat, a nie ma ukończonych 21 lat.

5. Jakie formalności musi spełnić osoba niepełnoletnia, aby wziąć udział w rekrutacji do Młodzieżowej Rady Ekologicznej?
Od osób poniżej 18 roku życia wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego.

6. Jak odbywa się zgłoszenie kandydatów i kandydatek do Młodzieżowej Rady Ekologicznej?
Zgłoszenie do MRE odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie internetowej mre.srodowisko.gov.pl. Przejdź do formularza zgłoszeniowego MRE.

7. Z ilu członków będzie się składać Młodzieżowa Rada Ekologiczna?
MRE będzie składać się z 32 członków wybranych spośród nadesłanych kandydatur.

8. Kto jest organizatorem rekrutacji do Młodzieżowej Rady Ekologicznej?
Organizatorem rekrutacji do MRE jest Ministerstwo Środowiska, z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

9. Czy udział w procesie rekrutacyjnym do MRE jest odpłatny?
Udział w rekrutacji jest nieodpłatny i dobrowolny.

10. W jakim okresie będą przyjmowane zgłoszenia rekrutacyjne do Młodzieżowej Rady Ekologiczna?
Przyjmowanie zgłoszeń rekrutacyjnych do MRE będzie trwało od dnia ogłoszenia, tj. od 1 czerwca 2020 r. do września 2020 r. (decyduje data wysłania formularza na serwer Ministerstwa Środowiska).

11. Jak weryfikowane będą zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Ekologicznej?
Zgłoszenie do MRE podlega weryfikacji w oparciu o kryteria: formalne i merytoryczne.

KRYTERIA FORMALNE OCENA
Formularz zgłoszenia TAK
Akceptacja regulaminu TAK
KRYTERIA MERYTORYCZNE: Przygotowanie odpowiedzi na pytanie „Jak i dlaczego należy dbać o środowisko.”
Tekst napisz na maksymalnie 4000 znaków.

Oceniać będziemy kreatywność przygotowanego uzasadnienia oraz prezentacji Twojej osoby, jak również współpracę, komunikatywność i zaangażowanie, w akcje środowiskowe zbieżne z celami działania Ministerstwa Środowiska.

12. Co zrobić w sytuacji zmiany danych kontaktowych przez uczestnika rekrutacji do MRE?

W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu MRE.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, red.


Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl