Bank Citi rozwija się i zatrudnia w Olsztynie. Nowe miejsca pracy czekają na chętnych.

2020-02-08 07:55:15(ost. akt: 2021-09-06 13:24:46)
Grupa Citi do końca 2021 roku zwiększy zatrudnienie w swoich olsztyńskich biurach aż o 40%. To oznacza ponad 300 nowych miejsc pracy dla mieszkańców Warmii i Mazur. Czym zajmuje się Citi i jakich ludzi szuka?
Ten globalny bank jest obecny w Olsztynie od dwudziestu lat – tak długo działa tu jego centrum rozliczeniowe, odpowiadające za transakcje klientów w Polsce. Piętnaście lat temu powstało zaś centrum usług wspólnych, dostarczające rozwiązania biznesowe dla klientów i podmiotów Citi w 96 krajach.

Od początku istnienia na rynku Grupa Citi rozszerza swoją działalność, tworząc nowe stanowiska zarówno dla absolwentów uczelni wyższych rozpoczynających swoją karierę, jak i dla osób z doświadczeniem zawodowym. Dynamiczny rozwój olsztyńskiego oddziału stwarza możliwość pracy i rozwoju m.in. w bankowości transakcyjnej, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i bankowości rynkowej.

Firma nie osiągnęłaby sukcesu, gdyby nie jej pracownicy i wyjątkowa kultura pracy oparta na różnorodności. To właśnie różnorodność pozwala rozwijać się i osiągać biznesowe sukcesy. Ta filozofia jest realizowana w Citi na wielu poziomach, od procesu rekrutacji aż po szeroki wybór inicjatyw pracowniczych wspierających m.in. kobiety na różnym etapie ich rozwoju zawodowego czy te, rozważające karierę w obszarze technologii, pracowników będących rodzicami, osoby z niepełnosprawnościami, przedstawicieli społeczności LGBT+ czy obcokrajowców.

W centrum usług wspólnych, działającym pod nazwą Citibank Europe, zatrudnionych jest ponad 4300 osób, z czego 12% to obcokrajowcy reprezentujący 65 narodowości. Olsztyńskie i warszawskie zespoły tworzą jedno z największych i najbardziej kompleksowych tego typu podmiotów Citi na świecie. Pracownicy Citibank Europe posługują się 29 językami, ale to język angielski jest używany na co dzień w firmie i od kandydatów oczekiwana jest jego dobra znajomość. Podobny wymóg istnieje w centrum rozliczeniowym Citi Handlowy, banku należącym do amerykańskiej grupy, które współpracuje z zagranicznymi jednostkami i klientami z całego świata.

Grupa Citi podkreśla zrównoważoną proporcję pomiędzy męską i damską częścią załogi oraz fakt, że ponad 40% stanowisk kierowniczych zajmują kobiety. Przedstawiciele Citi są też aktywni na lokalnym rynku, będąc głównym partnerem olsztyńskiego Festiwalu Rozwoju i Inspiracji „BabaFest”. Podczas wydarzenia dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym, prowadząc warsztaty i służąc poradami.

Społeczna odpowiedzialność jest wpisana w DNA Grupy Citi. W czerwcu, przy okazji corocznego Światowego Dnia Citi dla Społeczności, organizacja podejmuje działania wspierające społeczności lokalne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje społeczne, placówki samorządowe i schroniska dla zwierząt. W 2019 r. w ramach wolontariatu pracownicy firmy zrealizowali 209 projektów, angażując się 3993 razy, docierając z pomocą do 46 tys. osób. Wolontariusze przeprowadzili m.in. prace renowacyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie, a pracownicy zaangażowali się w akcję „Wyprowadzamy”, podczas której odwiedzali Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie i wychodzili z jego czworonożnymi podopiecznymi na spacery.

Grupa Citi równie aktywnie uczestniczy w życiu społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wspólne działania obejmują relacje z Biurem Karier i promocję ofert pracy, realizację projektu ambasadorskiego, organizację dni otwartych dla studentów oraz współorganizację Akademii na Bank – serii całorocznych warsztatów z doskonalenia umiejętności biznesowych i miękkich. W zeszłym roku Citi zostało głównym sponsorem 60. edycji Kortowiady, czyli olsztyńskich juwenaliów.

Jak mówią sami pracownicy, bycie częścią Grupy Citi oznacza otwartość na to, co nowe, i chęć ciągłego rozwoju.

Sprawdź szczegóły dla kandydatów oraz aktualne oferty pracy na stronie praca.citi.pl.Na początku mojej kariery kierowałam się filozofią „Pracuj ciężko, baw się odważnie”. Dziś mam jej zmodyfikowaną wersję: „Pracuj mądrze, baw się dłużej”. Citi umożliwia mi zarówno realizację zawodową, jak i osobistą. Jako liderka kobiecego networku w firmie mogę wspierać inne kobiety w ich rozwoju zawodowym i świadomym budowaniu kariery.

Beata Kierońska, szefowa operacji ds. identyfikacji klienta (KYC), Citibank Europe plc:Od kilku lat pracuję w biurze obsługi klienta korporacyjnego, gdzie codziennie dbamy o największe firmy, które powierzają nam swoje finanse. Moja praca oraz zaufanie klientów mają bezpośredni wpływ na wizerunek naszej marki na całym świecie. Jesteśmy bankiem globalnym, co oznacza, że współpracujemy z klientami i jednostkami Citi na całym świecie.

Mateusz Serejko, analityk ds. obsługi klienta, Citi Handlowy:W banku pracuję od 2012 r. Zajmuję się obsługą procesu inwestycyjnego oraz ubezpieczeniowego, zarówno pod kątem operacyjnym, jak i projektowym. Moja praca ma bezpośredni wpływ na szybką, terminową i dokładną realizację powierzonych nam przez klientów dyspozycji finansowych. Każdy czuje się odpowiedzialny za realizowany proces, jesteśmy dla siebie wsparciem. Jestem dumny, że pracuję w firmie, która dba zarówno o dobro klientów, jak i o rozwój pracowników.

Ryszard Panasiuk, analityk ds. usług transakcyjnych w Citi Handlowy:Bycie pracownikiem Citi oznacza otwartość na to, co nowe, i chęć ciągłego rozwoju. Nasze zespoły niejednokrotnie wypracowują innowacyjne rozwiązania, które z sukcesem są wprowadzane w innych jednostkach Citi na świecie. Cieszy mnie to, że ten potencjał jest doceniany, a w rezultacie wiele nowych stanowisk, wymagających szczególnych kwalifikacji, jest dostępnych właśnie tutaj, w Olsztynie.

Mike Podgórski, dyrektor globalnego departamentu parametryzacji instrumentów finansowych, Citibank Europe plc:W Olsztynie czuję się jak w domu. Co dziesiąty pracownik w naszej organizacji jest obcokrajowcem, a wsparcie otrzymywane od firmy pozwala szybko odnaleźć się w nowym miejscu. Znajomi z całego świata, perspektywy, bogactwo języków i kultur to tylko kilka z wielu wartości, jakie daje mi praca w Citi.

Maria Sysoeva, analityk ds. obsługi klienta, Citibank Europe plc:


====================================================


Citi grows in Olsztyn and hires new employees


By the end of 2021, Citi Group will increase employment at its offices in Olsztyn by as much as 40%. This means over 300 new jobs for the residents of Warmia and Mazury. So what does Citi do and who is it looking for?

For the past twenty years, this global bank has been operating in Olsztyn through its processing center, which handles client transactions in Poland. Then, fifteen years ago, it launched its operating center and has been providing business solutions to Citi companies in 96 countries.

Since its first steps on the market, Citi Group has been developing and expanding its activity, creating new roles both for university graduates who are just embarking on their careers, as well as people with professional experience. Citi’s dynamic development of its Olsztyn branch offers jobs and development opportunities, including in transactional banking, anti-money laundering and market banking.
The company could not succeed without its employees, and an exceptional work culture based on diversity. It is diversity that has allowed it to develop and achieve significant business success. This philosophy is implemented at Citi at many levels – from the recruitment process, to the wide range of employee initiatives supporting such issues as women at various stages of their professional development, employees who are parents, people with disabilities, women considering careers in technology, representatives of the LGBT+ community and foreigners.

The solutions center, which operates under the name Citibank Europe, employs more than 4300 people, of whom 12% are foreigners, representing 65 nationalities. They speak 29 languages during their work, but English is the everyday language used at the company and candidates are expected to have a good command of English. A similar requirement is in place at the processing center of Citi Handlowy, a bank of the American group, which cooperates with foreign units and clients worldwide.

Citi Group emphasizes the balanced ratio between male and female members of staff, with over 40 per cent of managerial staff positions held by women. Representatives of Citi are also active on the local market, as the main partner of the “BabaFest” (Women-Fest) Festival for Development and Inspiration. As part of the event, they share their professional experience during workshops and offer advice.

Social responsibility is in the DNA of the Citi Group. In June, during the annual Citi Global Community Day, the organization undertakes activities supporting local communities, educational care centers, social organizations, local government facilities and animal shelters. In 2019, Citi’s employees implemented 209 volunteering projects, getting involved 3,993 times in actions supporting 46,000 people. The initiatives implemented by volunteers included renovation works at the Municipal Polyclinical Hospital in Olsztyn, while some employees were involved in the “Wyprowadzamy” (Take them for a walk) campaign at the Animal Shelter in Olsztyn, by taking four-legged friends for walks.

Citi Group is equally active in the academic life of the University of Warmia and Mazury. Joint activities cover relations with the Careers Office and promoting job offers, implementing an ambassador project, organizing open days for students and co-organizing the Akademia na Bank (Banking Academy) initiative – a series of year-round workshops in improving business and soft skills. Last year, Citi became the main sponsor of the 60th edition of Kortowiada, a student festival in Olsztyn.

Citi employees say that being a part of Citi Group means being open to new things and to constant development.
Check the details for candidates and valid job offers on the site praca.citi.pl.Early in my career, I followed the philosophy “Work hard, play hard.” Today, I have my own rule: “Work smart, play longer.” Citi allows me to feel fulfilled both in my professional and personal life. As the leader of a female network in the company, I can support other women in their professional development and conscious building of their careers.

Beata Kierońska, KYC Operations Hub Manager, Citibank Europe plc::I have worked in the corporate client services unit for several years now. Every day we take care of the largest companies entrusting us with their finances. My work and the trust of our clients have a direct impact on the image of our brand worldwide. We are a global bank, which means that we cooperate with clients and units of Citi around the globe.

Mateusz Serejko, customer service officer at Citi Handlowy:


I have been working at the bank since 2012. I handle the investment and insurance processes, both in terms of the project and their operating aspects. What I do has a direct influence on the fast, timely and thorough execution of clients’ financial instructions. Everyone feels responsible for the process they handle, and we support one another. I am proud to be working at a company that cares both about the benefit of its clients and about the development of its employees.

Ryszard Panasiuk, Transactions Services Analyst at Citi Handlowy:


Being a Citi employee means being open to new things and continuous development. Our teams often design innovative solutions, which are then successfully implemented at other Citi units worldwide. I am glad that this potential is recognized and, as a result, many positions that require specific qualifications are available here in Olsztyn.

Mike Podgórski, Director of the Global Securities & Pricing Operations Department, Citibank Europe plc:


I feel at home in Olsztyn. At our organization, one in ten employees comes from abroad, and the support we receive from the company allows us to quickly adapt to the new place. There are friends from all over the world, different perspectives and an abundance of languages and cultures – all just a few of the advantages of working at Citi.

Maria Sysoeva, Customer Service Analyst, Citibank Europe plc:
Źródło: Gazeta Olsztyńska