Dwaj nowi profesorowie UWM

2019-12-03 14:04:15(ost. akt: 2019-12-03 14:09:58)
Prezydent Andrzej Duda z prof. Pawłem Wielgoszem

Prezydent Andrzej Duda z prof. Pawłem Wielgoszem

Autor zdjęcia: fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Do grona profesorów UWM dołączyli prof. Bogusław Pierożyński z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz prof. Paweł Wielgosz, dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Nominacje profesorskie odebrali 28 listopada.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma dwóch nowych profesorów. Naukowcy nominacje otrzymali z rąk Andrzeja Dudy, prezydenta RP.

Prof. Bogusław Pierożyński jest profesorem nauk ścisłych i przyrodniczych. Pracuje w Katedrze Chemii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Department of Chemistry, University of Ottawa (Ottawa, Ontario, Kanada), gdzie wykonał pracę doktorską (Ph.D., 2001 r.) pod kierunkiem prof. Briana Evansa Conway'a, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli w historii światowej elektrochemii. W latach 2001-2005 był etatowym pracownikiem naukowym oraz kierownikiem laboratorium badawczego w instytucie badawczym kanadyjskiej korporacji metalurgicznej INCO Ltd. (Inco Technical Services Limited) w Mississauga (Ontario, Kanada). Po powrocie do Polski w latach 2005-2013 Bogusław Pierożyński zatrudniony był na stanowisku adiunkta, a od roku 2014 (po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 2013 r.) jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Chemii UWM w Olsztynie.

W latach 2001-2019 uczestniczył (lub kierował) w pracach nad 15 projektami o charakterze naukowo-badawczym lub komercyjno-technologicznym. Jego dotychczasowy dorobek naukowy stanowi 78 publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych (w tym 68 prac opublikowanych w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej posiadających wskaźnik Impact Factor), 4 patenty RP (oraz 10 zgłoszeń patentowych), 3 monografie, 85 komunikatów, raportów i ekspertyz naukowo-technologicznych oraz ok. 100 recenzji prac naukowych z listy JCR. Według punktacji MNiSW z 2016 r. sumaryczna wartość punktowa jego prac wynosi ok. 2.000 pkt, wskaźnik Impact Factor ok. 140, liczba cytowań 496, a Index Hirscha 12. Był promotorem w 2 zakończonych przewodach doktorskich, recenzentem w 2 przewodach doktorskich oraz członkiem komisji w 1 przewodzie habilitacyjnym. Obecnie sprawuje opiekę nad przewodem doktorskim.

Jest koordynatorem przedmiotów związanych z dziedziną chemia (lub pokrewnych), odpowiedzialnym za przygotowanie treści programowych oraz ich realizację (także w języku angielskim). Prowadzi (i prowadził) wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne dla studentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Biologii i Biotechnologii, Wydziału Nauk o Żywności oraz Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie.

Główne kierunki badań prof. Pierożyńskiego obejmują: elektrolityczny proces wytwarzania ultra-czystego wodoru oraz tlenu na cele energetyczne; wytwarzanie innowacyjnych katalizatorów anodowych na potrzeby ogniw paliwowych; kinetykę procesów elektrodowych (procesy redukcji i utleniania na katalizatorach modyfikowanych nanocząstkami metali szlachetnych); badanie elektrochemicznych procesów korozyjnych oraz elektrochemiczne metody oczyszczania ścieków.

Prof. Pierożyński jest członkiem i byłym przewodniczącym Oddziału Olsztyńskiego PTChem, był członkiem (2007-2017) Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) UWM w Olsztynie oraz redaktorem tematycznym czasopism Polish Annals of Medicine i Journal of Elementology. Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej siedmiokrotnie nagradzany przez rektora UWM w Olsztynie.

Prof. Pierożyński posiada 10-letnie zagraniczne doświadczenie naukowo-badawcze zdobyte podczas pobytu w Kanadzie, której obywatelem jest od 2000 r. Jego główne pozanaukowe zainteresowania stanowią historia, poezja oraz podróże.

Prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora, zaś w 2011 roku doktora habilitowanego. W 2019 otrzymał tytuł naukowy profesora. Jego zainteresowania badawcze obejmują precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem technik Global Navigation Satellite Systems (GNSS) oraz zastosowanie technik satelitarnych do monitorowania stanu ziemskiej jonosfery i troposfery. Jest autorem lub współautorem ponad 60 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach o szerokiej cyrkulacji międzynarodowej (w tym 40 w czasopismach indeksowanych przez JCR), 250 referatów naukowych oraz 3 patentów. Według bazy WoS jego prace były cytowane 650 razy. Kierował 7 projektami badawczymi, w tym międzynarodowymi finansowanymi przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).

Ponadto jako wykonawca uczestniczył w kilkunastu projektach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest ekspertem w konkursach H2020, NCN, NAWA, FNP oraz NCBiR. W latach 2002-2005 odbył staż na Ohio State University w USA, podczas którego w 2004 zdobył prestiżową nagrodę naukową Heiskanen Senior Award. W ostatnich latach odbył staże zagraniczne, m.in. w European Space Agency (ESA), na Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), China University of Geosciences, Wuhan University czy też w GeoForschungsZentrum (GFZ).

Prof. Paweł Wielgosz od 2017 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2012-2017 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki. Od 2015 do 2017 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Geodezji WGIPB. Jest również członkiem senatu UWM oraz członkiem Rady Rektora UWM. Ponadto jest członkiem rad naukowych Instytutu Geodezji i Kartografii (od 2017 r.) oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN (od 2019 r.).

Prof. Paweł Wielgosz jest aktywnym członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych (International Association of Geodesy - IAG, European Geosciences Union - EGU, International GNSS Service - IGS). W Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) pełni funkcję przewodniczącego Podkomisji 4.4: „Multi-constellation GNSS", a od 2007 jest członkiem Zarządu Komisji 4: „Positioning and Applications". Od 2015 roku jest także członkiem Global Geodetic Observing System (GGOS) Science Panel. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Journal of Geodesy (IF= 4.207) oraz członkiem rad wydawniczych Journal of Satellite Navigation, Artificial Satellites, Reports on Geodesy and Geoinformatics, Journal of Geodetic Science oraz Geodesy and Cartography.

W 2016 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Geodezji PAN, a w 2019 roku został powołany na przewodniczącego Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz na członka Polskiego Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI) przy PAN.

na podstawie mat. UWM

Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

Obrazek w tresci