REGULAMIN 59. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku

2019-11-07 15:43:01(ost. akt: 2020-02-17 13:46:26)
Postanowienia Wstępne
§1

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia 59. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 roku(zwanego dalej: Plebiscytem) oraz zasady przeprowadzenia konkursów, związanych z przeprowadzanym Plebiscytem.
2. Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000009446 (zwana dalej: Organizatorem).
3. Plebiscyt trwa od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 7 lutego 2020 r.


Warunki uczestnictwa w Plebiscycie
§2

1. Zgłoszenia w Plebiscycie przez cały okres trwania Plebiscytu mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (zwane dalej: Uczestnikami), zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: sportowiec2019@gazetaolsztynska.pl.
2. Zgłoszenia będą weryfikowane przez 3 osobową kapitułę złożoną z dziennikarzy Gazety Olsztyńskiej. Jej przewodniczącym będzie Artur Dryhynycz, Szef Działu Sportowego Gazety Olsztyńskiej.
3. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
4. Uczestnicy wysyłając kupon/sms wyrażają zgodę na warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie.

Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
§3

1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Plebiscycie w następujący sposób:
a) Przesyłając kupon plebiscytowy publikowany na łamach „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” w terminie od dnia 8 listopada 2019 r. do dnia 7 lutego 2020 r., który po prawidłowym wypełnieniu należy dostarczyć osobiście lub pocztą z dopiskiem: „Plebiscyt” do siedziby Gazety Olsztyńskiej na adres: 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5.
b) Wysyłając SMS-a pod nr 7248 w kategorii “Najpopularniejszy Sportowiec Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2019 Roku” oraz w kategoriach wymienionych w §4 pkt 3 Regulaminu. Koszt każdego smsa to kwota 2,46 zł brutto.
2. Każdy, kto wyśle SMS-a otrzyma specjalny darmowy kod, upoważniający do pobrania darmowego elektronicznego wydania „Gazety Olsztyńskiej”. Po otrzymaniu kodu należy wejść na stronę: kupgazete.pl, a następnie wybrać "Gazeta Olsztyńska. Kup bieżące wydanie".
3. Każdy Uczestnik może oddać dowolną ilość głosów.
4. Głos oddany w Plebiscycie przez Uczestnika będzie uznany za ważny pod warunkiem jego złożenia na prawidłowo wypełnionym oryginalnym kuponie i dostarczenia go do siedziby Organizatora w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. do godziny 15.00 lub oddania go za pomocą SMS-a do dnia 7 lutego 2020 roku do godziny 23.59. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia rankingów publikowanych na stronach www pod koniec głosowania.
5. Na kuponie plebiscytowym trzeba obowiązkowo wpisać 10-ciu kandydatów z oficjalnej listy zamieszczonej w „Gazecie Olsztyńskiej” oraz na stronie gazetaolsztynska.pl. i sport.wm.pl. W ten sposób Uczestnik każdemu z umieszczonych na kuponie Sportowców przyzna od 10 do 1 punktu. Każdy SMS wysłany na Kandydata stanowi z kolei równowartość 10 punktów. Punkty z kuponów i z SMS-ów zostaną zsumowane.
6. Kupony dostarczone po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu, jak i w konkursie.
7. Głosowanie SMS odbywa się poprzez wpisanie w treść
SMS-a kodu przydzielonego wybranemu Sportowcowi (kody będą publikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” / „Dzienniku Elbląskim” oraz na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.pl).
8. SMS-y wysłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu. Organizator nie zwraca także kosztów związanych z wysłaniem SMS-a po terminie.

Zasady wyłonienia Zwycięzców Plebiscytu
§4

1. Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2019 Roku otrzyma Sportowiec (zwany także Laureatem), który uzyska największą liczbę głosów oddanych na kuponach plebiscytowych, o których mowa w §3 pkt 1a. oraz w głosowaniu SMS-owym, o którym mowa w §3 pkt 1 b.
2. Do udziału w Plebiscycie, za wyjątkiem kategorii Sportowy Talent Roku, mogą być zgłaszani jedynie sportowcy urodzeni w 2005 roku lub wcześniej.
3. W następnej kolejności, według liczby oddanych głosów, zostanie wyłonionych pozostałych 9-ciu kolejnych Laureatów.
3. Tylko na podstawie nadesłanych SMS-ów zostaną wyłonieni Laureaci w następujących kategoriach:
a) Najpopularniejszy Sportowiec 2019 Roku / kategoria sms
b) Piłkarz Roku
c) Klub Sportowy
d) Sportowiec bez Barier
e) Sportowe Wydarzenie Roku
f) Sportowy Talent Roku
g) Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki
h) Akademicki Sportowiec bez Barier
i) Najpopularniejszy Club Fitness / Siłownia
j) Najpopularniejszy Instruktor / Trener personalny
k) Najpopularniejszy Biegacz Roku
l) Najpopularniejsza Stadnina
m) Najpopularniejszy e-sportowiec
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania kategorii w trakcie trwania Plebiscytu.
5. Dodatkowo dziennikarze „Gazety Olsztyńskiej” przyznają tytuł Trenera Roku.
6. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 22.02.2020 r. podczas Balu Sportu i Biznesu.
7. Sportowiec może zrezygnować z udziału w Plebiscycie na każdym jego etapie, z tym, że w takiej sytuacji Organizator nie ma obowiązku zwrotu kosztów związanych z oddaniem na niego głosu przez Uczestników;

Nagroda dla Głosujących na kuponach plebiscytowych
§5
1. Dla Uczestników, którzy dostarczyli kupony plebiscytowe publikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej” / „Dziennika Elbląskiego”, Organizator przeprowadzi konkurs, w którym do wygrania jest nagroda pieniężna o wartości, 20.000 zł.
2. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącego osób fizycznych Organizator (jako płatnik podatku od nagrody) przed wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, pobierze od niego należny podatek dochodowy od przyznanej nagrody (10% jej wartości) i przekaże go do właściwego urzędu skarbowego. W związku z tym Zdobywca Nagrody ma obowiązek podać Organizatorowi dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej.
3. Konkurs rozpocznie się w dniu 22.02.2020 r. pomiędzy godz. 19:45, a godz. 22.00.
4. Konkurs będzie przebiegał w następujący sposób:
a) Przedstawiciel jednego ze Sponsorów, bądź przedstawiciel Organizatora wylosuje spośród wszystkich nadesłanych kuponów, o których mowa w §3 pkt 1a, jeden kupon, wskazując w ten sposób Uczestnika – Kandydata na Zdobywcę Nagrody.
b) Kandydat na Zdobywcę Nagrody udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadane mu jedno pytanie konkursowe, którego treść związana jest z organizowanym Plebiscytem.
c) w przypadku, gdy Konkurs będzie przeprowadzony na Balu Sportu i Biznesu obecność Uczestników nie jest wymagana.
5. Przedstawiciel Organizatora bezpośrednio po wylosowaniu Kandydata na Zdobywcę Nagrody nawiąże z nim kontakt telefoniczny poprzez wybranie numeru telefonu wskazanego na kuponie plebiscytowym oraz zada pytanie konkursowe. Kontakt telefoniczny będzie nawiązywany pomiędzy godz. 19:45, a godz. 22:00 w dniu 22.02.2020 r.
6. Jeżeli Kandydat na Zdobywcę Nagrody nie odbiorze telefonu (po dwukrotnym wybraniu numeru), jak i w sytuacji gdy Kandydat nie udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, procedura losowania Kandydata na Zdobywcę Nagrody i zadawania pytania zostanie powtórzona.
7. Dane osobowe Zdobywcy Nagrody, takie jak: imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, a ewentualnie jego wizerunek zostaną ujawnione podczas losowania na Balu Sportu i Biznesu oraz opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim”, a także na stronie internetowej Organizatora.
8. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków określonych w niniejszym Regulaminie, nagroda staje się nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.

Nagrody dla Głosujących w konkursie sms

§5A

1. Uczestnicy, którzy zagłosują w Plebiscycie za pomocą sms-a, mają możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania są:

a) za zajęcie I miejsca nagroda w wysokości 5000 zł. w bonach zakupowych do wykorzystania w Galerii Warmińskiej;

b) za zajęcie II miejsca nagroda w postaci pakietu usług Ekskluzywny Weekend Dla Dwojga, który obejmuje użyczenie (bezpłatnie) samochodu marki Volvo od godz. 17.00 w piątek do poniedziałku do godz. 11.00, noclegi dla dwóch osób od piątku do niedzieli w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim; całodzienny pobyt w Termach Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim; nocleg z niedzieli na poniedziałek wraz z uroczystą kolacją w Pałacu i Folwark Galiny. Pakiet do wykorzystania do 31 maja 2020 r. z wyłączeniem Świąt Wielkiej Nocy i długiego weekendu majowego.

2. Żeby wziąć udział w konkursie, należy w dniach od 07 listopada 2019 r. do 07 lutego 2020 r. do godz. 23:59 wysłać sms-a, a w jego treści wpisać hasło zagrzewające sportowców do walki. Należy wysłać sms-a pod nr 72051 , wpisując: KO.odpowiedź. Koszt jednego sms-a to 2,46 zł z VAT (całkowita długość jednego sms-a to 160 znaków, sms-a należy wysyłać bez polskich znaków). Nadto należy w dniu 22 lutego 2020 r. o godz. 16.00 przybyć do Galerii Warmińskiej i uczestniczyć w finale imprezy.
3. Nagroda trafi do autorów najbardziej kreatywnego hasła wybranego protokolarnie przez komisję, po spełnieniu wszystkich warunków określonych w ust. 2 powyżej.
4. W skład komisji wchodzą:
a) Agnieszka Kuzimowicz
b) Igor Hrywna
c) Artur Dryhynycz
5. Wybór zwycięzcy nastąpi w dniu 22.02.2020 r. pomiędzy godz. 16:00 a 17.00 w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Przedstawiciel Komisji będzie odczytywał hasła nadesłane do konkursu sms w kolejności ustalonej przez Komisję, tzn. poczynając od wybranych jako najbardziej kreatywne i jednocześnie wybierze numer telefonu, z którego nadesłano hasło. Osoba obecna w Galerii Warmińskiej, która odbierze telefon i w ciągu 5 min. wystąpi na scenę, spełni warunki i otrzyma nagrodę.
6. Organizator będzie próbował wyłonić zwycięzcę konkursu sms do godz. 17.00, a w razie niepowodzenia Nagroda powróci do Organizatora i stanie się nagrodą w innym konkursie.
7. Dane zdobywcy nagrody (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ujawnione w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim” oraz w serwisach internetowych: www.gazetaolsztynska.pl i www.dziennikelblaski.pl.

Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu.
§6
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania Tytułów, o których mowa w §4 oraz decydującym o przyznaniu nagrody będzie Komisja.
2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
Członkami Komisji są:
a) adw. Maciej Osowicki
b) Artur Dryhynycz
c) Agnieszka Kuzimowicz
3. Komisja dokonując weryfikacji zgłoszeń weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia.
4. W celu weryfikacji prawidłowości przyznania Nagród dla Uczestników komisja może delegować swego członka lub członków na miejsce losowania.

Wydanie nagród
§7
1. Nagrody wydane będą za pokwitowaniem po dokonaniu opłaty podatku od nagrody.
2. W celu dokonania identyfikacji Zdobywca Nagrody winien okazać dokument tożsamości.
3. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
4. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
5. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 30 dni od zawiadomienia o jej przyznaniu przez Organizatora prawo do nagrody wygasa. Staje się ona nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.

Postępowanie reklamacyjne
§8
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji

Ograniczenie roszczeń
§9
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. Przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3. Udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych
§10
Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r. (dalej „RODO”) , Organizator spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie informuje, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, NIP: 7291981028,email: internet@gazetaolsztynska.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach i w oparciu o podstawy prawne jak niżej:
a. przetwarzanie jest niezbędne w celu przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia jego wyników i wyłonienia Laureatów i zwycięzców nagród oraz ich wydania zgodnie z niniejszym Regulaminem; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestników - art. 6 ust. 1 lit. a RODO; b. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń; wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez administratora oparty na art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c. dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących usług, szerzej opisanych w Regulaminie, podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze polegający na rozpatrywaniu reklamacji w ramach świadczonych usług, jak i niezbędność podjęcia przez administratora działań naprawczych w zakresie reklamowanych usług świadczonych drogą elektroniczną przed zwarciem umowy o świadczenie usług; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
d. dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, gdzie podstawą ich przetwarzania jest zgoda Uczestników; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
e. dane przetwarzane są w celach rozliczenia administratora ze świadczonych usług pod kątem księgowym oraz podatkowym, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
3. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. pracownikom zatrudnionym przez administratora (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych),
b. prawnikom współpracującym z administratorem,
c. firmom księgowo-kadrowym współpracującym z administratorem oraz firmom kurierskim i pocztowym,
d. firmom prowadzącym badania marketingowe, ewaluacyjne oraz audytorskie,
e. dostawcom usług portali społecznościowych, pakietów biurowych w tym usług mailingowych, hostingowych oraz systemów informatycznych obsługujących usługi na stronie oraz operatorom płatności,
f. dostawcom usług wspierających działalność administratora;
4. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji plebiscytu oraz przez okres potrzebny na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, , a następnie zostaną usunięte. Dane osobowe zdobywców nagród będą dodatkowo przechowywane w okresie realizacji roszczeń, w tym roszczeń cywilnych i podatkowych, a następnie zostaną usunięte.
5. W każdym czasie Uczestnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także mają prawo do przenoszenia danych osobowych. Ewentualne wyłączenia lub ograniczenia ww. praw będą miały swoje podstawy zgodnie z RODO.
6. W każdym czasie Uczestnicy uprawnieni są do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w oparciu o cel i podstawę prawną, o której mowa w pkt. 2 lit. b i d Regulaminu (uzasadniony interes prawny administratora oraz marketing bezpośredni).
7. W każdym czasie Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uprawnienia z pkt. 5-7 mogą Państwo realizować korespondencyjnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail : rodo@wm.pl).
9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług oferowanych w Regulaminie, a brak podania tychże danych uniemożliwia podjęcie działań, o których mowa w pkt. 2 lit. c podjętych na Państwa żądanie przed zwarciem tejże umowy.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
12. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym celu, iż mieliby Państwo podlegać decyzji opartej na takim przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz wywołującej u Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływającej.
13. Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Uczestnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Uczestników głosujących w Plebiscycie za pomocą smsa. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu Uczestników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-12 z tą różnicą, iż wyłącznym celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.


Postanowienia końcowe
§11
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem https://gazetaolsztynska.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu, a także gdy zajdzie możliwość przeprowadzenia dodatkowych Konkursów związanych z organizowanym Plebiscytem.