Reklamacje usług energetycznych

2019-09-26 19:22:33 (ost. akt: 2019-09-26 19:45:39)

Autor zdjęcia: pixabay

Zenon Królik, koordynator Rejonowego Ośrodka Konsumenckiego w Olsztynie, radzi, jak reklamować usługi energetyczne.
* W jakich przypadkach konsument może wnosić reklamację do przedsiębiorstwa energetycznego?
W sytuacjach gdy: otrzymał rachunek za prąd i nie zgadza się z wysokością naliczonej opłaty za dostarczoną energię elektryczną;
miał przerwę w dostawie prądu; w rachunku wskazano zbyt krótką datę do zrealizowania płatności oraz niewłaściwą taryfę naliczeniową.

* W jakim terminie dostawca prądu powinien rozpatrzyć reklamację za zawyżony rachunek opłaty za prąd?
W tym przypadku dostawca powinien rozpatrzyć ją w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia lub w innym terminie określonym w umowie. W sytuacji, gdy dostawca nie dotrzymał wskazanego terminu, uważa się, że reklamacja jest automatycznie uwzględniona z mocy prawa. Pamiętać należy, że wniesienie reklamacji przez konsumenta nie zwalnia go z obowiązku zapłaty należności za zużytą energię elektryczną.

* Co robić, jeśli reklamacja nie została uwzględniona?
Konsument ma prawo w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania odpowiedzi, wystąpić z wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozpatrzenie sporu. Operator w tym czasie nie może wstrzymać dostarczenia prądu lub gazu czy też ciepła. Gdyby to uczynił, jest wtedy zobowiązany wznowić ich dostarczenia w ciągu trzech dni licząc od daty otrzymania reklamacji i dostarczać energię do czasu rozstrzygnięcia sporu.

* Czy są przypadki, gdy operator może wstrzymać dostawę energii ?
Oczywiście. W sytuacji, gdy przeprowadzono kontrolę instalacji i stwierdzono, że jej stan techniczny stwarza odbiorcy zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska

* A jak wygląda wniesienie reklamacji w sytuacji przerwy w dostawie prądu ?
Konsument musi natychmiast to zrobić, zawiadamiając dostawcę prądu, zaś przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek usunięcia awarii zakłóceń dostawy prądu bezzwłocznie.
Konsumentowi przysługuje roszczenie wobec dostawcy prądu w postaci odszkodowania.

* Komu przysługuje dodatek energetyczny ?
Otrzymują go odbiorcy, którym przyznano dodatek mieszkaniowy na podstawie art.2 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowym. Dodatek energetyczny nie może przekroczyć w skali roku 30 procent iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Dodać należy, że zgodnie z nowelą art. 3 ust 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dodatek ten nie jest wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

O pomoc prawną można zwrócić się do Regionalnego Ośrodka Konsumenckiego w Olsztynie, ul. Tarasa Szewczenki 1 tel. 605 335 404. Porady realizowane są bezpłatnie w ramach programu www.dlakonsumenta.pl. Ponadto pomocy prawnej udzielają powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów w każdym mieście powiatowym oraz miastach na prawach powiatu.

Opracował: Zenon Królik Koordynator Rejonowego Ośrodka Konsumenckiego w Olsztynie.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD