Regulamin konkursu “Wygraj pakiet startowy na Bieg Warmów w Galinach”

2019-08-28 09:25:56(ost. akt: 2019-08-28 11:26:46)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej Konkursem) “Wygraj pakiet na Bieg Warmów 2019 w Galinach”.

§2
Organizatorem Konkursu jest redakcja tygodnika “Goniec Bartoszycki”, wydawanego przez Grupę WM Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, tel. 89 539 77 00. NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3
Konkurs trwa od dnia 28.08.2019 r. do dnia 5.09.2019 r.

§4
Konkurs zostanie przeprowadzony na Facebook'owej stronie “Gońca Bartoszyckiego”. Będzie polegał na odpowiedzi na pytanie: “Dlaczego chcę otrzymać pakiet startowy na Bieg Warmów w Galinach (22 września 2019 r.)?”.

§5
Spośród wszystkich odpowiedzi/komentarzy, komisja w składzie Grzegorz Kwakszys, Andrzej Grabowski, Gabriela Czarna wybierze cztery, które zostaną nagrodzone darmowym pakietem startowym Biegu Warmów w Galinach przygotowanym przez organizatora biegu. Osoby, które wygrają pakiety zostaną o tym poinformowane drogą elektroniczną.

§6
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje zespół redakcyjny. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej gazetaolsztynska.pl/plebiscyty oraz w siedzibie redakcji „Gońca Bartoszyckiego” przy ul. Rynkowej 3 w Bartoszycach. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.

§7
1. Dane osobowe czytelników będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Administratora (dane kontaktowe w § 2), którym jest Organizator w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących Konkursu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie czytelnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie czytelnicy mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli czytelnicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu Konkursu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane przez czytelników dane osobowe zostaną zniszczone.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.

§8
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji