SuperAgro WiM

2019-08-20 12:43:37(ost. akt: 2019-08-21 18:22:06)
§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) "SuperAgro WiM "

§2

Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3

Plebiscyt trwa od dnia 23.08.2019 r. do 19.09.2019 r.

§4

Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5

W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6

1. Plebiscyt zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
a. Sołectwo Roku
b. Gospodarstwo Agroturystyczne Roku
c. Lokal gastronomiczny z wiejską duszą 2019

2. Kandydatury mogą zgłaszać czytelnicy Gazety Olsztyńskiej i inne osoby posiadające obywatelstwo RP.

3. W przypadku pkt b i c z pkt 1 udział w plebiscycie mogą wziąć udział tylko podmioty, które mają swoją siedzibę na wsi.

4. Właściciel każdego z wymienionych w pkt 1 podmiotów może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Plebiscycie.

5. Plebiscyt zostanie rozegrany na szczeblach powiatowych oraz na szczeblu regionalnym.

6. Laureatem plebiscytu w danej kategorii w danym powiecie zostaną te podmioty, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w danym powiecie.

7. Tytuły regionalny (województwo warmińsko-mazurskie) otrzymają podmioty, które uzyskają największą liczbę głosów ze wszystkich powiatów.


§7
1. Głosowanie rozpoczyna się 23 sierpnia 2019 roku i trwa do godziny 23.59 dnia 19.09.2019

2. Koszt wysłania 1 SMS to 2,46 zł z VAT

3. Wszelkie numery bramek wraz z kodami im odpowiadającymi umieszczone zostaną w artykułach na stronach WWW Organizatora

4. Na stronach internetowych widoczny będzie ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§8

1. Osoba uczestnicząca w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
2. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

§9

1. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.
2. Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms-ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§11

Protokół powinien zawierać:

1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególne kandydatki ze wskazaniem laureatek. 5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§12

Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Olsztyńskiej, Dziennika Elbląskiego i tygodników lokalnych Grupy WM oraz na stronach internetowych Grupy WM:

§13

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

Igor Hrywna
Monika Nowakowska
Mirosław Wieczorek


§14

1. Dane osobowe czytelników będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora (dane kontaktowe w § 2), którym jest Organizator w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących Plebiscytu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie czytelnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie czytelnicy mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli czytelnicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu Plebiscytu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane przez czytelników dane osobowe zostaną zniszczone.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
11. Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Czytelnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Czytelników głosujących w Plebiscycie. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu czytelników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-10 z tą różnicą, iż celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

& 16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl