Są pieniądze na drogi

2019-03-15 11:12:49 (ost. akt: 2019-03-15 11:16:30)

Autor zdjęcia: Grzegorz Czykwin

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki ogłasza nabór wniosków na 2019 rok w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w regionie. Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podlegają zadania obejmujące:
1. Budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych oraz budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych
2. Przebudowę dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
3. Budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi
4. Przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej

Dofinansowaniem nie są objęte:
1. Koszty nabywania nieruchomości pod pasy drogowe
2. Zadania na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą Wojewody lub sejmiku województwa.
W ramach Funduszu możliwe jest dofinansowanie inwestycji już zrealizowanych, z zastrzeżeniem, iż finansowanie obejmie wyłącznie roboty rozpoczęte w 2019 roku.

Nie ustala się limitu wniosków o dofinansowanie, jakie może złożyć jednostka samorządu terytorialnego w procedurze naboru, z zastrzeżeniem, ze wysokość udzielonego dofinansowania dla jst nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł w danym naborze.

Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo gminnego składa ustawowy zarządca drogi powiatowej albo gminnej.

Wniosek spełnia wymogi formalne, gdy:
a. Wnioskodawca zastosował się do wzoru Wniosku o dofinansowanie zadania, zamieszczonego na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do ogłoszenia
b. Wnioskodawca zastosował się do zapisów i wytycznych zwartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiącej załącznik do ogłoszenia
c. Zawiera wszystkie wymagane dane i załączniki wymienione we Wniosku o dofinansowanie zadania
Na etapie składania wniosku nie jest wymagane dysponowanie ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ZRID lub przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Dokumenty te będą musiały być jednak przedłożone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, iż ich negatywna weryfikacja lub nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie, spowoduje odmowę zawarcia umowy o dofinansowaniu zadania powiatowego lub gminnego.
 
Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie zadań, której członków powołuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski. W wyniku dokonanej oceny, Komisja ustala Listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a następnie pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu na liście.

Zgodnie z treścią ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych Komisja nie ma obowiązku informowania o przyczynie braku rekomendacji do dofinasowania. Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje odwołanie.

Następnie wojewoda przedstawia Listę zadań rekomendowanych do dofinansowania Ministrowi Infrastruktury, który dokonuje analizy prawidłowości jej sporządzenia. W dalszej kolejności Lista zostaje przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów, który może jednocześnie dokonać zmian na liście oraz wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD