Regulamin konkursu fotograficznego „Gońca Bartoszyckiego” na fotografie winiety kalendarza ściennego na 2019 rok

2018-12-01 09:17:56 (ost. akt: 2018-12-01 09:18:22)
§ 1
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest redakcja tygodnika „Goniec Bartoszycki”, wydawanego przez spółkę Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, KRS Nr 9446, wysokość kapitału zakładowego 8.301.000.

2. Konkurs skierowany jest do miłośników fotografii bez względu na wiek.

§ 2
Cel konkursu

1. Celem konkursu jest wybranie fotografii, które będą zdobiły winietę kalendarza ściennego „Gońca Bartoszyckiego” na 2019 rok. Emisja kalendarza planowana jest na 28 grudnia 2018 roku. Ponadto celem konkursu jest również zaprezentowanie walorów miast powiatu bartoszyckiego.

2. Konkurs podzielny jest na cztery kategorie: „Bartoszyce”, „Górowo Iławeckie”, „Bisztynek”, „Sępopol”.

§ 3
Zasady udziału w konkursie

1. Każdy uczestnik może przysłać dowolną liczbę fotografii.

2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

3. Dozwolona jest niewielka obróbka komputerowa fotografii (kadrowanie, nasycenie kolorów).

4. Fotografie należy nadsyłać wyłącznie na adres mailowy bartoszyce@gazetaolsztynska.pl, wpisując w temacie „Konkurs fotograficzny” oraz podając w treści maila imię i nazwisko autora – uczestnika konkursu.

5. Termin nadsyłania fotografii rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem konkursu na portalach bartoszyce.wm.pl, bisztynek.wm.pl, gorowoilaweckie.wm.pl oraz sepopol.wm.pl i upływa w poniedziałek 3 grudnia 2018 roku o godz. 23.59. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

6. W konkursie nie mogą brać udziału zdjęcia nadesłane na konkurs w 2017 roku i w latach wcześniejszych.

§ 4
Wyłonienie zwycięzców

1. Wszystkie nadesłane fotografie zostaną podzielone na cztery kategorie: „Bartoszyce”, „Górowo Iławeckie”, „Bisztynek”, „Sępopol”.

2. Na fanpage’u „Gońca Bartoszyckiego” na Facebook’u stworzone zostaną cztery galerie nadesłanych zdjęć. Prace będą podpisane imieniem i nazwiskiem autorów.

3. W każdej kategorii zwycięży jedna fotografia, która otrzyma najwięcej polubień. Głosowanie rozpoczyna się we wtorek 4 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 i upływa w niedzielę 9 grudnia 2018 roku o godz. 23.59.

4. W przypadku gdy kilka fotografii otrzyma taką samą liczbę polubień, zwycięską fotografię wybierze zespół redakcyjny w składzie: Grzegorz Kwakszys, Andrzej Grabowski, Olga Zięba.

5. Nagrodą w konkursie jest publikacja zdjęcia na winiecie kalendarza ściennego „Gońca Bartoszyckiego” na 2019 rok.

6. Nadesłanie fotografii do konkursu oznacza zgodę na udział w konkursie na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie. Uczestnik, który wziął udział w konkursie niezgodnie z regulaminem ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone tym szkody oraz roszczenia osób trzecich.

7. Nadesłanie fotografii oznacza także, iż w przypadku zwycięstwa jej autor wyraża zgodę na publikację zdjęcia na winiecie kalendarza ściennego „Gońca Bartoszyckiego” na 2019 r. bez wynagrodzenia.

§5
Informacja Organizatora o przetwarzaniu danych osobowych

1. Podane przez uczestników konkursu dane osobowe, określone w §3 pkt 4 regulaminu, będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane organizatorowi przez uczestników w związku z konkursem będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Organizator (wskazany w §1 pkt 1 regulaminu) w celu przeprowadzenia konkursu lub rozpatrywania reklamacji dotyczących konkursu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla w/w celów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie uczestnicy konkursu uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie uczestnicy konkursu mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora lub drogą korespondencji elektronicznej na adres email : rodo@wm.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli uczestnicy konkursu uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu konkursu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane dane osobowe zostaną usunięte.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.


§ 6
Postanowienia końcowe

1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje zespół redakcyjny.

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej gazetaolsztynska.pl/plebiscyty oraz w siedzibie redakcji „Gońca Bartoszyckiego” przy ul. Rynkowej 3 w Bartoszycach.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD