REGULAMIN 58. Plebiscytu na 10 najpopularniejszych sportowców województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 roku

2018-11-16 16:18:52(ost. akt: 2019-02-28 10:45:45)
REGULAMIN 58. Plebiscytu na 10 najpopularniejszych sportowców województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 roku

Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia 58.Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku(zwanego dalej Plebiscytem) oraz zasady wyłonienia w drodze losowania spośród osób, które nadesłały kupony plebiscytowe (zwanych dalej Uczestnikami) zdobywców nagród dla uczestników głosowania.
2. Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000009446 (zwana dalejOrganizatorem).
3. Sponsorem nagrody dla Uczestników w Plebiscycie jest Galeria Warmińska
4. Plebiscyt trwa od 19 listopada 2018 r. do 24 lutego 2019 r.

Warunki uczestnictwa w plebiscycie
§2
1. Zgłoszenia w Plebiscycie mogą dokonywać przez cały okres trwania Plebiscytu wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: plebiscyty@gazetaolsztynska.pl
2. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
3. Dane Zdobywcy Nagrody w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku zostaną opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim”, a także na stronie internetowej Organizatora.

Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
§3
1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Plebiscycie w następujący sposób:
a) Przesyłając kupon publikowany na łamach Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego w terminie od 19 listopada 2018 r do 24 lutego 2019 r., który po prawidłowym wypełnieniu należy dostarczyć osobiście lub pocztą z dopiskiem: „Plebiscyt” do siedziby Gazety Olsztyńskiej na adres: 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5.
b) Wysyłając sms pod nr 7248 o wartości 2,46 zł brutto każdy w kategoriach :
“Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2018 Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz w kategoriach wymienionych w §4 pkt 3 Regulaminu.
2. Każdy, kto wyśle SMS (koszt 2,46) otrzyma specjalny darmowy kod, upoważniający do pobrania darmowego elektronicznego wydania „Gazety Olsztyńskiej”. Po otrzymaniu kodu trzeba wejść na kupgazete.pl, a potem wybrać "Gazeta Olsztyńska. Kup bieżące wydanie".
3. Uczestnicy wysyłając kupon/sms wyrażają zgodę na udział w Plebiscycie i akceptują warunki i zasady określone w Regulaminie.
4. Każdy Uczestnik może oddać dowolną ilość głosów.
5. Głosy oddane w Plebiscycie przez Uczestnika będą się liczyły pod warunkiem, że będą złożone na prawidłowo wypełnionym oryginalnym kuponie i dostarczone Organizatorowi do siedziby w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. do godziny 15.00 lub oddane za pomocą sms do dnia 24 lutego 2019 roku do godziny 23.59. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia rankingów publikowanych na stronach www pod koniec głosowania.
6. Na kuponie trzeba zamieścić obowiązkowo 10 kandydatów z oficjalnej listy zamieszczonej w Gazecie Olsztyńskiej oraz na stronie gazetaolsztynska.pl. i sport.wm.pl. W ten sposób uczestnik każdemu z nich przyzna od 10 do 1 punktu. Każdy sms wysłany na kandydata stanowi z kolei równowartość 10 punktów. Punkty z kuponów i z smsów zostaną zsumowane.
7. Kupony dostarczone po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu i losowaniu.
8. SMS-y wysłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu. Organizator nie zwraca także kosztów związanych z wysłaniem sms-a po terminie.

Zasady wyłonienia Zwycięzców Plebiscytu
§4
Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Roku 2018 Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzyma Sportowiec (zwany także Laureatem), który uzyska największą liczbę głosów oddanych na kuponach plebiscytowych, o których mowa w §3 pkt. 1a. oraz w głosowaniu sms-owym, o którym mowa w §3 pkt 1 b.
2. W następnej kolejności, według liczby oddanych głosów, zostanie wyłonionych pozostałych 9 kolejnych Laureatów.
3. Tylko na podstawie nadesłanych sms-ów zostaną wyłonieni Laureaci w następujących kategoriach:
a) Piłkarz Roku
b) Klub Sportowy
c) Najpopularniejszy Sportowiec/kategoria smsd) Najpopularniejszy Sportowiec bez barier
e) Sportowe Wydarzenie Roku
f) Najpopularniejszy Sportowiec Olsztyna
g) Sportowy Talent Roku
h) Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki
i) Akademicki Sportowiec bez Barier
j) Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Olsztyńskiego
k) Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Lidzbarskiego
l) Najpopularniejszy Club Fitness/Siłownia
ł) Najpopularniejszy Instruktor/Trener personalny
4. Dodatkowo dziennikarze Gazety Olsztyńskiej przyznają tytuł Trenera Roku.
5. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 2.03 2019 r. podczas Balu Sportu i Biznesu.

Nagroda dla Głosujących na kuponach plebiscytowych
§5
1. Dla osób głosujących w Plebiscycie, którzy dostarczyli kupony publikowane na łamach Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego Organizator przeznaczył nagrody o łącznej wartości 15 000 zł.
2. Organizator przewidział w Plebiscycie następujące nagrody :
a) Trzecia Nagroda – 2000 zł w bonach zakupowych Galerii Warmińskiej;
b) Druga Nagroda – 3000 zł. w bonach zakupowych Galerii Warmińskiej;
c) Pierwsza Nagroda – 10 000 zł. w bonach zakupowych Galerii Warmińskiej;
3. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącego osób fizycznych Organizator (jako płatnik podatku od nagrody) przed wydaniem nagród Uczestnikom pobierze od nich należny podatek dochodowy od przyznanej nagrody (10% wartości bonu zakupowego) i przekaże go do właściwego urzędu skarbowego. Wygrany uczestnik ma też obowiązek podać Organizatorowi dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej.
4. W przypadku niespełnienia przez Uczestników warunków określonych w niniejszym regulaminie, nagroda staje się nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.
5. Losowanie nagród dla Uczestników rozpocznie się w dniu 2.03.2019 r. o godz. 19:45 w Galerii Warmińskiej i będzie przebiegało w następujący sposób:
a) Przedstawiciel Sponsora wylosuje kupon, o którym mowa w §3 pkt 1 ppkt a, wskazując w ten sposób Uczestnika – kandydata na zdobywcę nagrody (odpowiednio trzeciej, drugiej i pierwszej).
b) Kandydat na Zdobywcę Nagrody zostanie Zdobywcą Nagrody w przypadku, gdy:
* będzie obecny podczas losowania w Galerii Warmińskiej i wystąpi na scenę lub w Hotelu Omega na Balu Sportu i Biznesu
* udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadane mu jedno pytanie konkursowe, którego treść związana jest z tematem plebiscytu.
c) Przedstawiciel Organizatora bezpośrednio po wylosowaniu Kandydata na zdobywcę nagrody nawiąże z nim kontakt telefoniczny poprzez wybranie numeru telefonu wskazanego na kuponie plebiscytowym oraz zada pytanie konkursowe.
d) Kontakt telefoniczny będzie nawiązywany od godz. 19:45 do godz. 21:00 w dniu 2.03.2019 r. W przypadku gdy żaden z uczestników w tym czasie nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie nagroda będzie przyznana w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.
e) Jeżeli Kandydat na zdobywcę nagrody nie odbiorze telefonu (po dwukrotnym wybraniu numeru) lub nie udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie, procedura losowania i zadawania pytania zostanie powtórzona.
6. Dane osobowe zdobywcy nagrody, takie jak : imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną ujawnione podczas losowania w Galerii Warmińskiej, Balu Sportu i Biznesu oraz opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim”, a także na stronie internetowej Organizatora.

Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu
§6
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody będzie komisja.
2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
Członkami Komisji są:
a) adw. Maciej Osowicki
b) Katarzyna Szydlik
c) Iwona Żochowska-Jabłońska
3. Komisja dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia, będą to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.

Nagrody w konkursie sms-owym
§7
1. Uczestnicy, którzy zagłosują w plebiscycie za pomocą sms-a, mają możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania Organizator przeznaczył nagrody rzeczowe: voucher dla 2 osób (2 noclegi, śniadania, wstęp do strefy Wellnes, parking) do hotelu Natura Mazur - Resort & Conference Warchały, voucher do Restauracji Sielanka w Gietrzwałdzie o wartości 500 zł, voucher do Restauracji z Zielonym Piecem o wartości 500 zł,
dwa jednoosobowe karnety 11h z terminem wykorzystania do 2019r. w Park Trampolin 7 Jump Street w Olsztynie, 2 karnety OPEN do Strefy Treningu, każdy o wartości 199 zł w Olsztyńskim Centrum Medycyny i Sportu, 2 konsultacje u dietetyka klinicznego z indywidualnie opracowanym planem żywieniowym na 14 dni, każda o wartości 300 zł w Olsztyńskim Centrum Medycyny i Sportu, 1 karnet 4 wejść na trening grupowy CORE Zdrowy Kręgosłup z fizjoterapeutką o wartości 120 zł w Olsztyńskim Centrum Medycyny i Sportu, oraz voucher na wynajem samochodu BMW serii 3 na weekend od piątku od godz. 13:00 do poniedziałku do godz. 12:00 do realizacji do 30 kwietnia 2019 r.
2. Żeby wziąć udział w konkursie, należy w dniach od 19 listopada 2018 r. do 24 lutego 2019 roku do godz. 23:59 wysłać smsa, a w jego treści odpowiedzieć na zadanie finałowe: Dlaczego wybrany przez Ciebie kandydat powinien zostać Sportowcem 2018 roku. Należy wysłać smsa, wpisując: go.pk.odpowiedź. Koszt jednego sms-a to 2,46 zł z VAT (całkowita długość jednego sms-a to 160 znaków, smsa należy wysyłać bez polskich znaków).
3. Nagrody trafią do autorów najbardziej kreatywnych odpowiedzi, haseł, wybranych protokolarnie przez komisję w składzie:
a) Katarzyna Szydlik
b) Igor Hrywna
c) Artur Dryhynycz
4. Dane zdobywców nagród (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ujawnione w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim” oraz w serwisach internetowych: www.gazetaolsztynska.pl i www.dziennikelblaski.pl

Wydanie nagród w konkursie sms-owym
§8
1. Nagrody wydane będą za pokwitowaniem po okazaniu dowodu opłaty podatku od nagrody.
2. W celu dokonania identyfikacji zdobywca nagrody winien okazać dokument tożsamości.
3. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
4. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
5. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 30 dni od zawiadomienia o jej przyznaniu przez Organizatora prawo do nagrody wygasa. Staje się ona nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.
Postępowanie reklamacyjne

§9
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji

Ograniczenie roszczeń
§10
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. Przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3. Udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych
§11
Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r. (dalej „RODO”) , Organizator spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie informuje, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, NIP: 7291981028,email: internet@gazetaolsztynska.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach i w oparciu o podstawy prawne jak niżej:
a. przetwarzanie jest niezbędne w celuprzeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia jego wyników i wyłonienia Laureatów i zwycięzców nagród oraz ich wydania zgodnie z niniejszym Regulaminem; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestników - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń; wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez administratora oparty na art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c. dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących usług, szerzej opisanych w Regulaminie, podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze polegający na rozpatrywaniu reklamacji w ramach świadczonych usług, jak i niezbędność podjęcia przez administratora działań naprawczych w zakresie reklamowanych usług świadczonych drogą elektroniczną przed zwarciem umowy o świadczenie usług; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
d. dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, gdzie podstawą ich przetwarzania jest zgoda Uczestników; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
e. dane przetwarzane są w celach rozliczenia administratora ze świadczonych usług pod kątem księgowym oraz podatkowym, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
3. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. pracownikom zatrudnionym przez administratora (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych),
b. prawnikom współpracującym z administratorem,
c. firmom księgowo-kadrowym współpracującym z administratorem oraz firmom kurierskim i pocztowym,
d. firmom prowadzącym badania marketingowe, ewaluacyjne oraz audytorskie,
e. dostawcom usług portali społecznościowych, pakietów biurowych w tym usług mailingowych, hostingowych oraz systemów informatycznych obsługujących usługi na stronie oraz operatorom płatności,
f. dostawcom usług wspierających działalność administratora;
4. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji plebiscytu oraz przez okres potrzebny na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, , a następnie zostaną usunięte. Dane osobowe zdobywców nagród będą dodatkowo przechowywane w okresie realizacji roszczeń, w tym roszczeń cywilnych i podatkowych, a następnie zostaną usunięte.
5. W każdym czasie Uczestnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także mają prawo do przenoszenia danych osobowych. Ewentualne wyłączenia lub ograniczenia ww. praw będą miały swoje podstawy zgodnie z RODO.
6. W każdym czasie Uczestnicy uprawnieni są do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w oparciu o cel i podstawę prawną, o której mowa w pkt. 2 lit. b i d Regulaminu (uzasadniony interes prawny administratora oraz marketing bezpośredni).
7. W każdym czasie Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uprawnienia z pkt. 5-7 mogą Państwo realizować korespondencyjnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail : rodo@wm.pl).
9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług oferowanych w Regulaminie, a brak podania tychże danych uniemożliwia podjęcie działań, o których mowa w pkt. 2 lit. c podjętych na Państwa żądanie przed zwarciem tejże umowy.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
12. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym celu, iż mieliby Państwo podlegać decyzji opartej na takim przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz wywołującej u Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływającej.
13. Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Uczestnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Uczestników głosujących w Plebiscycie za pomocą smsa. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu Uczestników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-12 z tą różnicą, iż wyłącznym celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.

Postanowienia końcowe
§12
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem https://gazetaolsztynska.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.