Regulamin plebiscytu Tak czy nie dla władzy

2018-09-03 22:14:36(ost. akt: 2018-09-04 12:37:15)
& 1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu „Tak czy nie dla władzy” (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
tel. 89 539 77 00, NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3. Czas trwania:

Plebiscyt „Tak czy nie dla władzy” trwa od 4 września 2018 r. do 19 września 2018 roku do godz. 23:59.

§4.
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
Ocenie czytelników i internautów podlegają radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.


§5
Zwycięzcy:
Spośród radnych, prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, wskażemy w każdej kategorii tych, którzy otrzymali najwięcej ocen pozytywnych (różnica pomiędzy liczbą głosów na „TAK”, względem liczby głosów na „NIE”).

Jeżeli dwóch kandydatów spośród radnych, prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów uzyska tę samą różnicę między glosami na „TAK”, a głosami na „NIE”, wyróżniony zostanie ten, który otrzymał wyższą liczbę głosów na „TAK”.

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach:
1. Prezydent i burmistrz
2. Wójt
3. Starosta
4. Radny miejski
5. Radny gminy
6. Radny powiatowy
7. Radny wojewódzki

§6
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie. X to numer porządkowy przypisany danemu kandydatowi. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 2,46 zł z VAT
Głosowanie rozpocznie się 4 września 2018 roku i potrwa do 19 września 2018 r. do godz. 23.59.

Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału plebiscytu.

§7
Na stronach internetowych będą umieszczone rankingi, który mogą zostać wyłączone przed końcem głosowania.


§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

Oddanie głosu przez uczestnika Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.


§9

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10

Protokół powinien zawierać:

1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów ze wskazaniem kandydatów, którzy zwyciężyli w plebiscycie. 5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11

Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Olsztyńskiej, Dziennika Elbląskiego oraz na stronach internetowych Grupy WM.

§12

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

Igor Hrywna
Katarzyna Szydlik
Mirosław Wieczorek


§13

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14

1. Dane osobowe czytelników będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora (dane kontaktowe w § 2), którym jest Organizator w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących Plebiscytu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie czytelnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie czytelnicy mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli czytelnicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu Plebiscytu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane przez czytelników dane osobowe zostaną zniszczone.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
11. Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Czytelnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Czytelników głosujących w Plebiscycie. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu czytelników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-10 z tą różnicą, iż celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.


§15

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

& 16

Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. obywatel #2573854 | 176.221.*.* 6 wrz 2018 11:37

    Przepraszam ,w ubiegłym roku ,również przeprowadzaliście sondaż , prawie tego samego typu i "" efektów brak z państwa strony". Czyżby to pozytywnie odbiło się na kasie dla redakcji, że powtarzamy ten sam "odgrzany kotlet" . Uważam ,że naród polski ,jest na tyle mądry ,że wybierze słusznych ludzi ,do rządzenia w danym mieście, powiecie itd.. Wyciąganie kasy i mydlenie oczu ,niczym nie służy . czekam na odpowiedź redakcji, pozdrawiam, OBYWATEL.

    odpowiedz na ten komentarz