Regulamin plebiscytu na Najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy

2018-07-27 02:59:28(ost. akt: 2018-07-27 09:59:41)
REGULAMIN PLEBISCYTU
na Najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej plebiscytem) na Najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy (ROD) oraz zasady przyznania nagrody dla Najpiękniejszego ROD i wyłonienia spośród Czytelników, którzy nadesłali kupony plebiscytowe zdobywców nagród rzeczowych.

§2
Organizatorem plebiscytu jest GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3
Plebiscyt trwa od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 28 września 2018 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Czytelnik biorący udział w plebiscycie nie musi być właścicielem, ani posiadaczem działki ogrodniczej w ROD.

§5
1. W plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
2. Zgłoszony do plebiscytu Rodzinny Ogród Działkowy może zrezygnować z dalszego udziału wysyłając do Organizatora pismo powiadamiające o rezygnacji oraz zawierające nazwę i adres ROD-u.

§6
Tytuł Najpiękniejszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego otrzyma ogród, który uzyska największą liczbę głosów oddanych na kuponach plebiscytowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia ROD-u, który zajmie II i III miejsce. Laureaci Plebiscytu otrzymają nagrody rzeczowe:

§7
Głosowanie odbywa się w następujący sposób:
1.W terminie od 1 sierpnia 2018 do 28 września 2018, w każdy piątek na łamach Gazety Olsztyńskiej i Lokalnych Tygodnikach publikowany będzie kupon plebiscytowy za pomocą którego będzie można oddać głosy na zgłoszone ogrody działkowe.
3.Na łamach Gazety Olsztyńskiej będzie publikowany ranking ogrodów, które uzyskały największą liczbę głosów.

§8
1. Prawidłowo wypełniony kupon plebiscytowy powinien zawierać:
- nazwę ogrodu ROD pretendującego na Laureata Plebiscytu i jego adres
- dane osobowe Czytelnika takie jak : imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail;
- zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Czytelnika na potrzeby plebiscytu.
- datę i podpis osoby wypełniającej kupon;

§9
1.Prawidłowo wypełnione kupony należy dostarczyć w terminie do 2 października 2018 r. do siedziby Gazety Olsztyńskiej na adres 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5 .
2.Czytelnik uczestniczący w plebiscycie może oddać dowolną ilość głosów.

§10
1. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem
2. Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość prawidłowo wypełnionych kuponów;
3/ ilość kuponów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
4/ ilość głosów oddanych na poszczególne ogrody działkowe ze wskazaniem Laureatów I, II i III miejsca;
5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu czuwać będzie komisja w składzie:
- Elżbieta Przybysz- GRUPA WM Sp. z o.o.
- Katarzyna Celmer-Lipińska- GRUPA WM Sp. z o.o.
- Czesław Laskowski – Sekretarz Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców

§12
Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi 6 października 2018r.

§13
1. Przedstawiciele nagrodzonych ROD-ów podadzą Organizatorowi dane umożliwiające rozliczenie podatkowe.
2.Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
3.Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na inną nagrodę.
4. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 30 dni od zawiadomienia o jej przyznaniu przez Organizatora prawo do nagrody wygasa. Staje się ona nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora

§14.
1. Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów plebiscytowych, które zostaną nadesłane do Organizatora, Komisja, wskazana w § 11 wylosuje 5 kuponów. Losowanie zostanie udokumentowane protokołem.
2. Osoby, które nadesłały wylosowane kupony otrzymają nagrody rzeczowe (książki), ufundowane przez Polski Związek Działkowców Okręg Warmińsko-Mazurski.
3. Organizator skontaktuje się z osobą, której nadesłany kupon został wylosowany, w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody.
§15
Informacja Organizatora o przetwarzaniu danych osobowych

1. Podane przez uczestników plebiscytu dane osobowe, określone w §8 Regulaminu będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez uczestników w związku z plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora, którym jest Organizator (wskazany w §2 Regulaminu) w celu wydania nagrody lub rozpatrywania reklamacji dotyczących plebiscytu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla w/w celów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie uczestnicy konkursu uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie uczestnicy konkursu mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora lub drogą korespondencji elektronicznej na adres email : rodo@wm.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli uczestnicy konkursu uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu konkursu, wydaniu nagród i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane dane osobowe zostaną usunięte.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.

§16
Ewentualne reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§17
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§18
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§19
Kupony wypełnione i przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§20
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§21
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§22
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy/