Regulamin Plebiscytu "Mistrz Urody"

2018-05-17 12:00:00(ost. akt: 2018-05-17 11:59:15)
§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na najpopularniejszy salon fryzjerski oraz najpopularniejszy salon kosmetyczny.

§2

Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3

Plebiscyt trwa od dnia 21.05.2018 r. do 30.06.2018 r.

§4

Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5

W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6

1. Kandydatury mogą zgłaszać mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia.

2. Zgłoszenia przyjmujemy od 21 maja 2018 roku. Kandydatury można zgłaszać do końca trwania Plebiscytu. Salony fryzjersko-kosmetyczne mogą być zgłoszone w obu kategoriach lub wybranej kategorii.

3. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną nazwy zakładu na adres:

powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl

powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl

powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl

powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl

powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl

powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl

powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl

powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl

powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl

powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl

powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl

powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl

powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl

powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl

powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl

powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl

powiat olsztyński i Olsztyn : ro@gazetaolsztynska.pl
powiat elbląski i Elbląg : gazeta@dziennikelblaski.pl

4. Właściciel każdego nominowanego lokalu może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.

5. Wymieniona w §12 Komisja ma prawo nie dopuścić zgłoszonego lokalu do udziału w Plebiscycie.

6. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie lokale z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

7. Tytuły "Mistrza Urody" w kategoriach najpopularniejszy salon fryzjerski oraz najpopularniejszy salon kosmetyczny w danym powiecie (powiat olsztyński i Olsztyn oraz powiat elbląskim i Elblągu tworzą wspólne kategorie) otrzymają lokale, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

8. Tytuły zostaną przyznane w tych powiatach (wspólnie w powiecie olsztyńskim i Olsztynie oraz powiecie elbląskim i Elblągu), w których będą trzy i więcej zgłoszeń. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń lokale uczestniczą tylko w klasyfikacji regionalnej.

9. Tytuły regionalne (województwo warmińsko-mazurskie) w obu kategoriach otrzymają te lokale, które uzyskają największą liczbę głosów ze wszystkich powiatów.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany lokalowi z listy danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 1,23 zł brutto.
Głosowanie rozpocznie się 21 maja 2018 roku i potrwa do 30 czerwca 2018 r. do godz. 23.59.

Na stronach internetowych widoczne będą rankingi, które mogą zostać wyłączone przed końcem głosowania.

§8

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10

Protokół powinien zawierać:

1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególne lokale ze wskazaniem 10 lokali, które otrzymają tytuły najpopularniejszy salon fryzjerski i najpopularniejszy salon kosmetyczny. 5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11

Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Olsztyńskiej, Dziennika Elbląskiego i tygodników lokalnych Grupy WM oraz na stronach internetowych Grupy WM:

§12

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

Igor Hrywna
Katarzyna Szydlik
Mirosław Wieczorek


§13

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14

Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

& 16

Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl