Regulamin "ELka na 6"

2018-04-25 12:00:00(ost. akt: 2018-04-25 14:26:34)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "ELka na 6" .

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 30.04.2017 do dnia 05.07.2017.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Kandydatury do tytułu "ELka na 6" mogą zgłaszać czytelnicy, mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia.

2. Zgłoszenia przyjmujemy od 30.04.2017 roku. Kandydatury można zgłaszać do końca trwania Plebiscytu.

3. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie kandydatury drogą elektroniczną na adres:
powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl
powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl
powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl
powiat elbląski oraz Elbląg: gazeta@dziennikelblaski.pl
powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl
powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl
powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl
powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl
powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl
powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl
powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl
powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl
powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl
powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl
powiat olsztyński oraz Olsztyn: wydawca@gazetaolsztynska.pl
powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl
powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl
powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl
powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl

4. Właściciel każdej nominowanej szkoły nauki jazdy może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie. W takiej sytuacji koszty wysłania smsów nie będą zwracane.

5. Wymieniona w §12 Komisja ma prawo nie dopuścić zgłoszonej Szkoły do udziału w Plebiscycie.

6. Powiatowy tytuł "ELka na 6" otrzymają Szkoły, które uzyskają w danym powiecie uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów. Tytuł powiatowy przyznajemy wtedy, kiedy w plebiscycie biorą udział minimum 3 szkoły z terenu danego powiatu.
Szkoła, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów ze wszystkich powiatów otrzyma wyróżnienie regionalne.

7. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie Szkoły z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

§7
Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms’em. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł z VAT. Głosowanie w danym powiecie ropoczyna się po zgłoszeniu pierwszej szkoły. Głosowanie trwa od 30 kwietnia i potrwa do 05.07.2017 do godziny 23.59. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:

1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególneszkoły ze wskazaniem szkół, które otrzymają tytuły "ELka na 6" w danym powiecie i na szczeblu regionalnym. 5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Olsztyńskiej, Dziennika Elbląskiego i tygodników lokalnych Grupy WM oraz na stronach internetowych Grupy WM.

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

Igor Hrywna
Mirosław Wieczorek
Katarzyna Szydlik

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

& 16

Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl