Regulamin: Inwestycja Roku na Warmii i Mazurach

2018-04-11 02:00:00(ost. akt: 2018-04-18 18:23:35)
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu "Inwestycja Roku na Warmii i Mazurach".

§1.
Organizatorem akcji jest „GRUPA WM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§2. Czas trwania:
Plebiscyt trwa od 11 kwietnia 2018 r. do 28 maja 2018 r.

Podczas głosowania w dniach od 11 kwietnia do 28 maja 2018 zostaną wybrane inwestycje, przedsiębiorcy oraz firmy z obszaru obecnego województwa warmińsko-mazurskiego, które wniosły znaczący wkład w rozwój gospodarczy regionu.

§3.
Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§4
W plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu akcji ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5 Zwycięzca:

Tytuł Inwestycji Roku otrzyma inwestycja, przedsiębiorca oraz firma, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych punktów podczas plebiscytu. Tytuł zostanie przyznany w następujących kategoriach:

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Inwestycja przyjazna rodzinie i mieszkańcom
Inwestycja przyjazna środowisku
Inwestycja w rozwój edukacji i kultury
Wykorzystanie środków unijnych

Dodatkowo spośród zgłoszonych kandydatów komisja konkursowa wybierze przedsiębiorstwo/przedsiębiorcę Inwestycji Roku 2017.

§6 Głosowanie:
Głosowanie odbywa się poprzez głosowanie SMS

Na serwisach internetowych „Gazety Olsztyńskiej” opublikowane zostaną listy inwestycji, przedsiębiorców oraz firm, na które będzie można głosować w czasie trwania plebiscytu, za pomocą SMS-ów nadsyłanych na numery podane w artykułach. Kandydatury mogą zgłaszać mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje i organizacje.
Głosowanie przez SMS
Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana kandydatowi za wysłanie SMS-a za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

2,46 zł – 3 punkty
3,69 zł - 5 punktów
Zasady głosowania przez SMS zostaną podane w artykułach.


Na stronach internetowych widoczny będzie ranking SMS-owy, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania. Na stronie można śledzić wyniki głosowania SMS-owego

§7 Zasady głosowania:
1. Prawidłowo oddanym głosem w plebiscycie jest głos oddany przez osobę pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych:
- za pomocą SMS-a wysłanego z telefonu komórkowego na numery podane w artykułach do 28 maja 2018 roku roku do godz. 23:59.

3. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
4. Na 3 ostatnie dni głosowania ranking może zostać wyłączony.

§8
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10
Wyniki plebiscytu będą opublikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej” oraz na stronach serwisów powiatowych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

§11
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja.

§12
Ewentualne reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§13
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§14
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§15
Biling sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

§ 18
1. Uczestnicy plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (które podają dobrowolnie poprzez udział w głosowaniu) przez organizatora plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji plebiscytu w celu:
a) realizacji plebiscytu,
b) wyłonienia zwycięzców plebiscytu,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.