Regulamin plebiscytu Mały Książę i Mała Księżniczka 2018

2018-03-20 14:47:43(ost. akt: 2018-03-21 13:28:48)
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Małego Księcia i Małą Księżniczkę 2018 (zwanego dalej Plebiscytem). Plebiscyt zostanie przeprowadzony w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, działdowskim, elbląskim (razem z Elblągiem) ełckim, giżyckim, gołdapskim, iławskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, nowomiejskim, oleckim, olsztyńskim (razem z Olsztynem), ostródzkim, piskim, szczycieńskim i węgorzewskim. W każdym z wymienionych powiatów zostanie wybrany Mały Książę i Mała Księżniczka 2018, o ile w danym powiecie i w danej kategorii zostanie zgłoszone minimum troje dzieci.

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od 27 marca 2018 do 26 maja 2018 roku.

§4.
1. W plebiscycie mogą brać udział dzieci urodzone 27.03.2008 i później, zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkałe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu.
3. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres:
powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl
powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl
powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl
powiat elbląski: gazeta@dziennikelblaski.pl
powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl
powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl
powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl
powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl
powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl
powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl
powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl
powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl
powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl
powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl
powiat olsztyński: wydawca@gazetaolsztynska.pl
powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl
powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl
powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl
powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl

Kandydatury dzieci można zgłaszać do dnia 23.05.2018 do godziny 12. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.

4. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię, nazwisko i wiek dziecka oraz miejscowość i powiat,
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby Plebiscytu,
- akceptację postanowień regulaminu,
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.

W temacie e-maila należy napisać: Mały Książę i Mała Księżniczka 2018.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

5. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.

6. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone (stosownie do miejsca zamieszkania dziecka) na stronach: bartoszyce.wm.pl, braniewo.wm.pl, dzialdowo.wm.pl, elk.wm.pl, gizycko.wm.pl, goldap.wm.pl, ilawa.wm.pl, ketrzyn.wm.pl, lidzbarkwarminski.wm.pl, mragowo.wm.pl, nidzica.wm.pl, nowemiasto.wm.pl, olecko.wm.pl, olsztyn.wm.pl, ostroda.wm.pl, pisz.wm.pl, szczytno.wm.pl, wegorzewo.wm.pl, http://dziennikelblaski.pl.

7. Zdjęcia chłopców i dziewczynek zostaną zamieszczone w dwóch odrębnych galeriach.

8. Na jednym zdjęciu może się znajdować tylko jedno dziecko.

§5.
Tytuł Małej Księżniczki 2018 w danym powiecie otrzyma dziewczynka, której zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Tytuł Małego Księcia 2018 w danym powiecie otrzyma chłopiec, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Dodatkowo przyznane zostaną tytuły Małej Księżniczki i Małego Księcia "Gazety Olsztyńskiej"/"Dziennika Elbląskiego". Otrzymają je dziewczynka i chłopiec, którzy uzyskają największą liczbę głosów ze wszystkich powiatów.

§ 6.
Głosowanie polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany konkretnej/konkretnemu kandydatowi z listy danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 1,23 zł brutto.

1. Głosowanie rozpocznie się po otrzymaniu pierwszego zgłoszenia i potrwa do 26 maja 2018 r. do godz. 23.59,9999.
2. W przypadku, jeżeli w danym powiecie i w danej kategorii zostanie zgłoszone 1 lub 2 dzieci tytuł Małej Księżniczki/Małego Księcia nie zostanie przyznany.
3. Organizator w przypadku braku kandydatów w kategorii Małej Księżniczki/Małego Księcia na szczeblu powiatowym może w dowolnym momencie odstąpić od przeprowadzania plebiscytu w danej kategorii w danym powiecie.
4. Na stronach internetowych będzie prezentowany ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§ 7.
1. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms-ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Ogłoszenie wyników:

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie gazetaolsztynska.pl

Zwycięzcy plebiscytu na szczeblach powiatowych zostaną zaprezentowani w powiatowych tygodnikach „Gazety Olsztyńskiej”.

Mały Książę i Mała Księżniczka województwa warmińsko-mazurskiego zostaną zaprezentowani w „Gazecie Olsztyńskiej”

§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja konkursowa.

Dane osobowe:
Igor Hrywna
Mirosław Wieczorek
Urszula Brzozowska

§12.
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Plebiscycie.

Reklamacje:

§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gazetaolsztyńska.pl.