Regulamin konkursu z okazji Dnia Kobiet

2018-03-01 06:55:47(ost. akt: 2018-03-01 09:57:27)
Dokończ hasło i wygraj cenne nagrody.

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej Konkursem) dla czytelników oraz zasady wyłonienia, spośród osób, które nadesłały kupony konkursowe (zwanych dalej Czytelnikami) zdobywców nagród dla czytelników.

§2
Organizatorem Konkursu jest GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3
Konkurs trwa od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 7 marca 2018 r..

§4
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki :
a) dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie kuponu, który będzie drukowany w codziennej Gazecie Olsztyńskiej.
b) Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie dokończonego hasła – „Kobieta jest….”
c) Podać na każdym kuponie: dokończone hasło oraz dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i numeru telefonu kontaktowego.


§6
1.Prawidłowo wypełnione kupony należy dostarczyć w terminie do dnia 8 marca 2018 r. do siedziby Gazety Olsztyńskiej, 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 lub do biura ogłoszeń na ul. Partyzantów 28.
2.Aby wziąć udział w Konkursie należy nadesłać min. jeden kupon.
3.Autor najciekawszej wypowiedzi otrzyma nagrodę.

§7
1. Liczenie kuponów zostanie udokumentowane protokołem
2. Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość prawidłowo wypełnionych kuponów;
3/ ilość kuponów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§8
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wyborem czytelników nagrodzonych czuwać będzie komisja w składzie:
- Katarzyna Celmer-Lipińska- GRUPA WM Sp. z o.o.
- Krzysztof Grzywna - GRUPA WM Sp. z o.o.
- Elżbieta Przybysz - GRUPA WM Sp. z o.o.


§9
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 9 marca 2018r.
Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie. Organizator poinformuje także zwycięzców o warunkach odbioru nagrody.

§10
1. Ilość nagród to 14, a wartość łączna to 1100zł
a) trzy zaproszenia dla dwóch osób na pizzę do „Pizzerii Milano”- 150zł
b) bukiet kwiatów od „Kwiaciarni ALASKA”- 100zł
c) trzy vouchery na zabiegi kosmetyczne do „Centrum Urody”-300zł
d) jeden voucher do „Salonu Fryzjerskiego FANTAZJA”- 100zł
e) trzy zaproszenia na kolacje dla dwojga do „Restauracji STAROMIEJSKA”-300zł

3.Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
4.Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na inną nagrodę.

§11
1.Administratorem danych osobowych w zakresie określonym w §5 ust.2, osób biorących udział w konkursie jest Organizator, który będzie przetwarzał dane zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926).
2.Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji konkursu , a w szczególności:
- wyłonienia Zdobywców Nagród,
- wydania nagrody.
3.Czytelnicy biorący udział w Konkursie poprzez nadesłanie kuponu wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie w w/w zakresie swoich danych osobowych przez Organizatora (brak zgody uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie) oraz mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§12
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończeniaKonkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§13
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§14
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§15
Kupony wypełnione i przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy/