Regulamin plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Roku Miasta Mrągowo

2018-02-12 14:08:54(ost. akt: 2018-02-12 14:16:15)
1.
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Najpopularniejszego Sportowca Miasta Mrągowo w 2017 roku (zwanych dalej Laureatami).

2.
Organizatorami Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca są: Burmistrz Miasta Mrągowo, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie oraz tygodnik „Kurier Mrągowski”, wydawany przez spółkę Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie.

3.
Plebiscyt potrwa od dnia 13.02.2018 do 04.03.2018. Głosowanie sms-owe rozpocznie się 13.02.2018 o godz. 6.00 i zakończy się 04.03.2018 roku o godz. 23.59.

4.
Zgłoszenia sportowców do Plebiscytu dokonywały kluby sportowe działające w Mrągowie poprzez podanie nazwisk kandydatów na adres b.koziatek@ckit.mragowo.pl w terminie do 2 lutego (godz. 16.00).

5.
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

6.
Najpopularniejszym Sportowcem Miasta Mrągowo 2017 zostanie kandydat, który uzyska największą liczbę głosów wysłanych za pomocą sms-ów.

7.
Głosowanie polega na:

wysłaniu sms-a o treści km.nsm.x, gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi. Liczba głosów przyznana kandydatowi za każdą wiadomość sms wysłaną na niego jest zależna od ceny wiadomości sms, która została wysłana przez głosującego. Koszt każdej wiadomości sms i liczba głosów, która jest przyznana kandydatowi za wysłanie sms-a za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:
71051 km.nsm 1,23 zł z VAT 10 pkt.
72051 km.nsm 2,46 zł z VAT 30 pkt.
73601 km.nsm 3,69 zł z VAT 50 pkt.

8.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

9.
Głosowanie sms zostanie poparte bilingiem.

10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w Mrągowie podczas VIII Mrągowskiej Gali Sportu, która odbędzie się w Centrum Kultury i Turystyki (początek Gali o godz. 18.00).
Wyniki zostaną opublikowane na łamach „Kuriera Mrągowskiego” oraz na stronie internetowej www.mragowo.wm.pl.

11.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu czuwać będzie komisja w składzie:
Marek Szymański,
Kamil Kierzkowski
Anna Domaniewska.

12.
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

13.
Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

14.
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

15.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,

udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

16.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

17.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl.