Regulamin konkursu walentynkowego

2018-01-23 10:19:17(ost. akt: 2018-01-23 10:21:03)
Udziel odpowiedzi na pytanie „Jaki kolor jest kolorem miłości?" I wygraj Romantyczną kolację i noc w Ostródzie
Regulamin

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej Konkursem) dla czytelników oraz zasady wyłonienia, spośród osób, które nadesłały kupony konkursowe (zwanych dalej Czytelnikami) zdobywców nagród dla czytelników.

§2
Organizatorem Konkursu jest GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3
Konkurs trwa od dnia 23 stycznia 2018 r. 09 lutego 2018 r.

§4
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie odpowiedzi zamieszczonej na kuponie - na poniżej pytanie –„Jaki kolor jest kolorem miłości?”.

2.Uczestnictwo w konkursie jest możliwe przy spełnieniu jednego z poniższych warunków:
a) Prawidłowo dokonane zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie kuponu drukowanego trzy razy w tygodniu w Gazecie Olsztyńskiej ( poniedziałek, czwartek, piątek).
3. Dane Zdobywców nagród w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zostaną opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” oraz na portalu www.gazetaolsztynska.pl.

§6
1.Prawidłowo wypełnione kupony należy dostarczyć w terminie do 09 lutego 2018 r. do siedziby Gazety Olsztyńskiej na adres 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5 lub do redakcji lokalnych Gazety Olsztyńskiej.
2.Czytelnik aby wziąć udział w Konkursie musi nadesłać min.3 kupony.
3. Autor najciekawszej odpowiedzi otrzyma nagrodę.

§7
1. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem
2. Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość prawidłowo wypełnionych kuponów;
3/ ilość kuponów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§8
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu czuwać będzie komisja w składzie:
- Elżbieta Przybysz - GRUPA WM Sp. z o.o.
- Piotr Obrębki – Restauracja Lalo
- Katarzyna Celmer-Lipińska- GRUPA WM Sp. z o.o.


§9
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 12 lutego 2018r.
Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

§10
1. Nagrodą w konkursie jest kolacja w dla dwóch osób w Restauracji Lalo w Ostródzie oraz nocleg ze śniadaniem w Hotelu Promenada w Ostródzie. Nagroda nie obejmuje transportu do Ostródy. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.

§11
1.Administratorem danych osobowych w zakresie określonym w §8, osób biorących udział w Konkursie jest Organizator, który będzie przetwarzał dane zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926).
2.Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji konkursu , a w szczególności:
- wyłonienia Zdobywców Nagród,
- wydania nagrody.
3.Czytelnicy biorący udział w Konkursie wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora (brak zgody uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie) oraz mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.


§12
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§13
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§14
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§15
Kupony wypełnione i przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy/