Regulamin Plebiscytu na Super Sołtysa 2018

2018-01-29 00:10:00(ost. akt: 2018-01-28 16:50:20)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Super Sołtysa 2018" dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz poszczególnych powiatów tego województwa.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 29.01. 2018 r. do 09.03.2018 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Kandydatury na "Super Sołtysa 2018" mogą zgłaszać samorządowcy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz czytelnicy i redakcje mediów Grupy WM. Organizator może też korzystać z ogólnodostępnych spisów znajdujących się na stronach Urzędów Gmin.
2. Termin zgłaszania kandydatur upływa 05.03. 2018 roku o godzinie 15.00
3. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.
4. Tytuł "Super Sołtysa 2018" danego powiatu otrzyma sołtys, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.
5. Kolejnych dwóch kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa.
6. Konkursy na Super Sołtysa 2018 danego powiatu odbywają się we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Sołtys, który uzyska największą liczbę liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu w całym regionie otrzyma tytuł: Super Sołtysa 2018 województwa warmińsko-mazurskiego. Kolejnym dwóm kandydatom, zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa województwa warmińsko-mazurskiego.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em na numer przyporządkowany danemu powiatowi z prefiksem i numerem kandydata z danego powiatu. Na przykład chcąc zagłosować na kandydata z nr 243 z powitu bartoszyckiego należ wysłać sms gb.sps.243 na numer 7148. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 29.01 2018 r. i potrwa do 09.03 marca 2018 r. do godz. 23.59.

Powiat bartoszycki: nr 7148, prefiks: gb.sps
Powiat braniewski: nr 71601, prefiks: ikat.sps
Powiat działdowski: nr 7148, prefiks: gd.sps
Powiat ziemski elbląski: 71160, prefikd: de.sps
Powiat ełcki: nr 7148, prefiks: rze.sps
Powiat giżycki: nr: 7148, prefiks: gg.sps
Powiat gołdapski: nr 71160, prefiks, kg.sps
Powiat Iławski: nr 7148, prefiks: gi.sps
Powiat olecki: nr: 71160, prefiks: go.sps
Powiat ziemski olsztyński: nr 7148, prefiks two.sps
Powiat kętrzyński: nr 7105, gk.sps
Powiat lidzbarski: nr 7148, prefiks: gl.sps
Powiat mrągowski: nr 71051, prefiks: km.sps
Powiat nidzicki: nr 7148, prefiks: gn.sps
Powiat nowomiejski: nr 71160, prefiks nw.sps
Powiat ostródzki: nr 71051, prefiks: gs.ndz
Powiat piski: nr 7105, prefiks: gp.sps
Powiat szczycieński: nr: 71160, prefiks: nm.sps
Powiat węgorzewski: nr 71160, prefiks: wt.sps

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking sms-owy, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem,

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Super Sołtysa ze wskazaniem osoby, która zostanie "Super Sołtysem 2018" danego powiatu ; 5/ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, którzy zostaną Srebrnym i Brązowym Sołtysem w Plebiscycie. 6/ Ww. dotyczy też wyboru na szczeblu regionalnym.
7/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach mediów grupy WM. Ogłoszenie wyników regionalnych nastąpi na łamach gazety Olsztyńskiej/Dziennika Elbląskiego oraz na stronie gazetaolsztynska.pl

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Igor Hrywna
2/ Mirosław Wieczorek
3. Mateusz Przyborowski

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji


§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl