Regulamin konkursu „Wycieczka moich marzeń”

2017-11-19 00:15:35(ost. akt: 2017-11-19 14:15:59)
Regulamin konkursu „Wycieczka moich marzeń”

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Wycieczka moich marzeń ” (zwanego dalej konkursem), w którym do wygrania jest wyjazd dla dwóch osób do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.

§2
Organizatorem konkursu jest GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3
Konkurs trwa od dnia 20 listopada 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.

§4
1. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu, ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5.1.
W papierowym wydaniu „Gazety Olsztyńskiej” opublikowanych zostanie dwadzieścia dwa kupony, które drukowane będą trzy razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek, piątek). Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie rysunku pt. „Wycieczka moich marzeń” oraz zebranie przynajmniej dziesięciu oryginalnych kuponów konkursowych z Gazety Olsztyńskiej. Rysunek może zostać wykonany dowolną metodą plastyczną w formacie max - A4.

5.2. Prawidłowo zgłoszona praca do konkursu powinna zawierać:
— przynajmniej dziesięć kuponów w oryginalne wyciętych z Gazety Olsztyńskiej
— rysunek wykonany dowolną techniką pod tytułem „Wycieczka moich marzeń”
— dane osobowe autora pracy: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego

5.3. Tak przygotowane prace należy dostarczyć do redakcji Gazety Olsztyńskiej przy ul. Trackiej 5 w Olsztynie bądź do Biura Ogłoszeń przy ul. Partyzantów 28 do dnia 18 stycznia 2018 r. Kupony i rysunek można dostarczyć również tradycyjną pocztą na w/w adres. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

5.4. Zgłoszenie pracy do Organizatora oznacza :

- wyrażenie zgody na przestrzeganie zapisów niniejszego regulaminu i zgodnego z nim postępowania;
- wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Czytelnika na potrzeby konkursu;
- wyrażenie zgody na opublikowanie nadesłanych prac na stronie www.gazetaolsztynska.pl oraz w papierowym wydaniu Gazety Olsztyńskiej oraz w innych publikacjach wydawanych przez Organizatora;
- wyrażenia zgody na zniszczenie nadesłanego rysunku po zakończeniu konkursu;
- wyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie osoby, która nie ukończyła 18 – tego roku życia;

5.5. Prace plastyczne nadesłane na konkurs nie mogą naruszać obowiązującego prawa oraz norm społecznych i moralnych.

§6.1.
Spośród nadesłanych prac konkursowych, komisja oceniająca, w skład której wchodzą :
- Elżbieta Przybysz - GRUPA WM Sp. z o.o.
- Marta Nowakowska – Abi Tour Biuro Podróży
- Katarzyna Celmer-Lipińska- GRUPA WM Sp. z o.o.
- Joanna Tumaniec - GRUPA WM Sp. z o.o. - grafik
wybierze zwycięską pracę.

6.2.Autor zwycięskiej pracy otrzyma w nagrodę, którą jest wyjazd dla dwóch osób do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.


§7.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 22 stycznia 2018r. na stronach internetowych „Gazety Olsztyńskiej" i w jego papierowym wydaniu.

§8
Z chwilą wydania nagrody majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy przechodzą na Organizatora.
§9
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w związku z konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§10
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§11.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§12.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§13
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
- przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
- udział w Konkursu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§14.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§15.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym www.gazetaolsztynska.pl