REGULAMIN 57. Plebiscytu na 10 najpopularniejszych sportowców województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku

2017-11-10 07:00:00(ost. akt: 2018-01-26 22:51:25)
§1
1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia 57 plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na 10 najpopularniejszych sportowców województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku (zwanych dalej Laureatami)
oraz zasady wyłonienia w drodze losowania spośród osób, które nadesłały kupony plebiscytowe (zwanych dalej Uczestnikami) zdobywcy nagrody dla uczestników głosowania (zwanego dalej Zdobywcą Nagrody).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej
Organizatorem).
3. Sponsorem nagrody dla Uczestników w Plebiscycie jest BGŻ BNP Paribas S.A.
4. Plebiscyt trwa od 10 listopada 2017 r. do 27 stycznia 2018 r.


Warunki uczestnictwa w plebiscycie

§2
1. Zgłoszenia w Plebiscycie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cały okres trwania Plebiscytu.
2. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Plebiscytu jest Grupa WM sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trackiej 5, 10-365 Olsztyn. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z
dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz
realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Plebiscytu oraz wydania nagrody.

4. Dane Zdobywcy Nagrody w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku zostaną opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim”, a także na stronie internetowej Organizatora.

Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

§3
1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Plebiscycie w następujący sposób:
a) Przesyłając kupon publikowany na łamach Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego w terminie od 10 listopada 2017 r do 27 stycznia 2018 r. który po prawidłowym wypełnieniu należy dostarczyć do siedziby Gazety Olsztyńskiej na adres: 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5 z dopiskiem: „Plebiscyt”.
b) Wysyłając sms pod nr 72051 o wartości 2,46 zł brutto w kategorii
“Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2017 województwa warmińsko-mazurskiego” oraz wysyłając sms pod nr 72051 o wartości 2,46 zł brutto w dodatkowych kategoriach wymienionych w §4 pkt 3 w terminie do 27 stycznia 2018 r do godz. 23:59.
2. Uczestnicy wysyłając kupon/sms wyrażają zgodę na udział w Plebiscycie i akceptują warunki i zasady określone w Regulaminie.
3. Każdy Uczestnik może oddać dowolną ilość głosów.
4. Głosy oddane na Laureatów w Plebiscycie przez Uczestnika będą się liczyły pod warunkiem, że będą złożone na prawidłowo wypełnionym oryginalnym kuponie i dostarczone Organizatorowi do siedziby w terminie do dnia 27 stycznia 2018 r. do godziny 15.00 lub oddane za pomocą sms do dnia 27 stycznia 2018 roku do godziny 23.59. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia rankingów publikowanych na stronach www pod koniec głosowania.
5. Kupony dostarczone po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu i losowaniu.
6. SMS-y wysłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu. Organizator nie zwraca także kosztów związanych z wysłanie sms-a po terminie.
Zasady wyłonienia zwycięzców i wydanie nagród

§4
1. Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Roku 2017 województwa
warmińsko-mazurskiego otrzyma Laureat, który uzyska największą liczbę głosów oddanych na kuponach plebiscytowych, o których mowa w §3 pkt. 1a. oraz w głosowaniu sms-owym. Na kuponie trzeba zamieścić obowiązkowo 10 kandydatów z oficjalnej listy zamieszczonej w Gazecie Olsztyńskiej oraz na stronie gazetaolsztynska.pl. i sport.wm.pl. W ten sposób uczestnik każdemu z nich przyzna od 10 do 1 punktu. Każdy sms wysłany na kandydata stanowi z kolei równowartość 10 punktów. Punkty z kuponów i z smsów zostaną zsumowane.
2. W następnej kolejności, według liczby oddanych głosów, zostanie wyłonionych pozostałych 9 kolejnych Laureatów.
3. Tylko na podstawie nadesłanych sms-ów zostaną wyłonieni Laureaci w następujących kategoriach:

a) Piłkarz Roku
b) Klub Sportowy
c) Najpopularniejszy Sportowiec/kategoria sms
d) Najpopularniejszy Sportowiec bez barier
e) Sportowe Wydarzenie Roku
f) Najpopularniejszy Sportowiec Olsztyna
g. Sportowy Talent Roku
h. Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki
i. Akademicki Sportowiec bez Barier
j. Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Olsztyńskiego

4. Dodatkowo dziennikarze Gazety Olsztyńskiej przyznają tytuł Trenera Roku.

5. Losowanie oraz ogłoszenie wyników Plebiscytu kandydatów na Zdobywcę Nagrody odbędzie się w dniu 10 lutego 2018 r. podczas Balu Sportowca (zwanego dalej Balem) .
6. Losowanie nagrody dla Uczestników będzie przebiegało w następujący sposób:
a) Przedstawiciel Sponsora wylosuje kupon, o którym mowa w §2 pkt 4, wskazując w ten sposób Uczestnika – kandydata na Zdobywcę Nagrody.
b) Kandydat na Zdobywcę Nagrody zostanie Zdobywcą Nagrody w przypadku, gdy udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadane mu jedno pytanie konkursowe.
c) Przedstawiciel Organizatora bezpośrednio po wylosowaniu kandydata na Zdobywcę Nagrody nawiąże z nim kontakt telefoniczny poprzez wybranie numeru telefonu wskazanego na kuponie plebiscytowym oraz zada pytanie konkursowe.
d) Kontakt telefoniczny będzie nawiązany w godzinach od 20.00 do 24.00 w dniu 10 lutego 2018 r.
e) Jeżeli kandydat na Zdobywcę Nagrody nie odbiorze telefonu (po dwukrotnym wybraniu numeru) lub nie udzieli prawidłowej odpowiedzi na pytanie, procedura losowania i zadawania pytania zostanie powtórzona.
f) Zdobywcę Nagrody uznaje się za zawiadomionego o wygranej w momencie przyznania przez niego podczas rozmowy telefonicznej faktu, iż został Zdobywcą Nagrody, po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.
7. Dane Zdobywcy Nagrody (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ujawnione podczas Balu oraz opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim”, a także na stronie internetowej Organizatora.

Nagroda

§5
1. Dla uczestników Plebiscytu, którzy dostarczyli kupony Organizator przewidział nagrodę główną w wysokości 30 tys. zł
2. Nagroda w Plebiscycie zostanie wydana nagrodzonemu uczestnikowi Plebiscytu zgodnie z przepisami prawa podatkowego dotyczącego osób fizycznych. Organizator (jako płatnik) przed przekazaniem nagród potrąci należny podatek dochodowy od powyższej nagrody i przekaże do właściwego
urzędu skarbowego.
3. W przypadku niespełnienia przez Zdobywcę Nagrody warunków określonych w regulaminie, nagroda staje się nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.
Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu
§6
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody będzie komisja.
2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
Członkami Komisji są:
1) Maciej Osowicki
2) Katarzyna Szydlik
3) Iwona Żochowska-Jabłońska
3. Komisja dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia, będą to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy.
Nagrody w konkursie sms-owym
§7
1. Osoby, które zagłosują w plebiscycie za pomocą sms-a, mają możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania Organizator przeznaczył nagrody rzeczowe: bransoletka marki Pandora, bransoletka marki Svarowski oraz zegarek męski marki Doxa.
2. Żeby wziąć udział w konkursie, należy w dniach od 27 stycznia do 8 lutego 2018 roku do godz. 23:59 wysłać sms, a w jego treści wpisać hasło zagrzewające sportowców do walki. Należy wysłać sms, wpisując: go.pk.odpowiedź. Koszt jednego sms-a to 2,46 zł z VAT (całkowita długość jednego sms-a to 160 znaków, sms należy wysyłać bez polskich znaków).
3. Nagrody trafią do autorów najbardziej kreatywnych haseł, wybranych protokolarnie przez komisję w składzie:
1) Katarzyna Szydlik
1) Igor Hrywna
2) Artur Dryhynycz
5. Dane zdobywców nagród (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania) zostaną ujawnione w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim” oraz w serwisach internetowych: www.gazetaolsztynska.pl i www.dziennikelblaski.pl

6. Dane zdobywców nagród w zakresie wskazanym w §10 pkt. 5 zostaną opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim”, a także na stronie internetowej Organizatora.

Wydanie nagród w konkursie sms-owym

§8
1. Nagrody wydane będą za pokwitowaniem po okazaniu dowodu opłaty podatku od nagrody.
3. W celu dokonania identyfikacji zdobywca nagrody winien okazać dokument tożsamości.
4. Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
5. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
6. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 30 dni od zawiadomienia o jej przyznaniu przez Organizatora prawo do nagrody wygasa. Staje się ona nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.
Postępowanie reklamacyjne
§9
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia
reklamacji
Ograniczenie roszczeń
§10
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2. Przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3. Udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Postanowienia końcowe

§11
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem https://gazetaolsztynska.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

Informacja o zmianie regulaminu:

1. Zmianie ulega brzmienie § 7 ust. 1 Regulaminu

z:

„1. 1. Osoby, które zagłosują w plebiscycie za pomocą sms-a, mają możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania Organizator przeznaczył nagrody rzeczowe: bransoletka marki Pandora, bransoletka marki Svarowski oraz zegarek męski marki Doxa.

2. 2. Żeby wziąć udział w konkursie, należy w dniach od 27 stycznia do 8 lutego 2018 roku do godz. 23:59 wysłać sms, a w jego treści wpisać hasło zagrzewające sportowców do walki. Należy wysłać sms, wpisując: go.pk.odpowiedź. Koszt jednego sms-a to 2,46 zł z VAT (całkowita długość jednego sms-a to 160 znaków, sms należy wysyłać bez polskich znaków)"

na:

„1. Osoby, które zagłosują w plebiscycie jak i inne osoby, które dotychczas nie głosowały w plebiscycie (co do których zapisy § 2 stosuje się odpowiednio) za pomocą sms-a, mają możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania Organizator przeznaczył nagrody rzeczowe: 3 vouchey o wartości 3 000 zł. brutto każdy + 20% rabatu na dodatkowe zakupy mebli dostępnych w ofercie Outletu Fabrycznego Szynaka Meble w Iławie, ul. Ostródzka 54. Vouchery ważne do zrealizowania do 30.04.2018 r. zgodnie z regulaminem dostępnym w Outlecie Fabrycznym Szynaka Meble w Iławie, ul. Ostródzka 54, bransoletka marki Pandora, bransoletka marki Svarowski oraz zegarek męski marki Doxa.

2. Żeby wziąć udział w konkursie, należy w dniach od 29 stycznia do 8 lutego 2018 roku do godz. 23:59 wysłać sms, a w jego treści wpisać hasło zagrzewające sportowców do walki. Należy wysłać sms, wpisując: go.pk.odpowiedź. Koszt jednego sms-a to 2,46 zł z VAT (całkowita długość jednego sms-a to 160 znaków, sms należy wysyłać bez polskich znaków)"

3. Pozostałe zapisy regulaminu pozostają w bez zmian.

4. Zmiana wchodzi w życie z dniem 25.01.2018 r.