Regulamin plebiscytu "Proboszcz i Parafia Roku 2017"

2017-10-26 10:42:57 (ost. akt: 2017-10-30 10:00:23)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Proboszcza i Parafię Roku 2017" województwa warmińsko-mazurskiego.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 31.10.2017 r. do 18.12.2017 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Kandydatury na "Proboszcza i Parafię Roku" województwa warmińsko-mazurskiego mogą zgłaszać instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz czytelnicy i redakcje Gazety Olsztyńskiej/Dziennika Elbląskiego oraz tygodników wydawanych przez Grupę WM.
2. Termin zgłaszania kandydatur upływa 18.12. 2017 roku o godzinie 08.00. Zgłoszone mogą być wyłącznie proboszczowie i parafie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Przez parafię rozumiemy każdą chrześcijańską wspólnotę religijną funkcjonująca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przez proboszcza rozumiemy nie tylko księży rzymskokatolickich, ale również innych duchownych chrześcijańskich.
3. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.
4. Tytuł "Proboszcz i Parafia Roku 2017" województwa warmińsko-mazurskiego otrzymają proboszcz i parafia, którzy uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.
5. W powiatach, gdzie będzie zgłoszonych 7 i więcej proboszczów/parafii organizator może wyłonić laureatów powiatowych.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em na numer 7148 o treści go.pr.x - gdzie x to numer przypisany konkretnemu proboszczowi oraz parafii.

Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się po pierwszym zgłoszeniu i potrwa do 18.12 2017 r. do godz. 23.59.

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking sms-owy, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem,

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na "Proboszcza i Parafia Roku 2017" ze wskazaniem proboszcza oraz parafii, którzy zostali "Proboszczem i Parafią Roku 2017"" województwa warmińsko-mazurskiego.;
7/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach Gazety Olsztyńskiej/Dziennika Elbląskiego, tygodników lokalnych Grupy WM oraz na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.wm.pl.

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Katarzyna Szydlik
2/ Igor Hrywna
3/ Mateusz Przyborowski

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji


§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www. gazetaolsztynska.wm.pl