Regulamin plebiscytu Super Pies i Super Kot

2017-07-17 14:51:01 (ost. akt: 2017-07-20 11:26:38)
§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Super Psa i Super Kota.

§2

Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3

Plebiscyt trwa od dnia 28.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

§4

Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5

W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6

1. Zdjęcia psów i kotów mogą zgłaszać mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, właściciele danego zwierzęcia

2. Zgłoszenia przyjmujemy od 28 lipca 2017 roku. Można je zgłaszać do końca trwania Plebiscytu.

3. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną zdjęcia z imieniem psa lub kota na adres: internet@gazetaolsztynska.pl

4. Właściciel każdego zgłoszonego zwierzęcia może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.

5. Wymieniona w §12 Komisja ma prawo nie dopuścić zgłoszonego zwierzęcia do udziału w Plebiscycie.

6. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie zwierzęta, których właściele zamieszkują na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Ich zdjęcia zostaną zamieszczone w Gazecie Olsztyńskiej.

7. Tytuły "Super Psa" i "Super Kota" zostana przyznane tym zwierzętom, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

8. Tytuły zostaną przyznane tylko w klasyfikacji regionalnej.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie. X to numer porządkowy przypisany zwierzęciu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 1,23 zł brutto.
Głosowanie rozpocznie się w momencie zgłoszenia pierwszego psa/kota i potrwa do 31 sierpnia 2017 r. do godz. 23.59.

Na stronach internetowych widoczne będą umieszczone rankingi, które mogą zostać wyłączone przed końcem głosowania.

§8

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10

Protokół powinien zawierać:

1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególne zwierzęta ze wskazaniem tych, które otrzymają tytuły Super Psa i Super Kota. 5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11

Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Olsztyńskiej, Dziennika Elbląskiego oraz na stronach internetowych Grupy WM.

§12

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

Igor Hrywna
Katarzyna Szydlik
Krystyna Rychlicka


§13

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14

Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

& 16

Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD