Regulamin – Wakacje z Gazetą – Weekend na Litwie

Wymyśl hasło wygraj Weekend w Druskiennikach na Litwie
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu (zwanego dalej Konkursem) dla czytelników oraz zasady wyłonienia, spośród osób, które nadesłały kupony konkursowe (zwanych dalej Czytelnikami) zdobywców nagród dla czytelników.

§2
Organizatorem Konkursu jest GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3
Konkurs trwa od dnia 26 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r..

§4
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
1. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie odpowiedzi na pytanie :
„Wymyśl hasło promujące czytelnictwo Gazety Olsztyńskiej”.
2.Uczestnictwo w konkursie jest możliwe przy spełnieniu jednego z warunków:
a) wykupienie e-wydania Gazety Olsztyńskiej lub Dziennika Elbląskiego na stronie www.kupgazete.pl za pomocą płatności SMS w trakcie trwania konkursu,
b) wykupienie lub posiadanie prenumeraty e-wydań Gazety Olsztyńskiej lub Dziennika Elbląskiego wykupionej na stronie www.kupgazete.pl w trakcie trwania konkursu.
3. Prawidłowo dokonane zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie kuponu elektronicznego dostępnego na portalu www.gazetaolsztynska.pl i potwierdzenie poprzez akceptację linka aktywacyjnego przesłanego w wiadomości na podany adres e-mail.
4. Prawidłowo dokonane zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie kuponu drukowanego w codziennym wydaniu Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego.
5. Dane Zdobywców nagród w zakresie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania zostaną opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim” oraz na portalu www.gazetaolsztynska.pl.

§6
1.Prawidłowo wypełnione kupony należy dostarczyć w terminie do 5 września 2017 r. do siedziby Gazety Olsztyńskiej na adres 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5 lub do redakcji lokalnych Gazety Olsztyńskiej.
2.Czytelnik uczestniczący w Konkursie może oddać dowolną ilość głosów.
3.Zgłoszenie elektroniczne , kupony należy przesłać najpóźniej do 5 września 2017 .
4. Autor najciekawszej odpowiedzi otrzyma nagrodę.§7
1. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem
2. Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość prawidłowo wypełnionych kuponów;
3/ ilość kuponów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§8
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu czuwać będzie komisja w składzie:
- Anna Jabłonowska - GRUPA WM Sp. z o.o.
- Arpa Travel - Arkadiusz Tłoczkowski
- Katarzyna Celmer-Lipińska- GRUPA WM Sp. z o.o.


§9
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10 września 2017r.
Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

§10
1. Nagrodą w konkursie jest pobyt w Druskiennikach na Litwie dla dwóch osób. Nagroda obejmuje: 1 nocleg w pokoju dwuosobowym, śniadanie, obiadokolację, bezpłatny wstęp do Centrum Wellness, zabieg dla dwóch osób Magiczny dotyk.
3.Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
4.Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na inną nagrodę.
5. Od wartości nagrody za I miejsce Laureat opłaci należną zaliczkę na podatek dochodowy od wygranej (10%) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§11
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 30 dni od zawiadomienia o jej przyznaniu przez Organizatora prawo do nagrody wygasa. Staje się ona nagrodą w innym konkursie organizowanym przez Organizatora.

§12
1.Administratorem danych osobowych w zakresie określonym w §8, osób biorących udział w Plebiscycie jest Organizator, który będzie przetwarzał dane zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926).
2.Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji konkursu , a w szczególności:
- wyłonienia Zdobywców Nagród,
- wydania nagrody.
3.Czytelnicy biorący udział w Konkursie wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora (brak zgody uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie) oraz mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§14
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§15
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§16
Kupony wypełnione i przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy/

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD