Regulamin Optymista Roku 2017 Warmii i Mazur

2017-06-16 00:50:11 (ost. akt: 2017-08-08 15:09:39)
Regulamin Optymista Roku 2017 Warmii i Mazur
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu na Optymistę Roku Warmii i Mazur (zwanego dalej Konkursem). Konkurs zostanie przeprowadzony w Gazecie Olsztyńskiej. Zostanie wybrany Optymista Roku 2017 Warmii i Mazur .

§2.
Organizatorem Konkursu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs trwa od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 4 sierpnia 2017 r.

§4.
1. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat i są związane z Warmią i Mazurami zgłoszone przez czytelników Gazety Olsztyńskiej/Dziennika Elbląskiego oraz tygodników lokalnych grupy WM. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez
nadesłanie maila (zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby - optymisty i miejscowość w której pochodzi/ mile widziane krótkie uzasadnienie oraz zdjęcie) na adres:
kontakt@wm.pl. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia osoby do udziału w konkursie bez podania przyczyny.

Kandydatury można zgłaszać do dnia 21 lipca 2017 do godziny 12:00.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

2. Zgłoszony do udziału w konkursie optymista ma prawo odmówić lub zrezygnować na każdym etapie konkursu z dalszego w nim udziału. W takim wypadku osoby głosujące na takiego optymistę nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów.

§5.
1. Głosowanie w konkursie odbywa się za pomocą sms'ów. Koszt wysłania jednego sms to 2,46 zł z VAT.

§6.
Nadesłane kandydatury zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie: gazetaolsztynska.pl

§7.
Tytuł Optymisty Roku 2017 Warmii i Mazur otrzyma osoba, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.


§ 8.
Głosowanie polega na wysłaniu głosu SMS’em pod nr 7248 w treści wpisując kod go.opt.X, gdzie X to numer porządkowy przypisany konkretnemu kandydatowi z listy. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 2,46 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się po pierwszym zgłoszeniu i potrwa do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 23.59.

Na stronie internetowej będzie prezentowany ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§ 9.
1. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§10.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 11.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms-ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Ogłoszenie wyników:

§12.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na stronie gazetaolsztynska.pl


Zwycięzca konkursu zostanie zaprezentowany w „Gazecie Olsztyńskiej”/"Dzienniku Elbląskim". Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony na Światowy Festiwal Optymizmu 20 sierpnia 2017 r. w Folwarku Łochów.

§13.
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja konkursowa.

Dane osobowe:
Igor Hrywna
Katarzyna Szydlik
Natalia Łys-Śliwa

§14..
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Plebiscycie.

Reklamacje:

§15
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 16.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18
Zgłoszenia do Konkursu i bilingi sms-ów nadesłanych w Konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§19
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§20
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§21
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gazetaolsztynska.pl.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD