Regulamin plebiscytu na Super Belfra 2017

2017-04-12 11:00:00 (ost. akt: 2017-04-11 11:54:21)
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Super Belfra 2017 (zwanego dalej Plebiscytem). Plebiscyt zostanie przeprowadzony w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, działdowskim, elbląskim ziemskim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, iławskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, nowomiejskim, oleckim, olsztyńskim ziemskim, ostródzkim, piskim, szczycieńskim i węgorzewskim oraz w miastach Elbląg i Olsztyn. W każdym z wymienionych powiatów oraz w Olsztynie i Elbągu zostanie wybrany Super Belfer 2017 w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 16 czerwca 2017 r.

§4.
1. W plebiscycie mogą brać udział czynni zawodowo nauczyciele pracujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłoszeni przez czytelnków Gazety Olsztyńskiej/Dziennika Elbląskiego oraz tygodników lokalnych grupy WM.

Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez
nadesłanie maila (zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko nauczyciela, specjalizację oraz nazwę szkoły i miejscowośc w której się mieści/ mile widziane krótkie uzasadnienie oraz zdjęcie) na adres:

powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl
powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl
powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl
powiat elbląski, Elbląg: gazeta@dziennikelblaski.pl
powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl
powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl
powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl
powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl
powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl
powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl
powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl
powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl
powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl
powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl
powiat olsztyński, Olsztyn: ro@gazetaolsztynska.pl
powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl
powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl
powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl
powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl

Kandydatury można zgłaszać do dnia 15.06.2017 do godziny 12.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

2. Zgłoszony do udziału w plebiscycie nauczyciel ma prawo odmówić lub zrezygnować na każdym etapie plebiscytu z dalszego w nim udziału. W takim wypadku osoby głosujące na takiego nauczyciela nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów.

§5.
1. Głosowanie w konkursie odbywa się za pomocą sms'ów. Koszt wysłania jednego sms to 1,23 zł z VAT.

§6.
Nadesłane kandydatury zostaną ponumerowane i umieszczone (stosownie do miejsca zatrudnienia) na stronach: bartoszyce.wm.pl, braniewo.wm.pl, dzialdowo.wm.pl, elk.wm.pl, gizycko.wm.pl, goldap.wm.pl, ilawa.wm.pl, ketrzyn.wm.pl, lidzbarkwarminski.wm.pl, mragowo.wm.pl, nidzica.wm.pl, nowemiasto.wm.pl, olecko.wm.pl, olsztyn.wm.pl, ostroda.wm.pl, pisz.wm.pl, szczytno.wm.pl, wegorzewo.wm.pl, dziennikelblaski.pl., gazetaolsztynska.pl

§7.
Tytuł Super Belfra 2017 w danym powiecie w kategorii szkoła podstawowa otrzyma nauczyciel, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Tytuł Super Belfra 2017 w danym powiecie w kategorii szkoła ponadpodstawowa otrzyma nauczyciel, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Dodatkowo przyznane zostaną tytuły Super Belfra 2017 "Gazety Olsztyńskiej"/"Dziennika Elbląskiego". Otrzymają je nauczycoiel szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, którzy uzyskają największą liczbę głosów ze wszystkich powiatów.

§ 8.
Głosowanie polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany konkretnemu kandydatowi z listy danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie w danym powiecie oraz w Olsztynie i Elblągu rozpocznie się po pierwszym zgłoszeniu i potrwa do 16 czerwca 2017 r. do godz. 23.59.

Na stronach internetowych będzie prezentowany ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§ 9.
1. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§10.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 11.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms-ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Ogłoszenie wyników:

§12.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie gazetaolsztynska.pl

Zwycięzcy plebiscytu na szczeblach powiatowych zostaną zaprezentowani w powiatowych tygodnikach „Gazety Olsztyńskiej”/"Dziennika Elbląskiego".

Zwycięzcy plebiscytu na szczeblu województwa warmińsko-mazurskiego zostaną zaprezentowani w „Gazecie Olsztyńskiej”/"Dzienniku Elbląskim".

§13.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja konkursowa.

Dane osobowe:
Igor Hrywna
Arkadiusz Kolpert
Krystyna Rychlicka

§14..
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Plebiscycie.

Reklamacje:

§15
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 16.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§19
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§20
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§21
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gazetaolsztyńska.pl.l.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD