Regulamin plebiscytu Lokal z Duszą 2017

2017-03-20 13:36:56 (ost. akt: 2017-03-23 11:27:05)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Lokal z Duszą 2017" .
§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.
§3
Plebiscyt trwa od dnia 23.03.2017 r. do 03.07.2017 r.
§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
§6
1. Kandydatury na "Lokal z Duszą 2017" mogą zgłaszać czytelnicy, mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia.
2. Zgłoszenia przyjmujemy od 23 marca 2017. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30.06.2017 roku o godzinie 10.
3. Zgłoszenia można pozostawiać w postaci komentarza pod tekstami dotyczącymi Plebiscytu lub wysyłając je na adres: wydawca@gazetaolsztynska.pl
4. Właściciel każdego nominowanego lokalu może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.
5. Wymieniona w §12 Komisja ma prawo nie dopuścić zgłoszonego lokalu do udziału w Plebiscycie.
6. Tytuł "Lokalu z Duszą 2017" otrzyma 10 lokali, które uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu. Wszystkie otrzymają stosowny certyfikat z zaznaczonym miejscem, jakie zajęły w Plebiscycie.
7. W Plebiscycie moga brać udział wyłącznie lokale z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.
8. W przypadku, jeżeli z danego powiatu udział w Plebiscycie będzie brać 10 i więcej lokali organizator może dodatkowo wprowadzić kategorię "Lokal z Duszą 2017" dla danego powiatu. Decyzję taką podejmuje się najpóźniej 20.06.2017 roku.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią .

Koszt jednego sms’a wynosi 2,46 zł z VAT. Głosowanie rozpocznie się 23 marca 2017 r. i potrwa do 03 lipca 2017 r. do godz. 23.59.
§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.
§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególne lokale ze wskazaniem 10 lokali, które otrzymają tytuł "Lokal z Duszą 2016". 5/ podpisy osób wykonujących czynność.
§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Olsztyńskiej i Dzienniku Elbląskim oraz na stronach w tygodnikach lokalnych Grupy WM oraz na stronach internetowych Grupy WM:
1. gazetaolsztynska.wm.pl, mojemazury. pl, naszawarmia.pl, orientacja.wm.pl
2. bartoszyce.wm.pl, braniewo.wm.pl, elk.wm.pl, dzialdowo.wm.pl, gizycko.wm.pl, goldap.wm.pl, ilawa.wm.pl, ketrzyn.wm.pl, lidzbarkwarminmski.wm.pl, lubawa.wm.pl, morag.wm.pl,mragowo.wm.pl, nidzica.wm.pl, nowemiastolubawskie.wm.pl, olecko.wm.pl, ostroda.wm.pl, pisz.wm.pl, szczytno.wm.pl, wegorzewo.wm.pl

3. Ogłoszenie wyników na łamach Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego następi w specjalnym dodatku, który będzie miał objętość 2 lub 4 stron.

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

Katarzyna Szydlik
Krystyna Rychlicka
Igor Hrywna

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.
§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji
& 16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.
§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD