Fundusze! Przystań – skorzystaj! Opieka dla malucha, by mama mogła pracować

2017-02-14 00:00:01(ost. akt: 2017-02-13 16:36:29)

Autor zdjęcia: Paweł Kicowski

W 2016 roku w regionie było zarejestrowanych niewiele ponad 73 tys. bezrobotnych, a więc o ponad 11 tys. mniej niż przed rokiem. A może być jeszcze lepiej, bo w obecnej perspektywie RPO WM 2014-2020 na walkę z bezrobociem są 182 mln euro.
Kobieta zachodzi w ciążę, rodzi dziecko, bierze urlop macierzyński, a potem chce wrócić do pracy. I tu często zaczynają się problemy. Bo choć czeka na nią praca, nie zawsze ma opiekę nad dzieckiem. To nie jest zjawisko charakterystyczne dla naszego regionu ani nawet kraju. W krajach Unii Europejskiej już dawno zauważono, że kobiety potrzebują wsparcia w powrocie na rynek pracy.

— Dlatego w aktualnej perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 są przeznaczone specjalne środki na opiekę nad dziećmi do trzeciego roku życia, czy to w postaci klubów dziecięcych, czy poprzez zapewnienie wsparcia na żłobki czy opiekę indywidualną, a także na aktywizację zawodową osób wchodzących bądź powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych — wylicza Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. W obecnej perspektywie na walkę z bezrobociem w naszym regionie przeznaczono aż 182 mln euro.


— To zdecydowanie więcej niż w poprzedniej perspektywie, a trzeba powiedzieć, że tamte środki właśnie przynoszą efekty, co widać po spadającym od trzech lat bezrobociu — dodaje marszałek Brzezin, którego słowa potwierdza Zdzisław Szczepkowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie: — Rok 2016 był dobry dla rynku pracy. W naszym województwie mieliśmy zarejestrowanych niewiele ponad 73 tys. bezrobotnych, a więc o ponad 11 tys. mniej niż przed rokiem. A dodam jeszcze, że zaledwie w 2013 roku było ich aż 116 tys. Najlepsza sytuacja na rynku pracy jest w Olsztynie, gdzie bezrobocie wynosi mniej niż 5 proc., a najgorsza w powiatach przygranicznych. Jako powiat wybija się iławski z bezrobociem na poziomie 7 proc. Jest szansa, że sytuacja będzie jeszcze lepsza, bo RPO nie tylko wspiera tworzenie miejsc pracy, ale także pomaga bezrobotnym w podniesieniu kwalifikacji, by z tych nowych miejsc pracy mogli korzystać.

— Rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Wymaga od nas dostosowania, elastyczności, podnoszenia kwalifikacji, a czasem wręcz zdobycia zupełnie nowego zawodu — tłumaczy Zdzisław Szczepkowski. — W tej dziedzinie największe szanse mają młodzi ludzie przed 30 rokiem życia, do których adresowany jest program „Wiedza – edukacja – rozwój”.

W porównaniu z innymi grupami praca z młodzieżą daje najlepsze efekty, bo w ostatnim czasie udało się zaktywizować aż 4,5 tys. osób młodych, w porównaniu z 3,7 tys. zaktywizowanych osób po 30 roku życia. Powód jest taki, że młodzi ludzie nie tylko szybciej się uczą, ale też ze zdecydowanie większą łatwością zmieniają miejsca pracy czy zamieszkania.

Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
w Osi Priorytetowej 10. Regionalny rynek pracy:
10.1 — Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe, realizowane przez powiatowe urzędy pracy
10.2 — Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe
10.3 — Rozwój samozatrudnienia
10.4 — Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3
10.5 — Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe
10.6 — Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe
10.7 — Aktywne i zdrowe starzenie się
Więcej informacji na www.rpo.warmia.mazury.pl

Obrazek w tresci