Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną

2017-02-23 12:00:00(ost. akt: 2017-03-31 13:28:43)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną".

§2
Organizatorem Plebiscytu jest spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 8 301 000 zł., KRS 0000009446, REGON 470532106, NIP 7291981028.
§3
Plebiscyt trwa od dnia 24.02.2017 r. do 24.04.2017 r.
§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
§6
1. Kandydatury na "Najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną" zostały udostępnione Organizatorowi przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.
2. Każda OSP może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie. W takim wypadku osoby głosujące na taką OSP nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów, ani przeniesienia głosów na inną jednostkę OSP.
3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony następująco:
a) we wszystkich powiatach Warmii i Mazur przy czym OSP działające na terenie m.Elbląga zostaną dołączone do grupy OSP ziemskiego powiatu elbląskiego. Analogicznie OSP z m. Olsztyna zostana dołączone do grupy OSP olsztyńskiego powiatu ziemskiego.
b) spośród wszystkich kandydatów na poziomie powiatowym wyłonione zostaną dwie jednostki, którym zostaną przyznane tytuły Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej na Warmii i Mazurach w dwóch kategoriach: „Najpopularniejsza Ochotnicza Straż Pożarna, która znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” oraz „Najpopularniejsza Ochotnicza Straż Pożarna, która nie znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”,
c) o przyznaniu tytułu Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej na Warmii i Mazurach, zadecyduje ilość głosów na poziomie wojewódzkim uklasyfikowanych z wyników powiatowych.

4. Tytuł Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej danego powiatu otrzyma OSP, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu.

5. Kolejnych dwóch kandydatów danego powiatu, którzy otrzymają największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu zostaną przyznane tytuły Srebrnej i Brązowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany konkretnej OSP z listy danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 24.02.2017 roku i potrwa do 24 kwietnia 2016 r. do godz. 23.59.
Lista kodów i numerów:
Powiat Bartoszyce – „GB.OSP.X” na 7148
Powiat Braniewo – „IKAT.OSP.X” na 71601
Powiat Działdowo – „GD.OSP.X” na 7148
Powiat Elbląg – „DE.OSP.X” na 71160
Powiat Ełk – „RE.OSP.X” na 7148
Powiat Giżycko – „GG.OSP.X” na 7148
Powiat Gołdap – „KG.OSP.X” na 71160
Powiat Iława – „GI.OSP.X” na 7148
Powiat Kętrzyn – „GK.OSP.X” na 71051
Powiat Lidzbark Warmiński – „GL.OSP.X” na 7148
Powiat Mrągowo – „KM.OSP.X” na 71051
Powiat Nidzica – „GN.OSP.X” na 7148
Powiat Nowe Miasto Lubawskie – „NW.OSP.X” na 71160
Powiat Olecko – „GO.OSP.X” na 71160
Powiat Olsztyn – „GO.OSP.X” na 7148
Powiat Ostróda – „GS.OSP.X” na 71051
Powiat Pisz – „GP.OSP.X” na 71051
Powiat Szczytno – „NM.OSP.X” na 71160
Powiat Węgorzewo – „WT.OSP.X” na 71160
Na stronach internetowych widoczne będą rankingi, które mogą zostać wyłączone w dniu zakończenia głosowania.
§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie SMS poparte bilingiem.
§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/liczbę prawidłowo nadesłanych SMS-ów; 3/ ilość głosów oddanych na poszczególne OSP, ze wskazaniem tej, która zostanie Najpopularniejszą Ochotniczą Strażą Pożarną; 4/liczbę głosów oddanych na poszczególne OSP, które zostaną Srebrną i Brązową OSP w Powiecie; 5/ liczbę głosów oddanych na poszczególne OSP, które otrzymają tytuł Najpopularniejszej OSP w województwie warmińsko-mazurskim; 6/ podpisy osób wykonujących czynność.
§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu na Najpopularniejszą OSP Powiatu nastąpi na łamach tygodników lokalnych „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”, ogłoszenie, która z OSP otrzyma tytuł Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zostanie opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim” oraz na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.pl oraz dziennikelblaski.wm.pl.

§12
Swoje, niezależne od wynikków plebiscytu wyróźnienia, przyzna Kapituła w składzie:

Andrzej Abako - ZG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Grzegorz Matczyński - dyrektor wykonawczy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Stanisław Mikulak - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
bryg. Andrzej Olszewik, Naczelnik Wydziału KW PSP w Olsztynie
Igor Hrywna, redaktor naczelny gazety Olsztyńskiej

§13
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Igor Hrywna
2/ Katarzyna Szydlik
3/ Mirosław Wieczorek

§14
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§15
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§16
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji
§ 17
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.
§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§20
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl, www.dziennikelblaski.pl