Regulamin do questu " Warmiński Jarmark Świąteczny"

2016-12-14 11:08:19(ost. akt: 2016-12-14 16:24:36)
Regulamin questu Warmiński Jarmark Świąteczny

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Questu:
Quest będzie prowadzony pod nazwą „Warmiński Jarmark Świąteczny”

2. Podmiotem urządzającym Quest zwanym dalej „Organizatorem” jest „GRUPA WM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

3. Zasięg questu.
Quest odbędzie się na obszarze Olsztyna, na terenie olsztyńskiej starówki w województwie warmińsko-mazurskiej

4. Czas trwania questu.
Quest trwa 15 grudnia 2016 od godz. 15:00 do 17 grudnia 2016 do godz. 18:00

UCZESTNICY QUESTU
1. Uczestnikiem questu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt. 2 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

2. Wzięcie udziału w queście jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu questu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w questu.

KOMISJA
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu questu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do questu oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję.

ZASADY QUESTU
1. Udział w questu jest możliwy po pobraniu na telefon aplikacji „Olsztyn- różne strony miasta”. Quest można wykonać w terminie 15 grudnia 2016 od godz. 15:00 do 17 grudnia 2016 do godz. 18:00

2. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w queście.

3. Po przekroczeniu terminu wykonania questu wyniki będą odrzucone.

4. Dla określonego użytkownika brana jest pod uwagę tylko pierwsza próba przejścia trasy.

5. Uczestnik questu powinien posiadać urządzenie smartfon lub tablet z systemem Android lub IOS umożliwiające pobranie aplikacji oraz zrealizowanie questu.

NAGRODA
1. Nagrodami w queście dla 3 pierwszych miejsc będą:
Świąteczne zestawy upominków
2. Fundatorem nagród jest organizator Urząd Miasta Olsztyn

OGŁOSZENIE WYNIKÓW QUESTU
1. Wyłonienie zwycięzcy będzie możliwe dzięki porównaniu wyników z aplikacji użytkownika z listą dostępną w panelu administracyjnym zawierającą wszystkich użytkowników biorących udział w queście.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 grudnia o godzinie 18.20 przy scenie Staromiejskiej w Olsztynie znajdującej się na olsztyńskiej starówce . Podczas ogłaszania wyników obecność jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności podczas ogłaszania wyników osoby identyfikującej się uzyskanym wynikiem rozgrywki, nagroda zostanie przyznana kolejnemu graczowi z listy z kolejnym wynikiem.
3. W przypadku dwóch lub więcej graczy, którzy uzyskają taką samą ilość punktów, wygra ten, który będzie miał krótszy czas przejścia questu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom questu do wglądu na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy . Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad questu, a co za tym idzie także treści regulaminu.