Po pierwsze gospodarka

2016-11-24 16:12:55 (ost. akt: 2016-12-09 09:38:19)

Autor zdjęcia: Kamil Foryś

Aż 320 mln euro, czyli niemal jedna piąta pieniędzy z RPO WiM 2014-2020, trafi do osi Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur. Pieniądze są przeznaczone na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki naszego regionu.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie to instytucja, która odpowiada za zagospodarowanie części funduszy unijnych w osi Inteligentna gospodarka.,
— Wdrażamy osiem poddziałań. Łącznie jest w nich do rozdysponowania między nasze przedsiębiorstwa ponad 140 mln euro — mówi Anna Szymanowska, zastępca dyrektora Wydziału Wdrażania Programów Unijnych w WMARR.

Poddziałania, które wdraża WMARR, to: działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współpraca biznesu z nauką, firmy w początkowej fazie rozwoju, pakietowanie produktów i usług, technologie informacyjno-komunikacyjne dla przedsiębiorstw, internacjonalizacja MŚP, wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego naszego regionu.
WMARR przeprowadziła już osiem konkursów na dofinansowanie projektów. Obecnie trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 1.3.2, czyli firmy w początkowej fazie rozwoju. Wnioski, które wpływają do WMARR, są rozpatrywane systematycznie, co miesiąc. Nabór potrwa do lipca 2017 roku.

W tym konkursie wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na rynku nie dłużej niż 3 lata. Do podziału jest ok. 10 mln euro.

Poddziałanie składa się z dwóch etapów. Według schematu pierwszego przedsiębiorstwa mogą starać się o uzyskanie wsparcia na projekty doradcze, na opracowanie innowacyjnego pomysłu oraz na analizę rynku i przeprowadzenie badań pod kątem zainteresowania nowym produktem czy usługą.

Tu maksymalna dotacja wynosi 75 tys. zł.

Drugi schemat to już wsparcie typowo inwestycyjne, a pomoc finansowa może wynieść nawet do pół miliona złotych. Jednak jest jeden warunek: aby uzyskać wsparcie, trzeba pozytywnie przejść etap pierwszy.
Do tej pory największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszył się konkurs na wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Tu wartość złożonych wniosków niemal dwukrotnie przewyższyła pulę dostępnych środków w tym konkursie, czyli 65 mln zł.
— Im bardziej innowacyjny pomysł, tym większe szanse na uzyskanie dofinansowania — podkreśla dyrektor Szymanowska.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m.in. o pomoc finansową na wprowadzenie danego produktu czy usługi na zagraniczne rynki. Na konkurs w poddziałaniu internacjonalizacja MŚP wpłynęło 46 projektów, które są obecnie weryfikowane. Tu do podziału czeka 15 mln euro.

Kiedy WMARR ogłosi kolejne konkursy? — W tej chwili trwa ustalanie harmonogramu konkursów na przyszły rok — tłumaczy dyrektor Szymanowska. — Pierwsze konkursy planujemy ogłosić już w lutym.

Informacji o konkursach dla przedsiębiorców można szukać na stronach: www. wmarr.olsztyn.pl oraz www.rpo.warmia.mazury.pl. Są tam podane informacje o terminach naborów, kwotach alokacji, jak też warunkach, jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie.
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Unia Europejska

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.