Regulamin. Zimowy Brzdąc 2016

2016-11-17 14:35:24 (ost. akt: 2016-11-17 14:39:10)
§1. Informacje ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Zimowego Brzdąca w 2016 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

§2. Organizator
Organizatorem Plebiscytu jest „GRUPA WM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania plebiscytu
Plebiscyt trwa od 18 listopada 2016 roku do do 30 stycznia 2017 roku i swoim zasięgiem obejmuje woj. warmińsko – mazurskie za wyjątkiem Elbląga i powiatu ziemskiego elbląskiego.

§4. Uczestnicy
1.W plebiscycie mogą brać udział dzieci w wieku do 10 lat (wg. stanu w roku 2016) zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewnych lub powinowatych do II stopnia.

3. Plebiscyt odbywa sie dwuetapowo. Od 18 listopada 2016 do 13 stycznia do godziny 23.59 wybieramy Zimowego Brzdąca w poszczególnych powiatach. Od 14 stycznia do 30 stycznia 2017 do godziny 23.59 roku wybieramy Zimowego Brzdąca na szczeblu regionalnym.,

4. Zwycięzca z każdego powiatu bierze udział w plebiscycie na szczeblu regionalnym , dodatkowo przechodzi 5 kandydatów posiadających największą ilość punktów ze wszystkich powiatów zajmując inne miejsce niż pierwsze.

5. Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres:

powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl
powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl
powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl
powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl
powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl
powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl
powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl
powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl
powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl
powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl
powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl
powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl
powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl
powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl
powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl
powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl
powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl
powiat olsztyński: wydawca@gazetaolsztynska.pl

6. Kandydatów można zgłaszać w terminie do 12 stycznia 2017 roku do godz. 23:59. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: Zimowy Brzdąc 2016.

7. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię i nazwisko dziecka, wiek i miejscowość
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekunów prawnych do wykorzystania przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz numer telefonu do kontaktu.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

8. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.

9. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach WWW Organizatora.

§5. Zwycięzca

1. Plebiscyt odbywa sie dwuetapowo. Od 18 listopada 2016 do 13 stycznia do godziny 23.59 wybieramy Zimowego Brzdąca w poszczególnych powiatach. Tytuł w danym powiecie otrzyma dziecko, które uzyska największą liczbę punktów poprzez prawidłowo oddane głosy(SMS).

2. Od 14 stycznia do 30 stycznia 2017 do godziny 23.59 roku wybieramy Zimowego Brzdąca na szczeblu regionalnym.

3. Biorą w nim udział zwycięzcy z każdego powiatu, oraz dodatkowo 5 kandydatów z regionu z największą ilością punktów. Punkty nie przechodzą ze szczebla powiatowego.

4. Tytuł Zimowego Brzdąca "Gazety Olsztyńskiej" otrzyma dziecko, które uzyska największą liczbę punktów poprzez prawidłowo oddane głosy(SMS) na koniec drugiego etapu.

5. Zwycięzcy na szczeblu powiatowym zostaną zaprezentowani w tygodnikach lokalnych wydawanych przez grupę WM.

6. Zwycięzca oraz dzieci, które zajęły 2 i 3 miejsce na szczeblu regionalnym zostaną zaprezentowane w "Gazecie Olsztyńskiej".

§ 6. Głosowanie
1. Głosowanie na Zimowego Brzdąca odbywa się za pomocą SMS-ów nadsyłanych do 13 stycznia do godziny 23.59 (szczebel powiatowy) i do 30 stycznia 2017 do godziny 23.59 (szczebel regionalny).
2. Koszt wysłania 1 SMS to odpowiednio
1,23 zł z VAT za 1 punkt,
2,46 zł z VAT za 3 punkty,
3,69 zł z VAT za 5 punktów.
Wszelkie numery bramek wraz z kodami im odpowiadającymi umieszczone zostaną w artykułach na stronach WWW Organizatora
3. Na stronach internetowych widoczny będzie ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania (1-2 dni przed końcem głosownia).
4. Głosowanie w danym powiecie zaczyna się po zgłoszeniu 2 kandydatur.

§ 7.
1.Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów(SMS-ów).
3. Nadesłanie zdjęcia do plebiscytu oznacza, iż rodzic lub opiekun dziecka oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin, spełnia jego warunki oraz wyraża zgodę na jego stosowanie. Nadesłanie zdjęcia dziecka niezgodnie z regulaminem uprawnia Organizatora do wyciągnięcia pełnych konsekwencji prawnych wobec osób dopuszczających się takiego działania.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych SMS-ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w „Gazecie Olsztyńskiej” i na stronach WWW Organizatora.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Katarzyna Szydlik,
b) Igor Hrywna,
c) Przemek Cieszyński

§13 Ochrona danych
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w plebiscycie, nadsyłając zgłoszenie dziecka, jak i głosując wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) oraz wyrażają zgodę na ujawnienie danych osobowych w zakresie wskazanym w § 5 regulaminu. Jednocześnie osoby te mają prawo do wglądu do tych danych oraz ich poprawiania.

§15 Reklamacje
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 16.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 17.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§18
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi SMS-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§19 Postanowienia końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§20
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§21
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na www.gazetaolsztynska.pl