Regulamin plebiscytu na Najlepszego Listonosza

2016-09-29 08:39:09(ost. akt: 2016-09-29 08:41:44)

Autor zdjęcia: flickr.com

Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin plebiscytu na Najlepszego Listonosza
REGULAMIN
PLEBISCYTU na Najlepszego Listonosza
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) dla listonoszy oraz zasady wyłonienia, spośród osób, które nadesłały kupony plebiscytowe (zwanych dalej Czytelnikami) zdobywców nagród dla czytelników.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3
Plebiscyt trwa od dnia 1 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r..

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
1. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
2.Zgłoszony do Plebiscytu Listonosz może zrezygnować z dalszego udziału wysyłając do Organizatora pismo powiadamiające o rezygnacji oraz zawierające imię, nazwisko i miejsce pracy.

§6
1. Tytuł Najlepszego Listonosza otrzyma kandydat, który uzyska największą liczbę głosów oddanych na kuponach plebiscytowych. Wyłonione zostanie również II i III miejsce. Laureaci Plebiscytu otrzymają nagrody pieniężne:
Za I miejsce w wysokości 889 zł brutto
Za II miejsce w wysokości 500 zł netto
Za III miejsce w wysokości 300 zł netto
2. Od wartości nagrody za I miejsce Organizator potrąci należną zaliczkę na podatek dochodowy od wygranej (10%) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


§7
Głosowanie odbywa się w następujący sposób:
1.W terminie od 1 października 2016 do 29 listopada 2016 na łamach Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego publikowany będzie kupon plebiscytowy za pomocą którego będzie można oddać głosy na zgłoszonych kandydatów.
3.Na łamach Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego będzie publikowany ranking Listonoszy, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§8
1. Prawidłowo wypełniony kupon plebiscytowy powinien zawierać:
- imię i nazwisko kandydata na Laureata Plebiscytu – Listonosza zatrudnionego w Poczta Polska SA na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
- dane osobowe Czytelnika: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego;
- datę i podpis osoby wypełniającej kupon;
- zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Czytelnika na potrzeby plebiscytu.

§9
1.Prawidłowo wypełnione kupony należy dostarczyć w terminie do 5 grudnia 2016 r. do siedziby Gazety Olsztyńskiej na adres 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5 lub do redakcji lokalnych Gazety Olsztyńskiej.
2.Czytelnik uczestniczący w Plebiscycie może oddać dowolną ilość głosów.

§10
1. Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem
2. Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość prawidłowo wypełnionych kuponów;
3/ ilość kuponów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
4/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Laureatów ze wskazaniem Laureatów I, II i III miejsca;
5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu czuwać będzie komisja w składzie:
- Maciej Osowicki- GRUPA WM Sp. z o.o.
- Katarzyna Celmer-Lipińska- GRUPA WM Sp. z o.o.
- Marzena Bachmura- Region sieci w Olsztynie.

§12
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi 12grudnia 2016r.

§13
1.Nagroda wydana będzie przelewem na wskazany przez Laureata rachunek bankowy albo w kasie Organizatora.
2. Zdobywca I Nagrody winien podać Organizatorowi dane umożliwiające złożenie deklaracji podatkowej.
3.Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
4.Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na inną nagrodę.

§14
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 30 dni od zawiadomienia o jej przyznaniu przez Organizatora prawo do nagrody wygasa. Staje się ona nagrodą w innym plebiscycie organizowanym przez Organizatora.

§15
1.Administratorem danych osobowych w zakresie określonym w §8, osób biorących udział w Plebiscycie jest Organizator, który będzie przetwarzał dane zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926).
2.Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu, a w szczególności:
- wyłonienia Laureatów Plebiscytu,
- wyłonienia Zdobywców Nagród,
- wydania nagrody.
3.Czytelnicy biorący udział w Plebiscycie wyrażają dobrowolną, pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora (brak zgody uniemożliwia uczestnictwo w Plebiscycie) oraz mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
4.Czytelnicy podający dane Listonosza określone w §8 ust.1 mają obowiązek poinformować Listonosza o przekazaniu jego danych na cele Plebiscytu i posiadać jego zgodę.

§16
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§17
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§18
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§19
Kupony wypełnione i przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§20
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§21
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§22
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy/