Regulamin plebiscytu na Inwestycję Roku

2016-09-23 05:07:01 (ost. akt: 2016-09-27 17:14:43)
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Akcji Inwestycja Roku na Warmii i Mazurach.

§1.
Organizatorem akcji jest „GRUPA WM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§2. Czas trwania:
Akcja trwa od  22 września 2016 r. do 21 października 2016 r.

Podczas głosowania w dniach od 22 września 2016 do 21 października 2016 zostaną wybrane inwestycje, przedsiębiorcy oraz firmy z obszaru obecnego województwa warmińsko-mazurskiego, które wniosły znaczący wkład w rozwój gospodarczy regionu oraz samorząd na terenie którego znajdują się te inwestycje za okazaną pomoc i wsparcie w ich funkcjonowaniu.


§3.
Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§4
W akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu akcji ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5 Zwycięzca:
Tytuł Inwestycji Roku otrzyma inwestycja, przedsiębiorca oraz firma, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych punktów podczas akcji. Tytuł zostanie przyznany w następujących kategoriach: społeczna odpowiedzialność biznesu, inwestycja przyjazna środowisku, wykorzystanie środków unijnych, inwestycja w rozwój edukacji i kultury, inwestycja przyjazna rodzinie i mieszkańcom. Dodatkowo spośród zgłoszonych kandydatów komisja konkursowa wybierze przedsiębiorstwo/przedsiębiorcę Inwestycji Roku 2015

§6 Głosowanie:
Głosowanie odbywa się poprzez głosowanie SMS

Na serwisach internetowych „Gazety Olsztyńskiej” opublikowane zostaną listy inwestycji, przedsiębiorców oraz firm, na które będzie można głosować w czasie trwania akcji, za pomocą SMS-ów nadsyłanych na numery podane w artykułach .

Głosowanie przez SMS
Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana kandydatowi za wysłanie SMS-a za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

2,46 zł – 3 punkty
3,69 zł - 5 punktów
Zasady głosowania przez SMS zostaną podane w artykułach.
.

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking SMS-owy, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania. Na stronie można śledzić wyniki głosowania SMS-owego

2.
§8 Zasady głosowania:
1. Prawidłowo oddanym głosem w akcji jest głos oddany przez osobę pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych:
- za pomocą SMS-a wysłanego z telefonu komórkowego na numery podane w artykułach do 21 października 2016 roku do godz. 23:59.

3. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
4. Na 3 ostatnie dni głosowania ranking zostanie wyłączony.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§10
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§11
Wyniki Akcji będą opublikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej” oraz na stronach serwisów  powiatowych po 22 października 2016. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Akcji, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja.

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Akcja należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Akcja-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji
(o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§15
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§16
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17
Biling sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Akcji i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Akcji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)problemy w funkcjonowaniu Akcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Akcji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Akcji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Akcji.
3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.

§ 20
1. Uczestnicy Akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (które podają dobrowolnie poprzez udział w głosowaniu) przez Organizatora Akcji do celów związanych z realizacją niniejszej Akcji.
2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Akcji w celu:
a) realizacji Akcji,
b) wyłonienia zwycięzców Akcji,
3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.