Regulamin Plebiscytu Wielkie Serce

2016-09-09 12:00:00 (ost. akt: 2016-11-07 10:09:10)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Wielkie Serce".

§2
Organizatorem Plebiscytu jest spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 8 301 000 zł., KRS 0000009446, REGON 470532106, NIP 7291981028.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 9.09.2016 r. do 7.11.2016 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Kandydatury mogą zgłaszać czytelnicy, mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia.
2. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie kandydatury drogą elektroniczną na adres:
powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl
powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl
powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl
powiat elbląski: gazeta@dziennikelblaski.pl
powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl
powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl
powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl
powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl
powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl
powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl
powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl
powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl
powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl
powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl
powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl
powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl
powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl
powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl
powiat olsztyński: wydawca@gazetaolsztynska.pl
3. Kandydatury Lekarzy do tytułu Wielkie Serce będą też udostępnione Organizatorowi przez NFZ w Olsztynie.
4. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie. W takim wypadku osoby głosujące na tego kandydata nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów, ani przeniesienia głosów na inną osobę
5. Plebiscyt zostanie przeprowadzony następująco:
a) we wszystkich powiatach Warmii i Mazur,
b) spośród wszystkich kandydatów na poziomie powiatowym wyłonieni zostaną laureaci, którym zostaną przyznane tytuły Wielkiego Serca w podziale na kategorie:
- stomatolog
- okulista
- ginekolog
- lekarz rodzinny
- chirurg
- pielęgniarka i położna

c) o przyznaniu tytułu Wielkie Serce na Warmii i Mazurach, zadecyduje liczba głosów na poziomie wojewódzkim uklasyfikowanych z wyników powiatowych.
6. Tytuł Wielkiego Serca danego powiatu otrzyma kandydat, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu.

§7 W kategorii Przyjazny Szpital i Przyjazna Przychodnia plebiscyt trwa
od dnia 17.10.2016 r. do 7.11.2016 r.
a. W każdym powiecie przyznany zostanie jeden tytuł dla przychodni.Tytuł w danym powicie otrzyma przychodnia, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu.
b. o przyznaniu tytułu na szczeblu regionalnym, zadecyduje liczba głosów na poziomie wojewódzkim uklasyfikowanych z wyników powiatowych.
c. Tytuł Przyjazny Szpital otrzyma placówka, która otrzyma największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu na poziomie wojewódzkim. Zostana również przyznane dyplomy za zajęcie II i III miejsca.

§8
Głosowanie polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany konkretnym kandydatom z listy danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 2,46 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 9 września 2016 r. o godz. 12.00 i potrwa do 7 listopada 2016 r. do godz. 23.59.
Lista kodów i numerów:
Powiat Bartoszyce – „GB.WS.X” na 7248
Powiat Braniewo – „IKAT.WS.X” na 72601
Powiat Działdowo – „GD.WS.X” na 7248
Powiat Elbląg – „DE.WS.X” na 72160
Powiat Ełk – „RE.WS.X” na 7248
Powiat Giżycko – „GG.WS.X” na 7248
Powiat Gołdap – „KG.WS.X” na 72160
Powiat Iława – „GI.WS.X” na 7248
Powiat Kętrzyn – „GK.WS.X” na 72051
Powiat Lidzbark Warmiński – „GL.WS.X” na 7248
Powiat Mrągowo – „KM.WS.X” na 72051
Powiat Nidzica – „GN.WS.X” na 7248
Powiat Nowe Miasto Lubawskie – „NW.WS.X” na 72160
Powiat Olecko – „GO.WS.X” na 72160
Powiat Olsztyn – „GO.WS.X” na 7248
Powiat Ostróda – „GS.WS.X” na 72051
Powiat Pisz – „GP.WS.X” na 72051
Powiat Szczytno – „NM.WS.X” na 72160
Powiat Węgorzewo – „WT.WS.X” na 72160.

§9
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§10
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie SMS poparte bilingiem.

§11
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/liczbę prawidłowo nadesłanych SMS-ów; 3/ ilość głosów oddanych ze wskazaniem laureata; 4/liczbę głosów oddanych na kandydatów w Powiecie; 5/ liczbę głosów oddanych w województwie warmińsko-mazurskim; 6/ podpisy osób wykonujących czynność.

§12
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi 24-25 listopada na łamach tygodników lokalnych „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztynska.pl oraz dziennikelblaski.wm.pl.

§13
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Igor Hrywna
2/ Katarzyna Szydlik
3/ Przemysław Cieszyński

§14
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§15
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§16
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

§ 17
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§20
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl, www.dziennikelblaski.pl