Regulamin plebiscytu Superpies i Superkot 2016

2016-07-25 10:49:10 (ost. akt: 2016-07-27 19:40:28)
Regulamin plebiscytu Superpies i Superkot 2016

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Superpsa i Superkota 2016 (zwanego dalej Plebiscytem). Plebiscyt zostanie przeprowadzony w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, działdowskim, ełckim, giżyckim, gołdapskim, iławskim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, nowomiejskim, oleckim, olsztyńskim, ostródzkim, piskim, szczycieńskim i węgorzewskim. W każdym z wymienionych powiatów zostanie wybrany Superpies i Superkot 2016.

Organizator:
§2.
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106 (zwana dalej Organizatorem).

Czas trwania:
§3.
Plebiscyt trwa od 25 lipca do 31 sierpnia 2016 roku.

Uczestnicy:
§4.
1.
2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu.
3. Zgłoszenie psa lub kota do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres:
powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl
powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl
powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl
powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl
powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl
powiat Gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl

powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl

powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl
powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl
powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl
powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl
powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl
powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl
powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl
powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl
powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl
powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl
powiat olsztyński: wydawca@gazetaolsztynska.pl
powiat elbląski: gazeta@dziennikelblaski.pl


Kandydatury można zgłaszać do końca trwania Plebiscytu. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.

4. Prawidłowe zgłoszenie psa lub kota do Plebiscytu powinno zawierać:
- zdjęcie psa(podpisane imieniem psa).
- zgodę właściciela do wykorzystania przez Organizatora zdjęcia psa na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- numer telefonu do kontaktu, oraz imię, nazwisko właściciela i adres zamieszkania.

W temacie e-maila należy napisać: Superpies i superkot 2016.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

5. Psy i koty zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone (stosownie do miejsca zamieszkania dziecka) na stronach: bartoszyce.wm.pl, braniewo.wm.pl, dzialdowo.wm.pl, dziennikelblaski.wm.pl, elk.wm.pl, gizycko.wm.pl, goldap.wm.pl, ilawa.wm.pl, ketrzyn.wm.pl, lidzbarkwarminski.wm.pl, mragowo.wm.pl, nidzica.wm.pl, nowemiasto.wm.pl, olecko.wm.pl, olsztyn.wm.pl, ostroda.wm.pl, pisz.wm.pl, szczytno.wm.pl, wegorzewo.wm.pl
7. Zdjęcia psów i kotów zostaną zamieszczone w dwóch odrębnych galeriach.
8. Na jednym zdjęciu powinien znajdować się jeden pies lub jeden kot.

Zwycięzcy:
§5.
Tytuł Superpsa 2016 w danym powiecie otrzyma pies, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Tytuł Superkota 2016 w danym powiecie otrzyma kot, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

&6
Dodatkowo przyznane zostaną tytuły Superpsa i Superkota "Gazety Olsztyńskiej" i „Dziennika Elbląskiego”. Otrzymają je pies i kot, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu na szczeblu powiatowym.

Głosowanie:
§ 6.
Głosowanie polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany konkretnej/konkretnemu kandydatowi z listy danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się po otrzymaniu co najmniej dwóch zgłoszeń i potrwa do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 23.59.
Lista kodów i numerów:
Powiat Bartoszyce – Superpies „GB.SP.X” na 7148 Superkot „GB.SK.X” na 7148
Powiat Braniewo – Superpies „IKAT.SP.X” na 71601 Superkot „IKAT.SK.X” na 71601
Powiat Działdowo – Superpies „GD.SP.X” na 7148 Superkot „GD.SK.X” na 7148
Powiat Elbląg – Superpies „DE.SP.X” na 71160 Superkot „DE.SK.X” na 71160
Powiat Ełk – Superpies „RE.SP.X” na 7148 Superkot „RE.SK.X” na 7148
Powiat Giżycko – Superpies „GG.SP.X” na 7148 Superkot „GG.SK.X” na 7148
Powiat Gołdap – Superpies „KG.SP.X” na 71160 Superkot „KG.SK.X” na 71160
Powiat Iława – Superpies „GI.SP.X” na 7148 Superkot „GI.SK.X” na 7148
Powiat Kętrzyn – Superpies „GK.SP.X” na 71051 Superkot „GK.SK.X” na 71051
Powiat Lidzbark Warmiński – Superpies „GL.SP.X” na 7148 Superkot „GL.SK.X” na 7148
Powiat Mrągowo – Superpies „KM.SP.X” na 71051 Superkot „KM.SK.X” na 71051
Powiat Nidzica – Superpies „GN.SP.X” na 7148 Superkot „GN.SK.X” na 7148
Powiat Nowe Miasto Lubawskie – Superpies „NW.SP.X” na 71160 Superkot „NW.SK.X” na 71160
Powiat Olecko – Superpies „GO.SP.X” na 71160 Superkot „GO.SK.X” na 71160
Powiat Olsztyn – Superpies „GO.SP.X” na 7148 Superkot „GO.SK.X” na 7148
Powiat Ostróda – Superpies” GS.SP.X” na 71051 Superkot „GS.SK.X” na 71051
Powiat Pisz – Superpies „GP.SP.X” na 71051 Superkot „GP.SK.X” na 71051
Powiat Szczytno – Superpies „NM.SP.X” na 71160 Superkot „NM.SK.X” na 71160
Powiat Węgorzewo – Superpies „WT.SP.X” na 71160 Superkot „WT.SK.X” na 71160

Na stronach internetowych będzie prezentowany ranking, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§ 7.
1. Sms-y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms-ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Ogłoszenie wyników:

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie gazetaolsztynska.pl
Superpies i Superkot 2016 zostaną zaprezentowane w powiatowych tygodnikach „Gazety Olsztyńskiej”.
Superpies i Superkot województwa warmińsko-mazurskiego zostaną zaprezentowani w „Gazecie Olsztyńskiej”

§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja konkursowa.

Dane osobowe:
Przemysław Cieszyński
Paweł Gęsicki
Igor Hrywna


§12.
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Plebiscycie.

Reklamacje:

§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms-ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gazetaolsztyńska.pl.