Regulamin. Plebiscyt "ELka na 5 z plusem"

2016-07-04 11:08:07 (ost. akt: 2016-07-04 11:37:28)
Regulamin. Plebiscyt "ELka na 5 z plusem"

§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "ELka na 5 z plusem" .

§2

Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3

Plebiscyt trwa od dnia 04.07.2016 r. do 31.07.2016 r.

§4

Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5

W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6

1. Kandydatury do tytułu "ELka na 5 z plusem" mogą zgłaszać czytelnicy, mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia.

2. Zgłoszenia przyjmujemy od 2 lipca 2016 r. Kandydatury można zgłaszać do końca trwania Plebiscytu.

3. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie kandydatury drogą elektroniczną na adres:

powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl

powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl

powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

powiat elbląski: gazeta@dziennikelblaski.pl

powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl

powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl

powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl

powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl

powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl

powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl

powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl

powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl

powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl

powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl

powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl

powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl

powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl

powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl

powiat olsztyński: wydawca@gazetaolsztynska.pl

4. Właściciel każdej nominowanej szkoły nauki jazdy samochodem może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.

5. Wymieniona w §12 Komisja ma prawo nie dopuścić zgłoszonej Szkoły do udziału w Plebiscycie.

6. Tytuł "ELka na 5 z plusem" danego powiatu otrzymają Szkoły, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

7. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie Szkoły z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

8. Dodatkowo przyznane zostaną tytuły "ELka na 5 z plusem" województwa warmińsko-mazurskiego. Otrzymają je Szkoły, które uzyskają największą liczbę głosów ze wszystkich powiatów.


§7

Głosowanie polega na wysłaniu głosu sms’em:

Powiat Bartoszyce – Szkoła Jazdy „GB.L.X” na 7148

Powiat Braniewo – Szkoła Jazdy „IKAT.L.X” na 71601

Powiat Działdowo – Szkoła Jazdy „GD.L.X” na 7148

Powiat Elbląg – Szkoła Jazdy „DE.L.X” na 71160

Powiat Ełk – Szkoła Jazdy „RE.L.X” na 7148

Powiat Giżycko – Szkoła Jazdy „GG.L.X” na 7148

Powiat Gołdap – Szkoła Jazdy „KG.L.X” na 71160

Powiat Iława – Szkoła Jazdy „GI.L.X” na 7148

Powiat Kętrzyn – Szkoła Jazdy „GK.L.X” na 71051

Powiat Lidzbark Warmiński – Szkoła Jazdy „GL.L.X” na 7148

Powiat Mrągowo – Szkoła Jazdy „KM.L.X” na 71051

Powiat Nidzica – Szkoła Jazdy „GN.L.X” na 7148

Powiat Nowe Miasto Lubawskie – Szkoła Jazdy „NW.L.X” na 71160

Powiat Olecko – Szkoła Jazdy „GO.L.X” na 71160

Powiat Olsztyn – Szkoła Jazdy „GO.L.X” na 7148

Powiat Ostróda – Szkoła Jazdy „GS.L.X” na 71051

Powiat Pisz – Szkoła Jazdy „GP.L.X” na 71051

Powiat Szczytno – Szkoła Jazdy „NM.L.X” na 71160

Powiat Węgorzewo – Szkoła Jazdy „WT.L.X” na 71160


X to numer przypisany konkretnej Szkole. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł z VAT. Głosowanie rozpocznie się 4 lipca 2016 r. o godz. 12.00 i potrwa do 31 lipca 2016 r. do godz. 23.59.

§8

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10

Protokół powinien zawierać:

1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególne lokale ze wskazaniem lokali, które otrzymają tytuły "ELka na 5 z plusem". 5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11

Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Olsztyńskiej, Dziennika Elbląskiego i tygodników lokalnych Grupy WM oraz na stronach internetowych Grupy WM:

1. gazetaolsztynska.wm.pl, dziennikelblaski.wmp.pl, mojemazury. pl, naszawarmia.pl, orientacja.wm.pl

2. bartoszyce.wm.pl, braniewo.wm.pl, elk.wm.pl, dzialdowo.wm.pl, gizycko.wm.pl, goldap.wm.pl, ilawa.wm.pl, ketrzyn.wm.pl, lidzbarkwarminmski.wm.pl, lubawa.wm.pl, morag.wm.pl,mragowo.wm.pl, nidzica.wm.pl, nowemiastolubawskie.wm.pl, olecko.wm.pl, ostroda.wm.pl, pisz.wm.pl, szczytno.wm.pl, wegorzewo.wm.pl

§12

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

Igor Hrywna

Przemysław Cieszyński

Paweł Gęsicki


§13

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14

Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

& 16

Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl