Regulamin plebiscytu “Dziewczyna lata 2016”

2016-06-15 12:00:00(ost. akt: 2016-06-16 18:21:17)
Art. 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 o kapitale zakładowym 8.301.000,- zł. (zwana dalej Organizatorem).

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

1. Plebiscyt dotyczy wyboru Dziewczyny Lata 2016.

2. Zasięg plebiscytu obejmuje woj. warmińsko-mazurskie.

3.W plebiscycie mogą brać udział kandydatki od 18 do 30 r.ż.

4. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jednego zdjęcia na adres:

powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl

powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl

powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

powiat elbląski: gazeta@dziennikelblaski.pl

powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl

powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl

powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl

powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl

powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl

powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl

powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl

powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl

powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl

powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl

powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl

powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl

powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl

powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl

powiat olsztyński: wydawca@gazetaolsztynska.pl

5. Prawidłowe zgłoszenie zdjęcia do Plebiscytu powinno zawierać:

- zgodę kandydatki na wykorzystanie przez Organizatora jej wizerunku na potrzeby plebiscytu oraz akceptację postanowień regulaminu: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i akceptuję postanowienia regulaminu”

- dane kandydatki: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia

- numer telefonu do kontaktu.

W temacie e-maila należy wpisać: Dziewczyna lata 2016.

6. Zdjęcie nie może naruszać obowiązującego prawa i norm społeczno - moralnych

7. Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 5 MB

8. Zdjęcie powinno być wyraźne i czytelne

9. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatek i opublikowania wyników.

10. Zdjęcia zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.

11. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronach internetowych: bartoszyce.wm.pl , braniewo.wm.pl , dzialdowo.wm.pl , dziennikelblaski.pl, elk.wm.pl , gizycko.wm.pl , goldap.wm.pl , ilawa.wm.pl , ketrzyn.wm.pl , lidzbarkwarminski.wm.pl , mragowo.wm.pl , nidzica.wm.pl , nowemiasto.wm.pl , olecko.wm.pl , olsztyn.wm.pl , ostroda.wm.pl , pisz.wm.pl , szczytno.wm.pl , wegorzewo.wm.pl

12. Zgłoszenie do plebiscytu może przesłać osoba pełnoletnia.

13. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji.

Art. 3. ZASADY PLEBISCYTU

1. Plebiscyt jest podzielony na dwa etapy.

2. Etap pierwszy polega na wyłonieniu Dziewczyny Lata każdego powiatu.

3. Do etapu drugiego zostaną zakwalifikowane kandydatki, które w głosowaniu na szczeblu powiatowym zajęły trzy pierwsze miejsca, za wyjątkiem Olsztyna, Elbląga i Ełku, gdzie zakwalifikowanych zostanie po pięć kandydatek. Dodatkowo zostanie zakwalifikowanych 15 kandydatek, które otrzymały łącznie największą liczbę głosów w rankingu na szczeblach powiatowych, niezależnie od tego, które miejsce zajęły w rankingach powiatowych.

4. Do etapu drugiego kandydatki przechodzą razem z głosami, które uzyskały w głosowaniu na szczeblu powiatowym.

5. W etapie drugim zostanie wyłoniona Dziewczyna Lata 2016 „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” , dodatkowo 12 kandydatek z największą liczbę głosów znajdzie się w kalendarzu na 2017 rok.

Art. 4. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

1. Etap pierwszy Plebiscytu trwa od 17 czerwca 2016 r. do 14 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.

2. Etap drugi Plebiscytu trwa od 15 sierpnia 2016 do 2 września 2016 r. do godz. 23.59

Art. 5. ZASADY GŁOSOWANIA

1. Głosowanie na „Dziewczynę Lata 2016” w etapie pierwszym odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do dnia 14 sierpnia 2015 r. do godziny 23.59. według danych podanych na stronie gazetaolsztynska.pl oraz na stronach bartoszyce.wm.pl , braniewo.wm.pl , dzialdowo.wm.pl , dziennikelblaski.pl, elk.wm.pl, gizycko.wm.pl , goldap.wm.pl , ilawa.wm.pl , ketrzyn.wm.pl , lidzbarkwarminski.wm.pl , mragowo.wm.pl , nidzica.wm.pl , nowemiasto.wm.pl, olecko.wm.pl , olsztyn.wm.pl , ostroda.wm.pl, pisz.wm.pl , szczytno.wm.pl , wegorzewo.wm.pl

2. Lista kodów i numerów:

Powiat Bartoszyce – „GB.DL.X” na 7148

Powiat Braniewo – „IKAT.DL.X” na 71601

Powiat Działdowo – „GD.DL.X” na 7148

Powiat Elbląg – „DE.DL.X” na 71160

Powiat Ełk – „RE.DL.X” na 7148

Powiat Giżycko – „GG.DL.X” na 7148

Powiat Gołdap – „KG.DL.X” na 71160

Powiat Iława – „GI.DL.X” na 7148

Powiat Kętrzyn – „GK.DL.X” na 71051

Powiat Lidzbark Warmiński – „GL.DL.X” na 7148

Powiat Mrągowo – „KM.DL.X” na 71051

Powiat Nidzica – „GN.DL.X” na 7148

Powiat Nowe Miasto Lubawskie – „NW.DL.X” na 71160

Powiat Olecko – „GO.DL.X” na 71160

Powiat Olsztyn – „OL.DL.X” na 7148

Powiat Ostróda – „GS.DL.X” na 71051

Powiat Pisz – „GP.DL.X” na 71051

Powiat Szczytno – „NM.DL.X” na 71160

Powiat Węgorzewo – „WT.DL.X” na 71160

Na stronach internetowych widoczne będą rankingi, które zostaną wyłączone przed końcem głosowania.

3. Koszt każdej wiadomości SMS to 1,23 zł z VAT .

4. Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

5. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

Art. 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Tytuł „Dziewczyna Lata 2016” danego powiatu otrzyma kandydatka, której zdjęcie otrzyma największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w etapie pierwszym.

Wyniki etapu pierwszego zostaną opublikowane w tygodnikach lokalnych oraz na serwisach powiatowych.

Tytuł „Dziewczyna Lata 2016” „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” otrzyma kandydatka, której zdjęcie otrzyma największą liczbę głosów w etapie drugim.

Wyniki etapu drugiego zostaną opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim” oraz na stronach internetowych: gazetaolsztynska.pl oraz dziennikelblaski.pl

Prawo do opublikowania zdjęcia w kalendarzu otrzyma 12 kandydatek, które otrzymają największą liczbę głosów w etapie drugim i wyrażą zgodę na publikację wizerunku w kalendarzu na 2107 rok. Brak zgody będzie oznaczać, że prawo publikacji zdjęcia w kalendarzu otrzyma kolejna kandydatka z listy, która otrzymała największą liczbę głosów. Kandydatki wyrażają zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunków w kalendarzu na 2017 r. przez Organizatora bez wynagrodzenia z tego tytułu .

Art. 7. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez

Organizatora Plebiscytu do celów związanych z realizacją niniejszego plebiscytu.

2. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Plebiscytu w celu:

a) realizacji Plebiscytu,

b) wyłonienia zwycięzców Plebiscytu,

3. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania.

5. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem

uczestnictwa w Plebiscycie.

Art. 8. KOMISJA

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja.

2. W skład komisji wchodzą:

Igor Hrywna

Przemysław Cieszyński

Aleksandra Tchórzewska

Art. 9. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia poszczególnych etapów Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Art. 10. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

3. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.